Järjestyssäännöt ja rangaistuskäytänteet

Järjestyssäännöt

Peruskoululaki § 35 Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Sääntöjen tarkoitus
Koulussa on järjestyssäännöt, jotta kaikilla on hyvä ja turvallinen olla.

Koulu kasvattaa oppilaita noudattamaan hyviä käytöstapoja, kunnioittamaan toisten oikeuksia, hyväksymään erilaisuutta, toimimaan suvaitsevaisesti ja oikeudenmukaisesti toisia kohtaan.

Oppilasta, joka ei noudata koulun sääntöjä, voidaan rangaista peruskouluasetuksen mukaisin rangaistuksin.

Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

1. Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

2. Oppilas käyttäytyy kaikkia kohtaan asiallisesti, ystävällisesti ja hyviä tapoja sekä koulun aikuisten ohjeita noudattaen.

3. Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan.

4. Oppilas ei kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.

5. Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua ja poistuu koulun alueelta koulun päätyttyä.

6. Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta. Hänen on korvattava koulun omaisuudelle tahallisesti aiheuttamansa vahinko tai vahinko, joka on seurausta sääntöjenvastaisesta toiminnasta.

7. Oppilas huolehtii omalta osaltaan koulutilojen viihtyvyydestä, siisteydestä ja turvallisuudesta.

8. Oppilas käyttää koulupäivän aikana mobiililaitteita ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön luvalla.

9. Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

10. Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain opetushenkilöstön luvalla.

11. Oppilas noudattaa koulumatkoilla liikennesääntöjä, varovaisuutta ja hyviä tapoja.

Ylästön koulun rangaistuskäytänteet ja toimintatavat järjestyssääntöjä rikottaessa
TEKO SEURAAMUS
myöhästely (poissa alle puolet oppitunnista) 3. kerta: puhuttelu
6. kerta: kasvatuskeskustelu (kirjataan Wilman kurinpitotoimiin)
12. kerta: palaveri
luvaton poissaolo (poissa yli puolet oppitunnista) 1. kerta: puhuttelu
2. kerta: kasvatuskeskustelu (kirjataan Wilman kurinpitotoimiin)
6. kerta: palaveri
Luokanohjaaja seuraa luvattomia poissaoloja erityisen tarkasti ja on tapauskohtaisesti yhteydessä kuraattoriin. Selvittämättömistä poissaoloista tehdään lastensuojeluilmoitus Vantaan kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.
luvaton poistuminen koulualueelta Poistumisen havainnut opettaja puhuttelee oppilaan ja kirjaa asian Wilmassa tiedoksi huoltajille ja luokanohjaajalle.
→ Mikäli toistuu, luokanohjaaja pitää kasvatuskeskustelun (kirjataan Wilman kurinpitotoimiin).
→ Mikäli toistuu, luokanohjaaja kirjaa jälki-istunnon (Wilman kurinpitotoimiin).
→ Mikäli toistuu, järjestetään palaveri, johon kutsutaan huoltajat.
→ Mikäli toistuu, rehtorin kirjallinen varoitus.
epäasiallinen kielenkäyttö (nimittely, kiroilu yms.) Puhuttelu ja ilmoitus huoltajalle, mikäli tarpeen.
→ Mikäli toistuvaa ja törkeää, ilmoitus jollekin rehtoreista, joka soittaa oppilaan kotiin ja puhuttelee oppilaan. Törkeissä tapauksissa huoltajien kutsuminen koululle (oppilashuolto käytettävissä).
Karkeimmissa tapauksissa (kunnianloukkaus, laiton uhkaus) tehdään rikosilmoitus.
oppitunnin häirintä Sanallinen huomautus oppilaalle
→ Ohjaaminen rauhoittumispaikkaan (jos luokassa sellainen on)
→ Ilmoitus huoltajille ja/tai luokasta poistaminen tai siirtäminen lopputunniksi toiseen ryhmään, merkintä Wilmaan kohtaan “poistettu oppitunnilta” (oppilas oltava valvonnan alaisena, tunnin tehtävät suoritettava oppilaan omalla ajalla) sekä merkintä Wilman kurinpitotoimiin
→ Mikäli häirintä toistuu, oppilaan puhuttelu rehtorin toimesta
→ Mikäli häirintä on jatkuvaa, määräaikainen sijoittaminen toiseen ryhmään
tehtävien laiminlyönti oppitunnilla Merkintä Wilmaan ja mahdollinen tehtävien teettäminen
→ Mikäli laiminlyönti on toistuvaa, kasvatuskeskustelu ja merkintä siitä Wilman kurinpitotoimiin → Mikäli huoltaja ei reagoi yhteistyöpyyntöön, lastensuojeluilmoituksen tekeminen
kotitehtävien laiminlyönti Merkintä Wilmaan / soitto kotiin ja kotitehtävien teettäminen koulupäivän jälkeen
→ Puhuttelu, mikäli laiminlyönti on toistuvaa
lunttaaminen testi-/koetilanteessa Ilmoitus huoltajille ja testin/kokeen arvosanan hylkääminen ja mahdollinen uusiminen.
→ Käytösarvosanan alentaminen opettajainkokouksen päätöksellä.
välitunnit luvatta sisätiloissa Mikäli toiminta ei aikuisen puuttumisesta/kehotuksesta muutu, kasvatuskeskustelu, joka kirjataan Wilman kurinpitotoimiin.
leikkitappelut / rajut leikit / töniminen Mikäli toiminta ei aikuisen puuttumisesta/kehoituksesta lopu/muutu, 1.-2.lk. 15 min, 3.-6.lk. 30 min ja 7.-9.lk 45 min jälki-istunto; lisäksi opettajan harkinnan mukaan välitunnin epääminen (puhuttelu)
→ Toistuvissa tapauksissa lastensuojeluilmoitus.
uhkaava käytös Jokaisen opettajan velvollisuus on puuttua ja auttaa kollegaa uhkaavan käytöksen tilanteissa.
→ Asianomaisten puhuttelu ja ilmoittaminen kotiin sekä merkintä Wilmaan. Opettajan harkinnan mukaan välitunnin epääminen (puhuttelu) ja/tai jälki-istunnon määrääminen. Rehtoripäätöksellä koulupäivän keskeyttäminen (huoltaja noutaa lapsen koululta tai huoltajan luvalla oppilas kotiin).
Törkeissä tapauksissa poliisille ilmoitus kunnianloukkauksesta → huoltajat kutsutaan koululle (oppilashuolto mukaan) ja tehdään lastensuojeluilmoitus.
väkivallan käyttö muita kohtaan Mikäli tilanne rauhoittuu puhuttelulla, kirjataan jälki-istunto oppilaan ikä huomioiden ja ilmoitetaan asiasta soittaen huoltajalle.
→ Toistuvissa tapauksissa lastensuojeluilmoitus
→ Rajuissa tapauksissa (opettaja tekee arvion yhdessä kollegan kanssa) koulupäivän keskeytys ja lastensuojeluilmoitus.
→ Kirjallinen varoitus (tilanteen vaatiessa asian voi esittää rehtorille, joka tekee kirjallisen varoituksen ja huoltajaa kuultava, lastensuojeluilmoitus)
→ Rehtorin esityksestä väliaikainen koulusta erottaminen (opetuslautakunta päättää).
tahallinen/tarkoituksellinen toisten tavaroiden luvaton ottaminen Puhuttelu
→ Mikäli toistuvaa, niin jälki-istunto 1.-2.lk 15 min, 3.-6.lk 30 min ja 7.-9. lk 45 min. Kirjattava Wilman kurinpitotoimiin.
koulun tai toisen omaisuuden tahallinen vahingoittaminen Asiasta ilmoitetaan rehtorille, joka selvittää jatkotoimet (yhteys huoltajiin, vahingonkorvaus, tarvittaessa ilmoitus poliisille).
opettajan uhmaaminen ja tottelemattomuus (esim. karkuun lähteminen) Puhuttelu
→ Mikäli toistuu tai on törkeää, pidetään kasvatuskeskustelu, joka kirjataan Wilman kurinpitotoimiin.
→ Toistuvasta tottelemattomuudesta harkiten jälki-istunto, joka kirjataan Wilman kurinpitotoimiin.
lumipallon, kiven, kepin tms. heittäminen Puhuttelu
→ Mikäli toistuu, pidetään kasvatuskeskustelu, joka kirjataan Wilman kurinpitotoimiin.
→ Toistuvasta tottelemattomuudesta harkiten jälki-istunto, joka kirjataan Wilman kurinpitotoimiin.

Puhuttelu = Keskustelu oppilaan kanssa, josta ei välttämättä ilmoiteta kotiin eikä kirjata rangaistuskäytänteisiin Wilmaan. Opettaja voi merkitä puhuttelun esim. Wilman tuntimerkintöihin.

Kasvatuskeskustelu (kake) = Huoltajalle soitetaan (opettaja tai oppilas) tai huoltajat kutsutaan koululle. Kirjataan aina Wilman kurinpitotoimiin.

Jälki-istunto = Oppilasta opettava opettaja antaa. Kirjataan aina Wilman kurinpitotoimiin.

Opettajalla on oikeus poistaa oppilas oppitunnilta tai koulun alueelta tarvittavia voimatoimia käyttäen. Tällöin paikalle hankitaan aina toinen aikuinen.

Koulupäivän keskeytys = Opettaja hankkii aina toisen aikuisen mielipiteen ja kysyy myös rehtorilta. (Koulupäivän keskeytyksen tekee rehtori, koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa (retki tms.) sen voi tehdä myös opettaja).

Kirjallinen varoitus = Rehtori antaa kirjallisen varoituksen.

Määräaikainen erottaminen = Rehtorin esityksestä opetuslautakunnalle.

Lastensuojeluilmoitus = Lastensuojeluun puhelimitse tai kirjallisesti (sähköisesti) tehtävä ilmoitus. Opettaja tekee ilmoituksen virkavelvollisuudellaan, kun huoli oppilaasta herää.

Ylästön koulu

Käyntiosoite: Ollaksentie 29 B 01690 Vantaa

Postiosoite: Ylästön koulu, PL 8507

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Satu Ollila,
040 5212754, satu.ollila@vantaa.fi

Virka-apulaisrehtori: Essi Mellin,
050 3124479, essi.mellin@vantaa.fi

Koulusihteeri: Niina Valve,
040 6523296, niina.valve@vantaa.fi

Puhelinnumerot:

Sähköposti: