Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatuksen rakenne

Varhaisiän musiikkikasvatusta annetaan 0–9-vuotiaille lapsille, jotka jaetaan ryhmiin ikätasoittain. Varhaisiän musiikkikasvatus jakautuu rakenteellisesti kahteen osaan, jotka ovat muskarit 0-6 -vuotiaille ja musiikkitaitovalmennus 7-9 -vuotiaille. Opetus on tavoitteellista ja elämyksellistä. Lapsen aistit herätellään tuntemaan, kuulemaan, näkemään ja lasta rohkaistaan olemaan oma itsensä ja osoittamaan rohkeasti tunteitaan. Toimintatapoja ovat laulu, soitto, kuuntelu, liike/tanssi, loruilu ja improvisointi.

Uuden opetussuunnitelman mukaan perusopintojen Muha 1 -kurssia edeltää Musiikin avaimet -kurssi, joka on tarkoitettu 9–10 vuotiaille musiikkiopiston oppilaille. Musiikin avaimet on muhaopintoihin valmentava kurssi, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kaikki ovat suunnilleen ”samalla viivalla”, kun varsinaiset muha-opinnot alkavat.

Musiikin varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä päiväkotien, alakoulujen, muiden taideoppilaitosten, seniorien palvelukeskusten sekä muiden vantaalaisten toimijoiden kanssa.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteet

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on avata lapselle ovi musiikin maailmaan. Lapsi herkistyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia ja ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Hän saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle kasvulle, kehitykselle, musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle. Suomalainen kansanperinne on vahvasti läsnä opetuksessa. Myös kansainvälisyys ja maailman kulttuurit ovat osana opetusta.

Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään sekä luovuuttaan ja ilmaisukykyään. Musisointi kehittää lapsen laulutaitoa, rytmi- ja säveltajua sekä musiikin kuuntelukykyä. Tunnilla opitaan dynamiikan, sointivärin, rytmin, melodian, harmonian ja muodon alkeita.

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube