Opetuksen tavoitteet perusopinnoissa

Uudessa opetussuunnitelmassa perusopintojen tavoitteet jaetaan neljään osa-alueeseen:

1. Esittäminen ja ilmaiseminen

Oppilasta kannustetaan löytämään omat musiikilliset vahvuutensa ja ilmaisukeinonsa. Opinnoissa harjoitellaan elävää musiikillista ilmaisua ja erilaisten esiintymistilanteiden hallintaa. Oppilas tutustuu myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoihin ja taiteidenväliseen vuorovaikutukseen.

2. Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Oppilas harjoittelee instrumentti- ja yhteismusisointitaitoja päämääränään soittimen itsenäinen hallinta ja omaehtoinen ilmaisu. Opinnoissa ohjataan säännölliseen harjoitteluun sekä löytämään itselleen mielekkäitä harjoittelumenetelmiä. Oppilas harjaantuu oman oppimisen arviointiin sekä soveltamaan musiikin hahmotustaitojaan musisoinnissa. Oppilas oppii ergonomisesti oikeita soittotapoja sekä suojelemaan kuuloaan.

3. Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen

Opinnoissa tuetaan oppilaan kasvua aktiiviseksi musiikin kuuntelijaksi. Oppilas oppii kuuntelemaan omaa musisointiaan ja mukauttamaan sen osaksi soivaa musiikillista kokonaisuutta. Opinnoissa ohjataan oppilasta kehittämään musiikin luku- ja kirjoitustaitoaan, tunnistamaan musiikin ominaispiirteitä ja hahmottamaan rakenteita.

4. Säveltäminen ja improvisointi

Oppilas oppii tuottamaan omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja. Opinnoissa kannustetaan harjoittelemaan improvisoinnin, sovittamisen ja säveltämisen perustaitoja.

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube