Lähihoitaja

‍Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja


HAE TÄSTÄ

(haku päättyy 23.1.2020)

Kenelle:

Alasta kiinnostuneet, alan vaihtajat ja alalla työskentelevät

Toteutus:

Koulutus alkaa päiväopiskeluna 9.3.2020.

Koulutuksen kesto 2 - 3 vuotta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Koulutus päiväopiskeluna ma - pe klo 8.00 - 15.30.

Koulutuspaikka Koivukylän toimipiste, Talvikkitie 119.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kielitaitovaatimustaso B2. Kielikoe järjestetään heille, joiden äidinkieli ei ole suomi, maanantaina 27.1.2020 klo 9-11.

Valintakoe on tiistaina 11.2.2019 klo 9 - 16 Koivukylän toimipisteessä, os. Talvikkitie 119, Vantaa.

Valintakoe sisältää kirjallisen osion ja haastattelun.

Kutsumme kieli- ja valintakokeeseen sähköpostilla.

Valinnasta ilmoitetaan perjantaina 14.2.2020 sähköpostilla.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Lähihoitaja voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveyshuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä. Lähihoitajan työ on ihmisläheistä, monipuolista ja haasteellista.


Pääsyvaatimukset ja valintakoe

 • Riittävä suomen kielen taito (B2.1).
 • Hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys

Valintakokeen avulla arvioidaan hakijan sopivuutta ja kiinnostusta alalle. Valintakoe sisältää kolme osiota: ongelmanratkaisutehtävät ja kirjoitelma, matemaattiset tehtävät ja haastattelu. Näiden perusteella muodostetaan kokonaisarvio hakijan soveltuvuudesta koulutukseen.

Terveydentilavaatimukset ja rikostaustaote

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

 • Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus.
 • Sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisen toimimisen.
 • Veriteitse tarttuvat sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista.
 • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilastasi riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perustella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.
Lue lisää sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimuksista ja vastaa hakulomakkeessa asiaa koskevaan pakolliseen kysymykseen.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijan on pyydettäessä toimitettava oppilaitokselle rikostaustaote silloin, kun opinnot ja työssäoppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Koulutuksen sisältö

Opinnot suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden mukaisesti. Katso tarkemmin tästä.

Opiskelija suorittaa kaikille yhteiset perusopinnot (1 - 2 vuotta), joiden jälkeen hän valitsee viimeisenä opiskeluvuonna suoritettavan osaamisalan viidestä vaihtoehtoisesta ohjelmasta:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala

Aloitettavien osaamisalojen määrä riippuu kullekin osaamisalalle hakevien opiskelijoiden määrästä. Osaamisalat esitellään alempana.

Osaamisalat

‍Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Opiskelija tukee lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheen kanssa. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi lasten päivähoidossa, lastensuojelun avo- ja laitoshoidossa, koulun yleis- ja erityisopetuksessa sekä koululaisten iltapäivätoiminnassa ja nuorisotyössä.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Opiskelija tukee asiakkaita/potilaita päivittäisissä toimissa edistäen heidän kuntoutumistaan. Lisäksi opiskelija käyttää hoito- ja huolenpitotyön menetelmiä sairaanhoidossa. Työssäoppimisen voi suorittaa kotihoidossa, terveyskeskussairaalassa ja erikoissairaanhoidon sisätautikirurgisilla osastoilla.

‍Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Opiskelija auttaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiviä ihmisiä ja tukee heidän kuntoutumistaan erilaisilla hoito- ja huolenpitotyön menetelmillä. Työpaikalla oppimisen voi suorittaa esimerkiksi psykiatrisessa sairaalassa, päihdehuollon yksikössä, kuntoutus- ja palvelukodissa, päivätoimintayksikössä tai järjestössä.

‍Vammaistyön osaamisala

Opiskelija osaa hoitaa ja kuntouttaa vammaisia asiakkaita erilaisissa toimintaympäristöissä.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Opiskelija tukee ikääntyvien toimintakykyä kodeissa, laitoksissa ja muissa vanhustenhuollon yksiköissä. Hän auttaa ikääntyviä taloudellisiin tekijöihin, vanhuusiän sairauksiin sekä ympäristön toimivuuteen liittyvissä tehtävissä. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi vanhainkodissa, palvelutalossa, päivätoimintakeskuksessa, pitkäaikaisosastolla, kotihoidossa, dementiayksikössä tai päiväsairaalassa.

Työllistyminen

Työpaikkoja on mm. päivähoidossa ja perusterveydenhuollossa, esim. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä. Lähihoitajien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

‍Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse tarvittavat oppikirjat ja opiskelutarvikkeet. Kustannukset ovat koko opiskeluajalta noin 200 euroa.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti tai kätilöopinnot) tai yliopistossa.

Jos olet kiinnostunut Laurean ammattikorkeakoulun tarjoamista 10 opintopisteen väyläopinnoista toisen asteen ammatillisten opintojen yhteydessä, ota yhteyttä opinto-ohjaaja Ritva Väisäseen, p. 040 521 0364, ritva.vaisanen@vantaa.fi

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.‍

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Heli Tanninen, p. 050 312 1702, heli.tanninen@vantaa.fi
Opinto-ohjaaja Ritva Väisänen, p. 040 521 0364, ritva.vaisanen@vantaa.fi

Lähihoitajaksi voit opiskella joko Koivukylän (Talvikkitie 119, 01360 Vantaa) tai Myyrmäen (Ojahaantie 5, 01600 Vantaa) toimipisteessä. Osaamisalaopinnot suoritetaan Koivukylän toimipisteessä.

facebook twitter instagram youtube