Varian etäopiskelukyselyllä tietoa opintojen sujumisesta ja tuen tarpeista koronakeväänä

Kevään aikana vallinneen poikkeustilan vuoksi Variassa opiskeltiin etänä. Halusimme selvittää, millaisena etäopiskelu koettiin, joten teimme huhti- ja toukokuussa verkkokyselyt etäopiskelusta Varian opiskelijoille ja heidän huoltajilleen. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, millaisena etäopiskelu on koettu ja kuinka voimme tukea opiskelijoitamme entistä paremmin kevään poikkeuksellisen etäopiskelun aikana. Kyselyn kautta sai myös jättää yhteystietonsa, jos toivoi että otamme yhteyttä opiskelun ohjaukseen tai muihin tuen tarpeisiin liittyen.

Kysely toteutettiin nettilomakkeella johon pyydettiin vastauksia montaa reittiä pitkin, esim. opettajien ja Studentan kautta sekä nettisivuilla ja somekanavissa. Huhtikuun kyselyyn saimme noin 400 vastausta ja toukokuun kyselyyn noin 250 vastausta. Suurin osa vastaajista oli Varian opiskelijoita, muutama prosentti huoltajia.

Kuinka opinnot etenivät etänä?

Kokemukset etäopiskelun sujumisesta vaihtelevat vastaajien välillä reilusti. Kyselyn perusteella noin 30 % opiskelijoista koki kevään etäopiskelun vaikeana, noin 40 % opiskelijoista puolestaan koki opintojensa edenneen hyvin.

Yli puolet vastaajista koki yhteydenpidon opettajien kanssa sujuneen hyvin sekä saaneensa tukea tarvittaessa. Noin puolet vastaajista myös koki etäopetuksessa tarvittavien järjestelmien käytön sujuneen hyvin.

Kyselyn perusteella opiskelijat kokivat kevään aikana eniten vaikeuksia opiskelumotivaation ja vuorokausirytmin ylläpitämisessä. Myös ammatillisten ja yto-sisältöjen (yhteiset tutkinnon osat, esim. matematiikka) opiskelu on tuonut haastetta osalle vastaajista.

Tuen tarpeet etäopiskelussa

Kyselyssä tiedusteltiin opiskelijoiden tarvetta lisätuelle etäopiskelun aikana. Huhtikuussa noin neljäsosa vastaajista koki, että lisätukea opiskeluun tarvitaan, toukokuun kyselykierroksella tuen tarvetta oli 30 prosentilla vastaajista.

Opiskelijoiden tuen tarpeista suurin osa liittyi etäopetuksen järjestämistapoihin, opetusjärjestelyihin ja opettajilta saatavaan tukeen. Vastaajat toivoivat esimerkiksi lisää opetusta, selkeitä ohjeita tehtävien tekemiseen ja palauttamiseen, tukea ja yhteydenpitoa. Moni maahanmuuttajaopetuksen opiskelija toivoi lisää tukea suomen kielen opiskeluun ja harjoitteluun. Opiskeluhuollon henkilöstöltä toivottiin apua mm. raha-asioihin, motivaatioon ja jaksamiseen liittyen.

Kysely mahdollisti tuen antamisen

Kyselystä saatiin tärkeää tietoa opiskelijoiden etäopiskelukokemuksista. Kyselyn kenties tärkein anti oli se, että pystyimme tarjoamaan suoraan tukea kyselyn yhteydessä yhteystietonsa jättäneille. Huhtikuun ja toukokuun kyselykierroksilla saimme kymmeniä yhteydenottopyyntöjä. Otimme yhteyttä kaikkiin yhteystietonsa jättäneisiin pian kyselyajan päätyttyä, mikä mahdollisti nopean reagoinnin tuen tarpeisiin.

Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille! Hyvää kesää!


Kysely toteuttiin osana Variassa ESR-rahoituksella toimivaa Keskeyttämisestä kohtaamiseen -hanketta.

  • Julkaistu: 25.06.2020

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube