Arviointi Vierumäen koulussa

Oppilaan arviointi Vierumäen koulussa pohjautuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sekä Vantaan kaupungin arviointiohjeistukseen. Oppilasarviointi uudistui valtakunnallisesti lukuvuonna 2021-2022. Suurin muutos uudistuneessa arvioinnissa on numeroarvioinnin alkaminen jo 4. luokalta.

Arvioinnin toteuttamiseen osallistuvat oppilaat, opettajat ja huoltaja vuorovaikutuksessa keskenään. Oppilasta tukeva ja kannustava arviointi perustuu kaikkien näiden osapuolten yhteistyöhön. Ohjaava palaute koulupäivän aikana on keskeisin osa arviointia.

Arvioinnin tulee aina kohdistua taitojen ja tietojen arviointiin, ei oppilaan persoonaan. Opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan kirjallisessa väli- ja lukuvuositodistuksissa (sanallinen arviointi 1.-3. luokilla, numeroarviointi 4.-5. luokilla) sekä arviointikeskustelussa, johon osallistuvat oppilas, huoltaja ja luokanopettaja sekä tarvittaessa myös erityisopettaja.

Kaiken koulussa tapahtuvan arvioinnin tulee perustua opetussuunnitelmaan määriteltyihin tavoitteisiin ja hyväksyttyihin arviointikriteereihin. Arviointi on osa koulupäivän arkea ja sen painopiste on oppilaan oppimisprosessissa. Kannustavaa, monipuolista ja ohjaavaa palautetta annetaan oppilaalle säännöllisesti oppimisprosessin kuluessa. Ohjaava palaute on tulevaan suuntautuvaa ja konkreettista. Oppilas ja opettaja asettavat tavoitteet ja suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulussa arvioidaan niitä asioita, joita oppilas voi omalla työskentelyllään edistää, ja joihin opettaja voi opettamisellaan vaikuttaa.

Oppilaan itsearviointi on osa oppimisprosessia. Oman opiskelun arviointia pitää opetella ja oppilaita ohjataan tekemään itsearviointia koulupolun alusta asti. Itsearviointi tukee motivaation syntymistä ja se perustuu oppilaan ja opettajan väliseen avoimeen vuorovaikutukseen. Itsearvioinnin pääpaino on oppilaan ja opettajan välisessä keskustelussa. Keskustelun tulee olla ohjaavaa, rohkaisevaa, realistista ja riittävän yksityiskohtaista. Tavoitteet, joihin pyritään, määritellään yhteistyössä oppilaan ja opettajan kanssa ja tehdään näkyviksi. Tällöin oppilaalla on myös tiedossa, mitä ja miten arvioidaan. Oppilasta ohjataan ymmärtämään omaa oppimisprosessiaan ja häntä ohjataan arvioimaan omaa edistymistään ja kehittämisen tarpeitaan. Näin lisätään hänen omaa vastuuntunnettaan oppimisestaan. Vertaisarvioinnilla oppilaat oppivat tukemaan ja kannustamaan toisiaan oppimisprosessissa. Oppilasta ohjataan arvioimaan ja tukemaan oman ryhmänsä työskentelyä ja oppimista sekä antamaan toisille oppilaille myönteistä ja rohkaisevaa palautetta.

Vierumäen koulu (Riekko)

Lehmustontie 9, 01450 Vantaa

PL 6506, 01030 Vantaan kaupunki

Vierumäen koulun Kulomäen opetuspiste (Metso)

Maauuninpolku 3, 01450 Vantaa

PL 6508, 01030 Vantaan kaupunki