Varian toimipisteissä koetaan sisäilmahaittoja

Vantaan sisäilmaoirekyselyn Varian toimipisteitä koskevat tulokset ovat valmistuneet.

Tulosten mukaan Varian kaikissa toimipisteissä koetaan merkittäviä sisäolosuhdehaittoja. Kaikki eivät oireile, vaikka tiloissa koettiin ongelmia. Tulokset ovat yhdenmukaisia aikaisemmin tehtyjen muiden valtakunnallisten tutkimusten kanssa.

Toimipistekohtaisista tuloksista ilmenee, että henkilöstön kokemia tavanomaisimpia sisäolosuhdehaittoja ovat Aviapoliksessa tunkkaisuus, melu, pöly sekä hajut. Hiekkaharjussa korostuvat tunkkaisuus, puutteellinen ilmanvaihto, kuiva ilma ja melu. Koivukylässä haittaavat tunkkaisuus, puutteellinen ilmanvaihto sekä homeen ja viemärin hajut. Eniten haittoja koettiin Myyrmäessä sähköosastolla, jossa edellisten lisäksi haittaavat vaihtelevat lämpötilat ja kylmyys; ruokalassa puolestaan korostuu melu.

Yrityspalvelukeskus Leijan vastaajien määrä jäi pieneksi, joten vastaukset ovat mukana koko Vantaan yleisraportissa.

Tavanomaisia opiskelijoiden kokemia sisäolosuhdehaittoja ovat tunkkaisuus, puutteellinen ilmanvaihto ja liian matala huonelämpötila. Matalaksi jääneen vastausaktiivisuuden vuoksi toimipistekohtaisia tuloksia ei ole saatavilla. Varian opiskelijoiden vastaukset ovat samansuuntaisia kuin yläkoulujen oppilailla.

Kyselyt tehtiin Variassa marras-joulukuussa 2018. Tulokset kertovat tilojen käyttäjien kokemista sisäolosuhdehaitoista ja sisäilmaoireilusta kevät- ja syyslukukaudella 2018. Opiskelijoilta saatiin niukasti vastauksia, joten eri toimipaikkoja koskevat tiedot on raportoitu henkilöstökyselyn tulosten pohjalta.

Varian raportti on nyt luettavissa verkossa sivulla vantaa.fi/oirekysely.

Olosuhdehaitoista kerätään tarkennetut tiedot

Osassa Varian yksiköitä on jo vireillä sisäilmaselvityksiä. Myyrmäen yksiköstä on saatu laajat sisäolosuhdemittaustiedot toimenpidesuunnittelua varten. Muista tiloista Vantaan tilakeskus pyytää tarvittaessa henkilöstöltä lähiviikkoina yksilöidymmät tiedot, missä tiloissa sisäilmakyselyssä ilmenneitä olosuhdehaittoja esiintyy. Tämä auttaa suuntaamaan tarkempia selvityksiä oikein.

Selvitysten jatkosta tiedotetaan mahdollisimman pian. VTK Oy vastaa Aviapoliksen ja Hiekkaharjun uuden puolen tiloista ja Vantaan kaupungin tilakeskus muiden yksiköiden tilanteen selvittelystä.

Korjaustarpeiden selvittäminen vie aikaa, mutta tärkeitä, nopeampia toimenpiteitä ovat esimerkiksi ilmanvaihdon toimivuuden varmistaminen, viemärikaasujen syyn selvittäminen, siivouksen laadun tarkastelu sekä sisäilma- tai rakennetutkimuksien tarpeen selvittäminen.

Tutkimuksen ensisijainen tavoite on selvillä, sillä kokonaiskuva kaupungin koulujen ja päiväkotien sisäilmaoireilusta ja olosuhdehaitoista on saatu laajassa yleisraportissa, josta uutisoitiin 3.4.2019. Tiedote Vantaan yleisraportista on luettavissa vantaa.fi-uutisista: https://www.vantaa.fi/uutisia/kaikki_uutiset/101/0/144443

Lisätietoa sisäilmaoirekyselystä löytyy verkosta sivulta vantaa.fi/oirekysely: https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/toimitilat_ja_kiinteistot/sisaymparistoasiat/sisailmaoirekysely_2018

Vantaan toimintamalli sisäympäristöhaittojen selvittämiseen esitellään myös verkkosivuilla. https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/133836_Vantaan_menettelytapaohje_sisailma_asioissa_2017.pdf

  • Julkaistu: 17.04.2019

facebook twitter instagram youtube