Arviointi ja valmistuminen

‍Arviointi ja näytöt

Ohjauksen tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän jo osaa ja mitä hänen on vielä opittava lisää. Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta osaamisen kehittymisestä koko opiskelun ajan; kirjallisen palautteen antamisessa käytetään digitaalisia välineitä Workseedia ja itslearningia, näistä saa lisätietoa opiskelijan vastuuopettajalta.

Näytöt ovat ammatillisten tutkinnon osien arviointimenetelmä. Ne ovat työtilanteita, jotka suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä työelämän edustajan, opettajan ja opiskelijan kanssa. Näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtävissä, kuinka hyvin hän on saavuttanut tutkinnon osan tai osien tavoitteet. Näytöt annetaan pääasiassa työpaikalla todellisissa työtehtävissä.

Arviointiasteikko on viisiportainen, 1 - 5.

Opiskelijat itsearvioivat osaamisensa kehittymistä koko opiskelun ajan.

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaiseminen

Opiskelija voi pyytää arvioijilta kirjallisesti arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseensa. Arvioijien on tehtävä päätös arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä. Opiskelija pyytää arvioinnin tarkastamista arvioinnista vastaavalta opettajalta, joka on välittömästi yhteydessä työelämän arvioijaan arvioinnin tarkistamista varten. Arvioijat päättävät yhdessä arvioinnin tarkistamisesta.

Opiskelija voi pyytää asianomaiselta työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen. Oikaisua on pyydettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tutkintotodistus

Tutkinto on suoritettu, kun tutkinnon perusteiden mukaan kaikki tutkinnon muodostumiseksi vaadittavat osat on suoritettu hyväksytysti. Tällöin opiskelija saa tutkintotodistuksen. Todistus suoritetuista tutkinnon osista annetaan silloin, kun opiskelijan tarkoitus on suorittaa vain tutkinnon osa tai osia, opinnot jostain syystä keskeytyvät ja opiskelija eroaa tai katsotaan eronneeksi.

Valmistuminen

Opiskelujen aikana vastuuopettaja seuraa, että opiskelijan opinnot etenevät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan ja tutkinnon muodostumisen mukaiset tutkinnon osat tulee suoritettua. Opiskelijat voivat valmistua joustavasti ympäri vuoden.

Päivitetty 17.9.2021 (SR)

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube