Osallistu kaavoitukseen

Kulttuuriympäristöä voidaan suojella ottamalla kantaa maankäytön suunnitelmiin, kuten asemakaavoitukseen tai yleiskaavoitukseen.

Varsinaiset suojelumerkinnät tehdään pääosin kaavoittajan pöydällä. Kaavat pohjautuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin, joka säätää mm. alueiden kestävän kehityksen vaatimuksiin perustuvasta ekologisesta, taloudellisesta ja terveellisestä järjestämisestä, kaupunkikuvan ja maiseman vaalimisesta sekä korjaus- ja muutostöiden asianmukaisesta toteuttamisesta. Suurimmassa osassa suojelupäätöksiä ratkaisut määräytyvät konkreettisesti rakennuskannan ja maisemien vaalimista ohjaavan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan, kun taas laki rakennusperinnön suojelemisesta painottaa enemmän kohteen kulttuurihistoriallisia arvoja.

. Yleiskaavassa ei tehdä yksityiskohtaista suojelua, vaan päätetään tavoitteet asemakaavojen laatimiselle. Rakennussuojelua ohjataan tällöin esimerkiksi alueen käyttötarkoituksen tai rakennustehon määrittelemisen kautta. Yleiskaava siis luo edellytykset asemakaavasuojelulle. Asemakaavassa suojellaan kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti arvokkaat alueet ja rakennukset. Suojelu tehdään kaavamerkinnöillä, joista yleisimmät ovat sr, SR tai /s, joiden perään voidaan liittää myös numero suojelustatusta täsmentämään. Merkinnät selitetään perusteellisesti kaavan sanallisessa osassa.

Lakien lisäksi suojelua ja kulttuuriympäristön hoitoa tehdään esimerkiksi kolmannen ja neljännen sektorin järjestämin talkoin ja tapahtumin. Ihmisten arkipäiväinen hoito- ja huoltotyö on olennaista.

Rakennussuojelua toteutetaan pääasiassa maankäyttö- ja rakennuslailla (132/1999) ja -asetuksella (895/1999) sekä lailla rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010). Muinaismuistolakia sovelletaan kiinteiden muinaismuistoiksi luokiteltavien rakenteiden osalta ja kirkkorakennusten suojelusta säädetään sekä kirkkolaissa (1954/1993) että laissa ortodoksisesta kirkosta (985/2006).

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

Onko sinulla kulttuuriympäristöaiheinen kysymys? Ota yhteyttä Vantaan kaupunginmuseoon kulttuuriymparisto@vantaa.fi tai soita 050 302 4964.

facebook twitter instagram