Arviointi ja opintojen eteneminen perusopinnoissa

Perusopinnoissa oppimisen arviointi painottuu jatkuvan ja monipuolisen palautteen antamiseen. Palautteen antamisessa käytetään monipuolisia tapoja: itsearviointia, vertaisarviointia ja sekä oman että muiden opettajien antamaa palautetta.

Perusopintojen arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

  • Perusopintojen tavoitteet ja niiden toteutuminen
  • Soivat osuudet, joissa oppilas tuo esiin vahvuutensa ja antaa näyttöä musiikillisista ja teknisistä taidoistaan
  • Portfolio, johon on koostettu monipuolista materiaalia oppilaan henkilökohtaisesta opintopolusta

Syksystä 2018 alkaen oppilas ja hänen huoltajansa voivat seurata oppilaan arviointia ja edistymistä sekä hänen suorittamiaan opintokokonaisuuksia sähköisen oppilashallintojärjestelmän Eepoksen kautta. Oppilaan ja huoltajan on myös mahdollista itse tuottaa järjestelmään itsearviointia ja kuvauksia opinnoista.

Soiva osuus

Jokaisen opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas työstää yhdessä soiton-/laulunopettajansa kanssa kappalekokonaisuuden, joka täyttää opintokokonaisuuden tekniset ja musiikilliset tavoitteet. Kokonaisuus soitetaan/lauletaan toiselle opettajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen esitystä, ja oppilas saa palautetta ohjelmastaan sekä vinkkejä siitä, miten ohjelmaa voisi vielä työstää. Ohjelmakokonaisuus voi sisältää yhteismusisointia ja improvisointia. Kokonaisuuden voi esittää myös yksittäisinä kappaleina tai videotallenteena, ja se voi sisältää taiteiden välistä vuorovaikutusta.

Valmis ohjelma esitetään oppilaan ja opettajan valitsemassa tilaisuudessa. Tämä tilaisuus voi olla konsertti tai pienimuotoisemmalle yleisölle tai opettajalautakunnalle soitettu/laulettu musiikkihetki (tasosuorituksen kaltainen tilanne). Instrumenttitaito 3:n soivan osuuden jälkeen oppilas käy lisäksi palautekeskustelun yhdessä oman opettajan, prosessia seuranneen opettajan sekä yhden muun opettajan kanssa. Arviointikeskustelusta laaditaan kirjallinen palaute ja se sisältää oppilaan itsearvioinnin.

Portfolio

Portfolio on sähköiseen oppilashallintojärjestelmään Eepokseen koostettava ja koostuva matkakertomus oppilaan opinnoista VMO:ssa. Kirjausta voidaan suorittaa jatkuvasti, mutta vähintään puolivuosittain tavoitteita asettaen. Portfolioon kerätään mm. ohjelmistoa, esiintymiset, erilaisia tehtäviä, ideapankki, oppimispäiväkirja, harjoittelupäiväkirja sekä arviointeja.

Opettajalla ja oppilaalla on vapaat kädet toteuttaa portfolion sisältöä parhaaksi katsomallaan tavalla. Instrumenttiopettaja vastaa siitä, että portfolioon kertyy instrumenttitaitoihin liittyvää aineistoa neljän tavoitealueen alle. Myös oppilaan muita opettajia (yhteismusisointi, mupe, valinnaiset) kannustetaan keräämään portfolioon materiaalia.

Arviointi perusopintojen päättyessä

Perusopintojen päättyessä oppilas saa todistuksen suoritetuista perusopinnoista. Todistuksessa annetaan sanallinen arvio oppilaan edistymisestä ja osaamisen kehittymisestä perusopintojen aikana. Sanallisessa arvioinnissa painotetaan oppilaan oppimisen vahvuuksia suhteessa perusopinnoille asetettuihin tavoitealueisiin.

Perusopintojen todistuksen voi saada, kun

  • perusopintoihin sisältyvät opinnot (800 tuntia) on suoritettu
  • soivat osuudet osoittavat asetettuihin tavoitteisiin perustuvaa musiikillista ja teknistä osaamista
  • portfolioon on koostettu monipuolista materiaalia oppilaan henkilökohtaisesta opintopolusta.

Siirtyminen perusopinnoista syventäviin opintoihin tapahtuu yksilöllisesti ja joustavasti. Esimerkiksi yhteismusisoinnissa tai valinnaisissa opinnoissa sama opintojakso voi sisältyä perusopintoihin tai syventäviin opintoihin riippuen siitä, onko perusopintojen laskennallinen laajuus jo täyttynyt.

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube