Lähihoitaja

‍Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lähihoitajaksi voit opiskella Koivukylän toimipisteessä (Talvikkitie 119, 01360 Vantaa) tai Myyrmäen toimipisteessä (Ojahaantie 5, 01600 Vantaa). Osaamisalaopinnot suoritetaan Koivukylän toimipisteessä.


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Huom: Jatkuvassa haussa hakemuksen lähettäneille ei tällä hetkellä valitettavasti tule sähköpostiin vahvistusviestiä hakemuksen saapumisesta.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut hoito- ja kasvatustyöstä. Voit olla jo alalla työskentelevä tai alanvaihtaja.

Kielitaitovaatimus on B2.1.

Toteutus

Lähihoitajaopinnot alkavat neljä kertaa vuodessa ja seuraavat aloitukset ovat 28.2 ja elokuussa 2022.

Lisäksi suunnittelemme yksilöllisiä opintopolkuja ja tällöin opintojen aloitus sovitaan kanssasi yksilöllisesti.

Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna. Opinnot sisältävät lähiopetusta koululla, verkko- ja itsenäistä opiskelua sekä työssäoppimista alan työpaikoissa.

Elokuussa on mahdollisuus aloittaa lähihoitajaopinnot myös iltaopiskeluna.

Opintosi kestävät 2-3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Opiskelu tapahtuu Varia Koivukylän toimipisteessä, Talvikkitie 119, 01360 Vantaa

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku on nyt auki ja voit hakea vuoden 2022 keväällä ja syksyllä alkaviin opintoihin.

Järjestämme kielikokeen 11.4 ja tarvittaessa.

Kutsumme kielikokeeseen kaikki hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Järjestämme valintakokeita 25.1., 28.4 ja 5.5 sekä tarvittaessa.

Kutsumme valintakokeeseen kielitestin läpäisseet hakijat ja kaikki suomea äidinkielenään puhuvat hakijat.

Lähetämme kaikki kutsut vain sähköpostilla. Katso myös roskaposti.

Kieli- ja valintakoe ovat maksuttomia.

Teemme opiskelijavalinnat kieli- ja valintakokeiden perusteella.

Sora-linkki

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Lähihoitaja voi työskennellä erilaisissa työtehtävissä, kuten hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden ja sosiaali- ja terveyshuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä.

Lähihoitajan työ on ihmisläheistä, monipuolista ja haastavaa.

Osaamisalat

‍Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Opiskelija perehtyy lapsen kehitykseen, hoitoon ja ohjaamiseen ja lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävään terveyttä ja hyvinvointia edistävään työhön. Tärkeää on kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi päiväkodissa, lapsiperheiden kotipalvelussa, kouluympäristössä, jossa on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, tai lastensuojelun sijaishuollossa.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Opiskelija hoitaa muun muassa sisätautikirurgisia sairauksia sairastavia asiakkaita. Hän ohjaa, avustaa ja hoitaa asiakasta kotiympäristössä. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi sairaalassa, tehostetussa palveluasumisessa, kotihoidossa tai lyhytaikaishoidossa.

‍Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Opiskelija tuntee mielenterveys- ja päihdeongelmat ja niiden erilaiset hoitomuodot. Hän perehtyy mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ohjaamiseen, vuorovaikutuksen merkitykseen ja toimijuuteen. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyön kuntoutus- ja asumisyksiköissä, päivätoiminnassa tai sairaaloissa.

‍Vammaistyön osaamisala

Opiskelija ohjaa ja tukee vammaisia asiakkaita. Hän edistää asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia ja toteuttaa lääkehoitoa. Opiskelija edistää vammaisten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Tärkeää on myös vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukeminen. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi vammaisten asumispalveluissa, päivä- ja työtoiminnassa tai koulussa.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Opiskelija perehtyy laadukkaaseen ikääntyneiden arjen ja elämänhallinnan tukemiseen. Hän ohjaa, avustaa ja hoitaa asiakasta kotiympäristössä. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi kotihoidossa, päivätoiminnassa, lyhytaikaishoidossa, palveluasumisessa tai tehostetussa palveluasumisessa.

Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Työllistyminen

Lähihoitajien työllisyystilanne on erittäin hyvä. Lähihoitajan on mahdollista työskennellä esimerkiksi päiväkodissa, vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa ja päivätoimintakeskuksissa, sairaaloissa, päihde- ja mielenterveystyön yksiköissä sekä kotihoidossa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä.

‍Opiskelukustannukset ja tarvittavat oppikirjat

Opinnot ovat jatkossa myös materiaalien osalta uusille toisen asteen opiskelijoille pääsääntöisesti maksuttomia siihen asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee opiskelijoita, jotka ovat tällä hetkellä perusopetuksen 9. luokalla. Opiskelijat saavat käyttöönsä tutkinnon suorittamiseen tarvittavat välttämättömät välineet ja materiaalit maksutta. Maksuttomaksi tulevat esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet. Kuitenkin tietyistä erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa voi tulla kustannuksia opiskelijalle.

Muut kuin oppivelvollisuuden laajennuksen piiriin kuuluvat: Opiskelija kustantaa itse tarvittavat oppikirjat ja opiskelutarvikkeet. Kustannukset ovat koko opiskeluajalta noin 240 euroa.

Perusopinnoissa tarvittavat kirjat:

Niskanen Tuula & Kari Outi 2021: Kasvun ja osallisuuden edistäminen, SanomaPro

Ollila ym. 2020: Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, SanomaPro

Hernesniemi Sanna & Pihlaja Outi 2021: Sydän paikallaan - Anatomia ja fysiologia, 5. painos, SanomaPro

Taam-Ukkonen Minna & Saano Susanna 2020: Turvallisen lääkehoidon perusteet, Sanoma Pro

Osaamisaloilla tarvittavat kirjat:

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala:

Liukkonen, Seppänen ja Simola 2019: Lapsen ja perheen tukena, Sanoma Pro

Taam-Ukkonen Minna & Saano Susanna 2020: Turvallisen lääkehoidon perusteet, Sanoma Pro 

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala:

EI PAKOLLINEN: Kuhanen Carita ym.: Mielenterveyshoitotyö, Sanoma Pro, 4 uud. painos 2017 (myös 3–4. painos käy)

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala:

Anttila ym. Sairaanhoito ja huolenpito 2019, Sanoma Pro (myös 7.–10. painos käy)

Taam-Ukkonen Minna & Saano Susanna 2020: Turvallisen lääkehoidon perusteet, Sanoma Pro 

Vierimaa, Heidi & Laurila, Mirja 2017: Keho: anatomiaa ja fysiologiaa, 1.–3. painos, SanomaPro (tai uudempi painos) TAI Hernesniemi Sanna & Pihlaja Outi 2021: Sydän paikallaan - Anatomia ja fysiologia, 5. painos, SanomaPro

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala:

Kan Suvi-Pohjola Leena 2013: Erikoistu vanhustyöhön, SanomaPro, 3. tai sitä uudempi painos

Taam-Ukkonen Minna & Saano Susanna 2020: Turvallisen lääkehoidon perusteet, Sanoma Pro 

Vierimaa, Heidi & Laurila, Mirja 2017: Keho: anatomiaa ja fysiologiaa, 1.–3. painos, SanomaPro (tai uudempi painos) TAI Hernesniemi Sanna & Pihlaja Outi 2021: Sydän paikallaan - Anatomia ja fysiologia, 5. painos, SanomaPro

Vammaistyön osaamisala:

Taam-Ukkonen Minna & Saano Susanna 2020: Turvallisen lääkehoidon perusteet, Sanoma Pro 

Kari ym. 2020: Vammaistyön käsikirja, Sanoma Pro

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa (esimerkiksi sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi, fysioterapeutti tai kätilö) tai yliopistossa.

Jos olet kiinnostunut Laurean ammattikorkeakoulun tarjoamista 10 opintopisteen väyläopinnoista toisen asteen ammatillisten opintojen yhteydessä, ota yhteyttä opinto-ohjaaja Ritva Väisäseen, p. 040 521 0364, ritva.vaisanen@vantaa.fi.

Pääsyvaatimukset ja valintakoe

Yhteishaussa hakeville ei ole valintakoetta.

Jatkuvan haun kautta hakeneille järjestetään soveltuvuuskoe. Sen avulla arvioidaan hakijan sopivuutta ja kiinnostusta alalle. Soveltuvuuskoe sisältää kolme osiota: ongelmanratkaisutehtävät ja kirjoitelma, matemaattiset tehtävät ja haastattelu. Näiden perusteella muodostetaan kokonaisarvio hakijan soveltuvuudesta koulutukseen.

Terveydentilavaatimukset ja rikostaustaote

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

  • Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus.
  • Sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisen toimimisen.
  • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilastasi riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, kuten lääkärintodistuksen.

Lue lisää sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimuksista ja vastaa hakulomakkeessa asiaa koskevaan pakolliseen kysymykseen.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijan on pyydettäessä toimitettava oppilaitokselle rikostaustaote silloin, kun opinnot ja työssäoppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa .

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Leena Kemppi, 050 3045707 leena.kemppi@eduvantaa.fi

Opinto-ohjaaja Ritva Väisänen 040 521 0364 ritva.vaisanen@vantaa.fi

Opinto-ohjaaja Seija Yli-Kankahila 040 354 6931 seija.ylikankahila@vantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube