Poissaolot ja niiden seuranta

‍‍Koulun vastuulle on perusopetuslaissa määrätty poissaolojen seurantavelvollisuus. Opettaja seuraa luokkansa oppilaiden poissaoloja. Kun poissaoloja on kertynyt lukukauden alusta 40 tuntia opettaja ilmoittaa huoltajille sekä rehtorille poissaolomäärän täyttymisestä.

Tavallisimmin poissaolot ovat sairauspoissaoloja. Oppilaalla voi olla myös koulun myöntämiä anottuja poissaoloja. Näiden hyväksyttyjen poissaolojen lisäksi oppilaalla saattaa olla luvattomia poissaoloja.

Koulun kaikkien aikuisten tehtävänä on turvata ja tukea oppilaan säännöllistä koulunkäyntiä, sillä runsaat poissaolot vaikuttavat heikentävästi oppilaan koulutyöhön, hyvään kasvuun ja hyvinvointiin, syystä riippumatta. Koulun YHR (yhteisöllinen hyvinvointiryhmä), johon kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, koulukuraattori, kouluterveydenhoitajat, koulupsykologi sekä laaja-alainen erityisopettaja valmistelevat lukuvuoden alussa toimintamallit poissaolojen puuttumiseen ja seurantaan.

TOIMINTAMALLIT POISSAOLOISSA:

1. Sairauspoissaolo

Osa varhaista tukea on sairauslomien puheeksi ottaminen oppilaan ja huoltajan kanssa.

Huoltajan tehtävät: Ilmoittaa opettajalle lapsensa sairauspoissaolosta viivytyksettä Wilman kautta tai muulla opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Opettajan tehtävät: Sairauspoissaolosta tiedon saatuaan merkitsee poissaolon Wilmaan. Soittaa huoltajalle mahdollisimman nopeasti, jos oppilas ei ole saapunut kouluun eikä huoltaja ole tiedottanut sairauspoissaolosta. Ilmoittaa huoltajalle, jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän ja on tarve lähteä kotiin. Seuraa oppilaan sairauspoissaoloja ja on yhteydessä huoltajaan ja tarvittaessa kouluterveydenhoitajaan oppilaan ollessa toistuvasti poissa sairauden vuoksi. Ryhtyy toimiin opetuksen järjestämiseksi, kun sairauspoissaolon pituus vaatii sitä

2. Muu luvallinen poissaolo

(perheen lomamatkat toivotaan järjestettävän lähtökohtaisesti koulujen loma-aikoina)

Huoltajan tehtävät: Hakee luokanopettajalta lupaa yksittäisen tunnin tai korkeintaan kolmen päivän poissaoloon. Hakee rehtorilta luvan lapsensa yli kolmen päivän kestävään poissaoloon (Lupahakemus Wilmassa). Valvoo sitä, että lapsi suorittaa koulutehtävänsä myös poissaolon ajalta.

Opettajan tehtävät: Voi myöntää harkinnan mukaan enintään kolmen päivän poissaololuvan. Antaa tiedon koulutehtävistä, jotka luvallisen poissaolon aikana tulee suorittaa.

Rehtorin tehtävät: Myöntää harkinnan mukaan yli kolmen päivän poissaololuvan.

Oppilaan tehtävät: Pyytää opettajilta hyvissä ajoin tiedon koulutehtävistä, jotka hänen tulee tehdä poissaolonsa aikana.

3. Luvaton poissaolo

Opettajan tehtävät: Merkitsee poissaolot Wilmaan ja on välittömästi yhteydessä oppilaan huoltajaan (puhelimitse) selvittämättömistä poissaoloista. Keskustelee oppilaan kanssa kuunnellen tämän käsitystä tilanteesta (liittyvätkö poissaolot esim. oppimisvaikeuksiin, kaverisuhteisiin, elämäntilanteeseen, ristiriitoihin kotona tai koulussa). Hyödyntää yleisen/tehostetun/erityisen tuen tukitoimia. Jos poissaolot jatkuvat em. toimien jälkeen, kutsuu huoltajan ja oppilaan palaveriin, johon pyytää tarvittaessa oppilashuollon työntekijän työpariksi. Yhdessä mietitään tarvittavia tukitoimia. Lapselle voi antaa mahdollisuuden kertoa toiveensa siitä, ketkä koululta osallistuvat neuvotteluun. Tekee yhteistyötä koulun muiden työntekijöiden kanssa, jotta oppilaan kokema turvallisuuden tunne, yhteisöön kuuluminen ja opiskelumotivaatio paranisivat.

Huoltajan tehtävät: Keskustelee lapsensa kanssa poissaolon syistä. Huolehtii omalla toiminnallaan, että luvattomat poissaolot loppuvat. On yhteydessä opettajaan ja tarvittaessa oppilashuollon työntekijään (kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja).

Oppilaan tehtävät: Keskustelee opettajan kanssa ja kertoo oman käsityksensä poissaolostaan sekä näkemyksensä siitä, kuka voisi auttaa häntä poissaolojen vähentämisessä. Tekee opettajan kanssa suunnitelman tukemaan säännöllistä koulunkäyntiä.

Koulun monialainen toiminta: Poissaolojen jatkuessa opettaja ottaa kodin lisäksi yhteyttä oppilashuollon henkilöstöön. Mahdollinen yksilökohtaisen oppilashuollon tarve arvioidaan ja tukea toteutetaan arvion mukaisesti, tarvittaessa perustetaan monialainen asiantuntijaryhmä. Tarvittaessa konsultoidaan lastensuojelua. Mahdollisesta lastensuojeluilmoituksen tekemisestä koulu on yhteydessä huoltajaan. Yhteistyötä huoltajien, monialaisen asiantuntijaryhmän sekä lastensuojelun kanssa jatketaan, kunnes oppilaan koulunkäynti säännöllistyy sekä huoli lapsen kasvusta ja kehityksestä vähenee.

Vierumäen koulu (Riekko)

Lehmustontie 9, 01450 Vantaa

PL 6506, 01030 Vantaan kaupunki

Vierumäen koulun Kulomäen opetuspiste (Metso)

Maauuninpolku 3, 01450 Vantaa

PL 6508, 01030 Vantaan kaupunki