Syventävien opintojen arviointi ja lopputyö

Syventävien opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan lopputyön, joka sisältää soivan osuuden ja työskentelypäiväkirjan. Oppilas asettaa lopputyölleen tavoitteet ja päättää lopputyön toteutustavan yhteistyössä lopputyötä ohjaavan opettajansa kanssa. Oppilaan opintopolku ja valinnaiset opintojaksot suunnitellaan tukemaan lopputyön toteuttamista.

Soiva osuus

Soiva osuus voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, äänite tai muu tallennettu materiaali tai osa laajempaa monitaiteellista kokonaisuutta. Jos kyseessä on sävellys, tallenteen voi korvata osittain sävellysten nuoteilla. Soivan osuuden voi suunnitella ja toteuttaa yksin, parin kanssa tai ryhmässä.

Työskentelypäiväkirja

Työskentelypäiväkirjan tulee sisältää itsearviointia omasta musiikillisesta edistymisestä sekä kehittymisestä syventävien opintojen aikana. Se on aina henkilökohtainen, eikä sitä voi tehdä parin tai ryhmän kanssa. Itsearviointi tehdään suhteessa syventävien opintojen tavoitealueisiin: esittäminen ja ilmaiseminen, oppimaan oppiminen ja harjoittelu, kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen sekä säveltäminen ja improvisointi.

Työskentelypäiväkirja voi olla esimerkiksi musiikillinen omaelämäkerta, joka voi lisäksi sisältää lopputyötä tukevia ja havainnollistavia kirjoitelmia sekä muuta materiaalia. Oppilas voi kuvata työskentelypäiväkirjassa myös lopputyön soivan osuuden valmistumisprosessia sekä arvioida valmista tuotosta.

Musiikin laajan oppimäärän päättötodistus

Syventävien opintojen päättyessä oppilas saa musiikin laajan oppimäärän päättötodistuksen, joka sisältää merkinnät kaikista hänen suorittamistaan perus- ja syventävistä opinnoista (1300 h). Päättötodistukseen merkitään sanallinen arvio, joka kuvaa oppilaan edistymistä ja hänen saavuttamaansa osaamista suhteessa laajan oppimäärän tavoitteisiin. Sanallisessa arviossa painotetaan oppilaan oppimisen ja osaamisen vahvuuksia.

Lopputyö arvioidaan osana syventäviä opintoja ja arvioinnissa otetaan huomioon lopputyölle asetetut tavoitteet. Soivan osuuden ja työskentelypäiväkirjan valmistumisen jälkeen oppilas käy palautekeskustelun yhdessä lopputyötä ohjanneen opettajan, prosessia seuranneen opettajan sekä kolmannen opettajan kanssa. Arviointikeskustelusta laaditaan kirjallinen palaute ja se sisältää oppilaan itsearvioinnin. Myös lopputyön sanallinen palaute kommentoi oppilaan vahvuuksia.

Lopputyö on hyväksytty, kun

  • soiva osuus on oppilaan vahvuuksia esiin tuova taiteellinen kokonaisuus
  • henkilökohtaisen opintopolun ja lopputyön prosessi on kuvattu työskentelypäiväkirjassa
  • lopputyö osoittaa asetettuihin tavoitteisiin perustuvaa musiikillista osaamista
  • lopputyö täyttää sille asetetut muut tavoitteet
  • itsearvioinnista välittyy työskentelyn tavoitteellisuus ja kyky arvioida omaa suoritusta.

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube