"Onks kaikki ok?": Chatbot-sovellus kehitettiin opiskelijoiden tuen tarpeen selvittämiseksi (ITK2021)

09.12.2021

Vuoden 2021 ITK-konferenssin aihe “Arkea ja unelmia” sopi paremmin kuin hyvin Varian Annie Advisorin pilotoinnin esittelyyn. Klash-hankkeessa alkunsa saaneesta ideasta ja unelmasta on tulossa kokeilun kautta hienoa arkea Vantaan ammattiopisto Variassa. Chatbot Annieta esiteltiin Aulangolla 2.12.2021 ITK-konferenssin foorumiesityksessä.

Opintojen keskeyttäminen toisen asteen alkuvaiheessa on merkittävä ongelma niin nuorten, oppilaitosten kuin laajemmin yhteiskunnan kannalta. Nuoren kannalta opintojen keskeyttäminen on syrjäytymiskehityksen riskitekijä. Yhdestä syrjäytyneestä aiheutuva kansantulon menetys on noin miljoona euroa.

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelmassa 2011-2015 etsittiin keinoja läpäisyn parantamiseen myöntämällä valtionavustuksia 25 eri hankkeelle kaikkiaan 4 miljoonaa euroa. Ohjelmassa edistävinä tekijöinä vahvasti esiin nousivat mm. opiskelijoiden osallistaminen, kelpaamisen kokemus ja huolenpidon sekä tukitoimien tarjoaminen (Ahola ym. 2015; Koramo & Vehviläinen 2015).

Yhtenä haasteena on, että vaikka tukea on saatavissa, sitä ei välttämättä osata tai haluta hakea. Avun hakeminen voidaan nähdä itsesäätelyyn liittyvänä strategisena taitona. Newmanin (2008) mukaan taitava avunhakija osaa arvioida avun tarpeellisuuden, ymmärtää mitkä ovat parhaat tukiresurssit, muotoilee oikeanlaisen avunpyynnön ja tuloksellisesti prosessoi saamansa avun. Kuitenkin monet apua tarvitsevat opiskelijat eivät hae apua avun hakemisen taitojen puuttuessa tai kokiessaan olonsa uhatuksi tai toivottomaksi (Newman 2008).

Tässä projektissa käytimme chatbotia tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuutta ilmaista opiskeluun ja hyvinvointiin liittyviä tuen tarpeita. Pilotoimassamme ratkaisussa chatbot kysyy opiskelijoilta, onko heillä huolia, ja mikäli on niin tarjoaa sopivia tukipalveluja. Kyselyjä ei kohdennettu millekään erityisille riskiryhmille, vaan kaikille opiskelijoille pilotoinnissa mukana olleista opiskelijaryhmistä. Ajatuksena on, että kun opiskelijoille proaktiivisesti tarjotaan mahdollisuutta ilmaista avun tarve, avun pyytämisestä tulee kognitiivisesti ja emotionaalisesti helpompaa sekä sosiaalisesti hyväksytympää.

Ratkaisua pilotoitiin Varian Myyrmäen toimipisteessä kevätlukukauden 2021 aikana, ja syksyllä 2021 käyttöä laajennettiin kaikkiin toimipisteisiin. Mukana on ollut yhteensä 1 957 opiskelijaa, jotka ovat vaihtaneet botin kanssa 13 386 viestiä ja raportoineet yhteensä 441 tuen tarvetta. Opiskelun tuen ammattilaisten mukaan löydetyistä tuen tarpeista osa oli sellaisia, jotka eivät olisi muutoin tulleet esille. Tulkinta on, että joidenkin opiskelijoiden on helpompi ilmaista tuen tarpeensa botille kuin opiskelun tuen ammattilaiselle.

Jatkossa Annien käyttöä laajennetaan erilaisiin käyttötapauksiin, kuten esimerkiksi työssäoppimisjaksoille ja jatko- ja jälkiohjaukseen. Annien kautta kertyvä data luo myös mahdollisuuksia tiedolla johtamiseen, kun opiskelijoiden tuen tarpeiden ajallista kehittymistä ja vaihtelua toimipisteittäin ja tutkinnoittain päästään tarkemmin analysoimaan. Lisäksi viestisisältöjä ja palvelupolkuja kehitetään jatkuvasti kokemusten ja havaintojen perusteella.

Joonas Pesonen, Annie Advisor

Marika Okkonen ja Piia Kovalainen, Varia

Lähteet:

Ahola, S., Saikkonen, L., & Valkoja-Lähteenmäki, L. (2015). Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Arviointiraportti. Helsinki: Opetushallitus.

Koramo, M., & Vehviläinen, J. (2015). Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma: Laadullinen ja määrällinen seuranta vuonna 2014. Raportti ja selvitykset 2015: 3.

Newman, R. S. (2008). Adaptive and nonadaptive help seeking with peer harassment: An integrative perspective of coping and self-regulation. Educational Psychologist, 43(1), 1-15.

Marika Okkonen esiintymässä, etualalla yleisöä takaapäin
Joonas Pesonen tietokoneen ääressä taustalla videotykistä PowerPoint-esitys
Power Point -dia: taustalla Annien kyselyn rakenne, edessä käyttäjömäärätietoja: 1 957 opiskelijaa, 30 tutkinto-ohjelmaa, 13386 lähetettyä viestiä, 441 tukipyyntöä, 178 tukea tarjoavaa ammattilaista, 8 ammattiryhmää

Power Point -dia, opiskelijan näkökulmia, Helppokäyttöinen, opiskelijalle mobiililaite on luonnollinen väline Alkuun epäilyksiä, “onks tää ihan oikee vai huijaus” Ovat ottaneet hyvin vastaan, korkea vastausprosentti, nousi tuen tarpeita,jotka eivät olleet tiedossa Opiskelijan autonominen oikeus kertoa asia sille taholle kenelle haluaa Opiskelija ei ole ehkä ymmärtänyt jotain asiaa, mutta ei viitsi sanoa opelle (esim. ei halua näyttää tyhmältä), sanoo kuitenkin botille. Opiskelijan tapa nähdä maailma, avuntarve on tässä ja nyt.
Power Point -dia, ohjauksen väline, Oppivelvollisuuden laajentaminen, seuranta - yksi lisäapuväline tähän Moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen, lisääminen ja vahvistaminen Resurssikysymysten nouseminen dataan perustuen eli mille ammattiryhmille ns.työpaine kasaantuu Ryhmien välisten erojen havaitseminen datasta, esimerkiksi tutkintojen ja toimipisteiden väliset erot
PowerPoint-dia, graafinen esitys. Kun samalle joukolle toistettiin kysely syyskuun jälkeen marraskuussa, tuen tarve oli puolittunut

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube