Varian järjestyssäännöt

Vantaan ammattiopisto Varian järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt luovat onnistuneen opiskelutyön edellytykset ja ovat välttämättömiä opiskelun sujumisen ja yhteisön jäsenten viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta. Järjestyssäännöt on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja ne perustuvat lakiin ammatillisesta koulutuksesta (531/2017). Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä oppilaitoksen ohjeita ja sääntöjä.

Järjestyssääntöihin perehdytään opintojen alkaessa yhdessä vastuuopettajan kanssa. Opiskelijoita on kuultu järjestyssääntöjä laadittaessa.

1 §

Opiskelijan on käyttäydyttävä moitteettomasti ja noudatettava oppilaitoksen järjestyssääntöjä ja oppilaitoksen henkilökunnan ohjeita. Järjestyssääntöjä noudatetaan Varian alueilla, joita ovat oppilaitoksen rakennukset ja tonttialueet. Järjestyssääntöjä noudatetaan myös oppilaitoksen opiskelijoille järjestämissä tapahtumissa, tilaisuuksissa ja matkoilla sekä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Lisäksi työpaikoilla noudatetaan kyseisen alan lainsäädäntöä ja työpaikkakohtaisia sääntöjä.

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa epäasiallisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä opiskelija opetustilasta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, tai oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän häiritsee opetusta, käyttäytyy vilpillisesti, rikkoo oppilaitoksen järjestyssääntöjä, kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai on selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti tai vaarantaa toisen henkeä tai terveyttä. Päätöksen tekee rehtori.

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan taikka oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Päätöksen tekee opettajan esimies.

Jos opiskelijan rikkomus tai laiminlyönti on vakava tai opiskelija jatkaa käyttäytymistään kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa määräajaksi.

2 §

Opiskelijan on osallistuttava opetukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa (HOKS) mukaisesti. Hänen on tultava ajoissa oppitunneille ja työtehtäviinsä ja pukeuduttava alakohtaisten vaatimusten mukaisesti. Opiskelijalla tulee olla työsaliopetuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen edellyttämät työskentelyvälineet ja -varusteet. Opiskelijan on osallistuttava opetukseen henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa määritellyissä oppimisympäristöissä.

Musiikkisoittimet, kamerat, matkapuhelimet ja niihin rinnastettavat laitteet tulee olla oppituntien aikana suljettuina/äänettömällä ja niiden käyttö on kielletty oppituntien aikana, ellei niiden käytöstä ole erikseen sovittu opettajan kanssa ja ellei niiden käyttö ole perusteltua ja tutkinnon toteutussuunnitelman mukaista.

3 §

Poissaolojen suhteen Variassa sovelletaan työelämän käytänteitä. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan äkillisistä poissaoloista heti ensimmäisenä poissaolopäivänä vastuuopettajalleen. Yli kolme päivää kestänyt poissaolo edellyttää lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen tai opettajan esimiehen luvan. Poissaoloon voidaan myöntää lupa tärkeästä, pätevästä tai pakottavasta syystä (esim. kutsunnat, merkittävä edustustehtävä, tärkeä perhejuhla). Lupa tulee anoa etukäteen opettajan esimieheltä kirjallisesti. Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos hän ei suorita opintojaan erikseen säädetyssä ajassa tai on pätevää syytä ilmoittamatta poissa opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintojaan.

4 §

Päihdyttävien ja huumaavien aineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen sekä niiden käyttöön liittyvien välineiden hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa on kielletty. Tämän järjestyssäännön nojalla päihtynyt opiskelija poistetaan oppilaitoksesta ja sen alueelta.

Tarkemmat ohjeet ja toimintatavat päihdetilanteissa on kuvattu Varian päihdetyön toimintaohjeessa, joka sisältää ohjeita Varian henkilöstölle päihteisiin liittyvästä ennaltaehkäisevästä työstä, varhaisesta puuttumisesta, hoitoon ohjauksesta ja kurinpitomenettelyistä. Ohje koskee kaikkia Varian opiskelijoita.

Päihdetyön toimintaohje on nähtävissä Varian nettisivuilla.

5 §

Jokainen oppilaitosyhteisön jäsen on velvollinen pitämään oppilaitosalueen siistinä.

6 §

Henkinen väkivalta ja toisen fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen on kielletty. Kiusaaminen ja vaaraa aiheuttava toiminta on kielletty. Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

Rehtorilla tai opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa opiskelijalta kielletty esine tai aine.

Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää haltuun ottamisen, rehtorilla tai opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oikeus käyttää voimakeinoja koskee vain opiskelijan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita.

Opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat, opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos on ilmeistä, että opiskelijan hallussa on tällaisia esineitä tai aineita ja opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.

Opiskelijalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy. Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta on ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajille mahdollisimman pian.

Opiskelijalta haltuun otetut esineet tai aineet luovutetaan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tai, jos opiskelija on täysi-ikäinen, hänelle itselleen. Esineet ja aineet tulee kuitenkin luovuttaa poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos opiskelijalla, tämän huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan.

Ennen luovuttamista esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti. Esineiden ja aineiden luovutus tulee järjestää mahdollisimman pian haltuunotosta. Haltuun otetut huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat, patruunat, ammukset ja kaasusumuttimet sekä räjähteet tulee luovuttaa poliisille välittömästi. Opiskelijalle itselleen luovutettavat esineet ja aineet luovutetaan työpäivän päätyttyä.

Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa huostaanottoa koskevasta ilmoituksesta nouda esinettä tai ainetta, se voidaan todisteellisesti hävittää. Esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen tulee kirjata. Ilman hyväksyttävää syytä hallussa olleet toisen vahingoittamiseen soveltuvat esineet (esim. teräaseet) ja aineet luovutetaan poliisille.

7 §

Opiskelijan tulee käsitellä oppilaitoksen omaisuutta sekä oppilaitoksen haltuun uskottua omaisuutta huolellisesti. Opiskelijan tulee pitää huolta omista tavaroistaan ja kunnioittaa toisen omaisuutta. Hänen tulee vaadittaessa korvata tahallisesti tai huolimattomuudellaan aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslain mukaisesti. Työkalut ja opetusvälineet, jotka opiskelija saa käyttöönsä, on säilytettävä niitä varten varatuissa säilytystiloissa. Käyttöön luovutetut välineet on palautettava puhdistettuina alkuperäiseen paikkaansa. Rikkoutuneesta tai kadonneesta työvälineestä, koneesta tai laitteesta tai niiden työturvallisuuspuutteista on heti ilmoitettava opettajalle. Oppilaitos ei vastaa opiskelijoiden tavaroiden säilytyksestä tai niille sattuneesta vahingosta.

8 §

Työsaleissa on ehdottomasti noudatettava koneiden ja laitteiden käyttöohjeita sekä työturvallisuusmääräyksiä.

9 §

Oppilaitosalueen liikenteessä noudatetaan yleisiä ja oppilaitoksen asettamia liikennemääräyksiä. Asiaton ajo kulkuvälineellä oppilaitosalueella on kielletty. Pysäköinti ja säilytys on sallittu ainoastaan niille osoitetuilla paikoilla.

Järjestyssäännöt ovat voimassa 01.08.2018 alkaen toistaiseksi.

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube