Verso- ja MiniVerso-toiminta

‍Verso eli vertaissovittelu on yhteisöllinen menetelmä, joka tarjoaa lapsen toimijuutta tukevan tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Vertaissovittelu ja aikuisjohtoinen sovittelu ovat menetelminä osa koulujen sovittelutoimintaa.

Sovittelutoiminta ei poista koulun muita puuttumisen menetelmiä, mutta antaa hyvän työvälineen eritasoisten konfliktien lapsiystävällisen ja varhaisen huomioimisen ja käsittelyn toteuttamiseen. Sovittelutoimintaa ohjaa aina henkilökunnan jäsenistä koulutettu tiimi. Koulun sovittelutoiminta ei vähennä kodin ja koulun yhteistyötä.

Verso-toimintamalli otettiin käyttöön Vierumäen pääkoululla vuoden 2017 alusta.

Kun vertaissovittelutoiminta käynnistetään koululla, koulutukseen osallistuvat niin koulun henkilökunta kuin koulutukseen valitut oppilaat. Vertaissovittelijaoppilaat auttavat ristiriitojen osapuolina olevia oppilaita löytämään itse ratkaisun tilanteeseen. Oppilaat saavat kertoa oman näkemyksensä, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittelun lopuksi tehdään osapuolia koskeva sopimus, jota seurataan.

Sovittelun avulla oppilaat oppivat ongelmanratkaisutaitoja, ihmissuhdetaitoja, erilaisuuden ymmärtämistä, kulttuurien kohtaamista ja rauhanrakennusta.

Kulomäen opetuspisteessä on käynnistetty helmikuussa 2017 MINIVERSO-toiminta ja opetushenkilöstö on saanut tähän koulutuksen. Se on kehitetty ala- ja yläkoulujen vertaissovittelutoiminnan kokemusten pohjalta. MINIVERSO on yksinkertainen sovittelun pelisääntöihin pohjautuva arjen työkalu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen maailmaan. Se on selkeä toimintamalli, jonka avulla koulun aikuiset auttavat lapsia löytämään itse ratkaisun ristiriitaansa. Tavoitteena on luoda edellytykset lasta osallistavalle, kuuntelevalle ja koko yhteisön hyvinvointia tukevalle toiminnalle.

Ajatuksena on asenteiden muuttaminen niin, että ristiriitatilanteet ymmärretään tavalliseen elämään kuuluviksi ja erimielisyyksien ratkaiseminen enemmänkin haastavaksi tilanteeksi kuin hankalaksi tai ikäväksi välikohtaukseksi. Sovittelu tuo ristiriitojen ratkaisuun myönteisen keinon tavanomaisten rankaisumenetelmien kuten puhuttelun tai jälki-istunnon sijaan. Sovittelussa ei leimata ketään vaan osapuolet kohtaavat ja yhdessä pohtivat mitä voitaisiin tehdä, ettei mielipahaa aiheuttanut tilanne ei enää toistu.

Lisää tietoa vertaissovittelusta saa kattavasti Verson omilta sivuilta osoitteessa

www.sovittelu.com/vertaissovittelu

ja videosta http://tinyurl.com/miniversovideo

https://www.youtube.com/watch?v=tnuJChKFOvY

Vierumäen koulu (Riekko)

Lehmustontie 9, 01450 Vantaa

PL 6506, 01030 Vantaan kaupunki

Vierumäen koulun Kulomäen opetuspiste (Metso)

Maauuninpolku 3, 01450 Vantaa

PL 6508, 01030 Vantaan kaupunki