Stöd för ditt barn

Varje barn har rätt att få stöd för sitt lärande. Stödet för lärande är pedagogisk verksamhet som läraren planerar tillsammans med specialläraren. Stödet indelas i tre olika nivåer:

  • allmänt stöd (stödundervisning, specialundervisning på deltid)
  • intensifierat stöd (stödundervisning, specialundervisning på deltid, särskilt prioriterade områden, plan för lärande)
  • särskilt stöd (alla ovannämnda stödformer samt undervisning i specialklass och individuell plan för hur undervisningen ordnas)

Vårdnadshavarna deltar i hela processen när man ansöker om beslut om särskilt stöd för en elev. Före beslutet fattas görs en pedagogisk utredning och vårdnadshavarna hörs, så att de kan ge sitt samtycke till särskilt stöd.

Västersundoms Skola

Kansli / lärarrum 040 1904614

Hetbackavägen 3

PB 8501

01100 Vanda

Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
tfn 040 183 3410

Vice rektor: Patrik Karlsson,
tfn 040 728 6447

Skolsekreterare: Susanne Martin,
09 720 6711

facebook