DOES

DOES-hankkeessa etsitään käyttäjälähtöisiä toimintamalleja digitaaliseen opintojen etenemisen seurantaan ja ohjaukseen. Tavoitteena on kehittää Variassa palvelumuotoilun ja kokeilujen kautta digitaalisten järjestelmien sisältöjä ja käyttötapaa. Tavoitteena on järjestelmä, joka palvelee parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijan opintojen edistymistä sekä opettajien ja työpaikkaohjaajien ohjaus- ja hallinnointityötä. Tavoitteena on luoda järjestelmän käyttämiseksi toimintamalli, joka voidaan levittää pilotoinnin jälkeen koko oppilaitoksen käyttöön. Hankkeessa pilotoitavat järjestelmät ovat Workseedi ja itsLearning.‍

Digitaaliseen etenemisen seurantaan ammatillisessa koulutuksessa voit tutustua mm. osoitteessa 51.fi/digiopa2018

DOES-hanke toimii Uudenmaan liiton AIKO-rahoituksella (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) 1.5.2018 - 30.4.2019.

Lisätietoja: Liisa Huittinen (@eduvantaa.fi) ja Kati Taivalantti (@eduvantaa.fi)

DOES-hankkeen palvelumuotoilun prosessi toteutetaan oppilaitos- ja työelämäympäristön hektiseen maailmaan soveltuvalla matalan kynnyksen periaatteella.

Toukokuu - Elokuu 2018

14.5. Projekti käynnistäminen.

Kevään ja alkukesän aikana nykytilanteen kartoitus: mikä digitaalisen seurannan tilanne on tällä hetkellä, mitä sovelluksia on käytössä ja mitä haasteita niihin liittyy.

28.5. Hanketiimin järjestäytymiskokous. Toiminnan suunnittelu.

9.8. Workseed auto- ja kuljetusalalla.

23.8. ItsLearning -sovellus sosiaali- ja terveysalalla.

4.9. Hanketiimin kokous. Missä mennään ja mitä tapahtuu.

Syyskuu 2018 - Huhtikuu 2019
DOES-treffeillä projektivastaava ja palvelumuotoilija jalkautuvat hanketiimin toimijoiden luo haastattelemaan ja keräämään kokemuksia. Pääpaino on opettajien keräämissä käyttäjäkokemuksissa, mutta myös työelämän edustajia ja opiskelijoita tavataan DOES-treffeillä. Projektivastaava ja palvelumuotoilija kiertävät DOES-treffeillä aktiivisesti keräten kokemuksia sovellusten eri käyttöönoton vaiheista, erilaisista tavoista luoda sisältöjä sovelluksiin sekä eri käyttäjien käyttökokemuksista.

Hanketiimin kokoukset ovat projektissa mukana olevien yhteisiä aamukahvipalavereja, joissa kokemuksia jaetaan yli alojen. Projektivastaava pitää osallistujat ajan tasalla projektin etenemisestä ja aikatauluista ja palvelumuotoilija avaa palvelumuotoilun näkökulmaa työryhmälle.

Yhteiskehittämisen työpajoissa otetaan kaikki käyttäjäryhmät mukaan suunnittelemaan ja ideoimaan, kuinka sovelluksista saadaan parhaat ominaisuudet irti kaikkien käyttöön ja kerätään toiminnallisia muutosehdotuksia sovellustoimittajille.

Tapaamisten välillä palvelumuotoilija luo käyttäjäpersoonakuvauksia ja tekee visuaalisia yhteenvetoja kerätyistä kokemuksista sekä luo palvelupolkuja kriittisine pisteineen yhdessä projektivastaavan kanssa.


Käyttäjäryhmien tarkastelu:
Yksinkertaistettu malli kolmen eri alan käyttäryhmien heterogeenisyydestä:
Kaikenlaiset opiskelijaryhmät ja opiskelumuodot ovat mahdollisia kaikilla aloilla. Myös opettajat käyttäjinä ovat varsin heterogeeninen ryhmä, jota tässä ei käsitellä erikseen.


Palvelupolut

Ravintola- ja cateringala testaa Workseedia työpaikalla oppimisessa seurannan, ohjauksen ja arvioinnin välineenä. Tästä prosessista rakennettiin palvelupolku, jossa tuodaan myös kriittiset pisteet esille. Ravintola- ja cateringalan mallia on käytetty pohjana yleisellä tasolla esitetyn palvelupolun luomisessa:Yhteiskehittämisen työpaja 19.11.2018

Yhteiskehittämisen työpajaan osallistui yhteensä 12 hankkeen aktiivista toimijaa. Työpajan tavoitteena oli jakaa hanketiimin toimijoiden käyttäjäkokemuksia laajasti, ja oppia näin toisten kokemuksista. Kokemusten jakamisen lisäksi osallistujat ideoivat kolmessa pienryhmässä kuinka uusien toimijoiden kannattaa lähestyä DOES-välineen käyttöönottoa. Ryhmien ajatukset olivat hyvin samansuuntaisia. Alla yhteenveto työpajan tuloksista:


Pelisääntöjen työkirja

DOES-välineen palvelupolku työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa -pohjalta on luotu ns. Pelisääntöjen työkirja. Siinä on avattu digitalisen välineen käyttöönottoon liittyviä keskeisiä asioita ENNEN / AIKANA / JÄLKEEN työelämässä oppimisen prosessissa. Työkirja on saanut hyvää palautetta toiminnan ohjaajana sekä opettajilta että työpaikkaohjaajilta. Työpaikkaohjaajilta on tullut toive, että tämä dokumentti olisi hyvä liittää materiaaliksi työpaikkaohjaajakoulutukseenkin.

Pääset Pelisääntöjen työkirjaan tästä

Kuva alla: Ravintola- ja cateringalan opiskelija Gulshat Gazimova (toinen vas.) perehtyy DOES-välineen saloihin DOES-hanketoimija Tarja Ukonahon johdolla. Mukana seuraamassa myös opettaja Jari Heiska ja Antellin työpaikkaohjaaja Mikko Rinne.Organisaatiotasoisen jalkauttamisen tuki

Helmikuun hanketiimissä yhteiskehittämisen aiheena oli DOES-völineiden jalkauttaminen koko organisaatioon. Käytännön toimintamalleihin ei vielä päästy kiinni, mutta hyvät lähtökohdat jatkokehittämiselle saatiin: