Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS

Heti opiskelun alussa opiskelija laatii yhdessä vastuuopettajan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKSin. Siihen kirjataan tietoja mm. opiskelijan aiemmin hankkimasta osaamisesta, tutkinnon sisällöistä, opiskelutavasta ja opiskelijan omista valinnoista tutkinnon sisällä sekä valmistumisen tavoiteaika.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Opiskelijan kaikki jo olemassa oleva osaaminen on merkityksellistä. Opintojen alussa vastuuopettaja selvittää opiskelijan osaamisen ja vertaa sitä tutkinnon perusteisiin.

Osaamista on voinut kertyä esimerkiksi aiempien tutkintojen, lukio-opintojen työkokemuksen, harrastusten, varusmies- tai siviilipalvelun, ulkomailla suoritettujen opintojen, erillisten pätevyyksien tai työväenopistossa opittujen sisältöjen kautta.

Opiskelijalle voi kertyä opintojen ulkopuolista osaamista myös opintojen aikana, esimerkiksi kesätöiden kautta, jolloin osaamista voidaan tunnistaa tarvittaessa myös opintojen kuluessa.

HOKSia täydennetään koko opiskeluajan

HOKSia päivitetään ja sen toteutumista seurataan opintojen aikana säännöllisesti vähintään puolen vuoden välein. HOKS-keskusteluissa mm. tarkastellaan, ovatko opinnot toteutuneet suunnitellusti ja opiskelija kirjaa vastuuopettajan kanssa HOKSiin tarvittavat muutokset. Samalla päivitetään myös opiskelijan urasuunnitelmaa sen mukaan, onko opiskelijan tavoitteena työelämään siirtyminen, jatko-opinnot vai työuralla eteneminen. Opiskelija päivittää HOKSiaan opintojen aikana myös itse, esimerkiksi näyttösuunnitelmien osalta.

Osaamisen hankkiminen

Koulutuksessa opiskellaan vain sitä, mistä ei vielä ole aiempaa osaamista. Vastuuopettaja ja opiskelija suunnittelevat yhdessä puuttuvan osaamisen hankkimisen, kirjaten ylös mitä osaamista opiskelija tarvitsee lisää, miten sitä hankitaan ja milloin. Samalla suunnitellaan myös ohjaus ja tukitoimet sekä tarvittaessa erityinen tuki ja mahdolliset opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot. Osaamisen hankkiminen suunnitellaan aina tutkinnon osittain.

Työelämässä oppiminen on tärkeä osa ammatillista koulutusta ja Variassa jokainen opiskelija hankkii osaamista myös työpaikalla, käytännön työtehtäviä tehden. Työelämässä oppimisesta sovitaan koulutussopimuksella tai oppisopimuksella, ja näitä voidaan joustavasti yhdistellä opiskelijan tarpeiden mukaan. Myös kesätöihin kannattaa sopia oppisopimus.

Palaute osaamisen kehittymisestä

Opiskelija saa palautetta osaamisen kehittymisestä vastuuopettajalta, muilta opiskelijaa ohjaavilta opettajilta sekä muulta ohjaushenkilöstöltä. Palautetta annetaan suullisesti ja kirjallisesti, Variassa kirjallisen palautteen antamisessa käytetään digitaalisia välineitä Workseedia tai itslearningia. Palaute ohjaa ja kannustaa tavoitteiden saavuttamisessa ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja.

HOKS laaditaan Studentassa

Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajalla on mahdollisuus tarkastella HOKSia ja seurata opiskelijan poissaoloja ja lukujärjestyksiä StudentaPlus opiskelijahallintojärjestelmän kautta. Huoltajat voivat myös seurata opintojen toteutumista ja etenemistä Workseedin tai itslearnigin kautta. Kysy lisää digitaalisista välineistä opiskelijan vastuuopettajalta!‍

Päivitetty 17.9.2021 (SR)

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube