‍Varhaisiän musiikkikasvatuksen tärkeimpänä tavoitteena on avata lapselle ovi musiikin maailmaan. Lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle. Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään. Varhaisiän musiikkikasvatus edistää lapsen tasapainoista kokonaispersoonallisuutta ja vahvistaa hänen luovuuttaan.

Varhaisiän musiikkikasvatuksessa lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin monipuolisesti. Musisointi kehittää lapsen laulutaitoa, rytmi- ja säveltajua sekä musiikin kuuntelukykyä. Tunnilla opitaan dynamiikan, sointivärin, rytmin, melodian, harmonian ja muodon alkeita. Näitä opitaan esimerkiksi erilaisten musiikillisten käsiteparien avulla (kuten hidas-nopea ja voimakas-hiljainen).

Varhaisiän musiikkikasvatuksen muita tavoitteita ja tehtäviä:

  • Esiintyminen kuuluu luontaisesti jo pienestä pitäen oppituntien kulkuun. Lasten kanssa harjoitellaan esiintymistaitoa pienten yhteis- ja soolotehtävien avulla kannustavassa ilmapiirissä tunneilla, konserteissa ja muissa tapahtumissa.
  • Opetuksessa otetaan ensiaskelia taiteidenvälisyyteen: opetusta integroidaan muun muassa kirjallisuuteen, kuvataiteisiin, draamaan, teatteriin ja tanssiin.
  • Improvisaatioharjoitukset ovat osana opetusta.
  • Säveltämistä harjoitellaan tekemällä omaa musiikkia mm. satuihin, runoihin, liikuntaan ja tanssiin.
  • Suomalainen kansanperinne on vahvasti läsnä kaikessa opetuksessa. Perehdymme perinteeseemme ja viemme sitä eteenpäin loruillen, laulaen, leikkien, tanssien ja soittaen.
  • Kansainvälisyys ja kulttuurit ovat osana opetusta. Tutustutamme lapsia muihin kulttuureihin käyttämällä samoja työtapoja kuin edellä.

Vantaan musiikkiopisto

Lummetie 4

PL 4510

01300 Vantaa

Oppilashallintosihteeri:
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube