Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

MITEN KOULUSSAMME ENNALTAEHKÄISTÄÄN MAHDOLLISTA KIUSAAMISTA, SYRJINTÄÄ JA VÄKIVALTAA?

Vierumäen koulu on ollut usean vuoden ajan mukana KiVa-koulu –ohjelmassa. KiVa-Koulu on toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi koulussamme ennaltaehkäistään väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää HyMY-opetoiminnan, MiniVerso- sekä Verso-vertaissovittelumallien avulla. HyMY-opetoiminta, Verso- sekä MiniVerso- vertaissovittelutoimintamallit tarjoavat koko henkilökunnalle sekä huoltajille tietoa kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta sekä auttavat sitouttamaan kaikki aikuiset kiusaamisen vastaiseen työhön. Koulumme toimintakulttuurin mukaisesti jokaisessa luokassa on viikoittainen HyMY-tunti, jossa erityisesti harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja ratkaisutaitoja. Tunneilla keskustellaan mm. toista kunnioittavasta käytöksestä, ryhmässä toimimisesta, kiusaamisesta ja tehdään teemoihin liittyviä harjoituksia ja ryhmätöitä. Luokkatason työskentelyn keskeinen tavoite on vaikuttaa oppilaisiin niin, että he kiusaamisen kannustamisen sijaan asettuisivat tukemaan kiusattua ja osoittaisivat, etteivät hyväksy kiusaamista. Kiusaamisen loppuminen tulee mahdolliseksi, kun yhteinen vastuuntunne herää ja koko ryhmän normeissa tapahtuu muutoksia.

Koulussamme käytetään aktiivisesti erilaisia tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoittavia sekä mm. Huomaa Hyvä -positiivisen vahvuuspedagogiikan materiaaleja, joiden käyttöä ohjaa koulukohtainen HyMY-suunnitelma.

MITEN KOULUSSAMME PUUTUTUTAAN MAHDOLLISEEN KIUSAAMISEEN, SYRJINTÄÄN JA VÄKIVALTAAN?

Vierumäen koulun toimintaperiaatteiden mukaan luomme turvallisen, rauhallisen ja oikeudenmukaisen oppimisympäristön oppilaille niin, että jokainen voi hyödyntää ja optimoida oppimisedellytyksensä. Kunnioitamme toisia ihmisiä ja hyväksymme erilaisuutta sekä toimimme niin, että jokainen voi kokea tulevansa hyväksytyksi. Koulumme arvopohjaan kuuluvat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia ja monikulttuurisuuden hyväksyminen.

Opettajat käsittelevät kiusaamista tarpeen ja tilanteen mukaan omissa luokissaan. Lisäksi koulussa puututaan ennaltaehkäisevästi kasvatuskeskustelun keinoin erilaisiin netti- ja puhelinkiusaamisen muotoihin. Hyvien käytöstapojen opetukseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Koulumme periaatteista ja matalasta puuttumiskynnyksestä tiedotetaan vanhempainilloissa ja niistä keskustellaan oppilaiden kanssa. Kiusaamisen ennaltaehkäisyn tarkoituksena on turvata kaikille hyvä ja turvallinen, itsetuntoa lujittava työympäristö.

MITEN KOULUSSAMME KÄSITELLÄÄN MAHDOLLISIA KIUSAAMISTAPAUKSIA SEKÄ TOTEUTETAAN NIIDEN SEURANTAA?

Jos oppilas joutuu kiusaamisen kohteeksi, tulee hänen kertoa välittömästi asiasta opettajalle, rehtorille tai vanhemmille. Koulukiusaamistapauksissa vanhempien tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti opettajaan. Useinkaan lapsen ei ole helppoa kertoa kiusaamisesta. Hän voi jopa yrittää salata ja peitellä asiaa. Mahdollisesta kiusaamisesta viestiviä asioita saattavat olla muun muassa:

• Lapsen ahdistuneisuus ja alakuloisuus

• Univaikeudet

• Psykosomaattiset oireet, kuten päänsärky tai vatsakipu

• Haluttomuus lähteä kouluun

• Lapsi haluaa koulumatkalle saattajan tai alkaa kulkea kouluun eri reittiä kuin tavallisesti

• Lapsi ei enää puhu kavereista eikä halua tuoda heitä kotiin

Opettajat ja koulunkäynninohjaaja seuraavat tilannetta havainnoimalla oppilaita luokissa ja välitunnilla. Oppilashuollon henkilöstö tekevät tarpeen mukaan luokka-asteilla kouluviihtyvyyskyselyt, joiden tuloksista keskustellaan YHR-kokouksessa luokka-asteen opetushenkilöstön kanssa. Kouluterveydenhoitaja tekee 3.- ja 5.-luokkalaisille terveyskyselyt, joissa tiedustellaan myös kiusaamisesta. Jos aikuinen havaitsee kiusaamista, on hänen puututtava asiaan ja ilmoitettava asiasta oppilaan vanhemmille ja rehtorille. Muun henkilökunnan havaitessa kiusaamista, tulee heidän ilmoittaa asiasta luokanopettajalle. Opettaja arvioi tilanteen ja selvittää tilannetta yhdessä osapuolten kanssa. Opettaja voi myös lähettää oppilaan/oppilaat Vertaissovitteluun tai asia voidaan opettajan toimesta viedä HyMy-opettajatiimin käsiteltäväksi.

Koulukiusaamiseen puuttumisen perusperiaatteet:

Jokainen koulussa työskentelevä aikuinen velvoitetaan puuttumaan havaitsemaansa koulukiusaamiseen. Puuttumiskynnys on matala. Pääperiaatteet koulukiusaamiseen puuttumisessa:

• Asian käsittely aloitetaan aina keskustelemalla osapuolten kanssa.

• Koulukiusaamistapaus selvitetään aina työparin kanssa.

• Selvittelyssä esiin tulleet asiat kirjataan ylös.

• Vakavissa tapauksissa järjestetään tapaaminen osapuolten ja vanhempien kanssa.

• Kiusaamisesta tiedotetaan aina oppilaan kotiin.

Kaikkiin kiusaamistapauksiin palataan seurannalla. Seurantapalaveri pidetään viimeistään kuukauden kuluttua asian selvittämisestä. Opettajan vastaavat seurantapalaverin järjestämisestä. Tarpeen mukaan tilannetta seurataan luokassa lisäkartoituksin.

Vierumäen koulu (Riekko)

Lehmustontie 9, 01450 Vantaa

PL 6506, 01030 Vantaan kaupunki

Vierumäen koulun Kulomäen opetuspiste (Metso)

Maauuninpolku 3, 01450 Vantaa

PL 6508, 01030 Vantaan kaupunki