Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

Vantaan ensimmäiset kulttuuriympäristölinjaukset tehtiin yhdessä kaupungin virkamiesten ja asukkaiden kanssa. Linjaukset on hyväksytty kaupungin johtoryhmässä 10.2.2020. Niiden toteutumista seurataan vuoteen 2024 saakka. Tutustu hankkeesta tehtyyn raporttiin tämän linkin kautta.


Kulttuuriympäristötyön visio on:

Vantaalaiset kulttuuriympäristöt ovat rakkaita ja rikkaita.

Rakkaat ja rikkaat kulttuuriympäristöt ovat Vantaalla hyvin hoidettuja ja monikerroksisia. Ne koetaan merkityksellisiksi, sillä ne edistävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaa. Kulttuuriympäristöistä välitetään ja sitä vaalitaan ja esitellään ylpeydellä. Arvokkaat kohteet tunnetaan ja tunnistetaan, joten kaikilla on mahdollisuus kokea Vantaalla kuulumisen ja kiinnittymisen tunteita, yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä. Rikkaat kulttuuriympäristöt muodostuvat ajallisesti, toiminnallisesti ja tyylillisesti erilaisista kohteista.


Missiomme on:

Vantaalla tehdään esimerkillistä kulttuuriympäristötyötä, josta kaupunki on tunnettu.

Kasvava ja dynaamisesti kehittyvä kaupunki luo erinomaiset puitteet vision saavuttamiselle, mikäli sen eteen työskennellään pitkäjänteisesti ja yhdessä. On tärkeää, että kaupunki itse toimii esimerkkinä kulttuuriympäristökohteiden suojelussa, hoitamisessa sekä käytön tehostamisessa sekä osoittaa yhteistä tahtotilaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Kulttuuriympäristöön liittyviä tietoja ja taitoja opetellaan Vantaalla vauvasta vaariin, minkä lisäksi päättäjät ja virkamiehet kannustavat kulttuuriympäristötyöhön. Vantaalla tehdään innovatiivista yhteistyötä kulttuuriympäristön eteen kaupungin sisällä ja sen ulkopuolella.


Linjaus: Vantaalaiseksi opitaan ja kasvetaan kulttuuriympäristökasvatuksen avulla.

Toimenpiteet:

 • Kaupunginmuseo tuottaa uusia kulttuuriympäristömateriaaleja eri-ikäisille oppilaille ja opiskelijoille ja hyödyntää kulttuuriympäristökasvatusta kotoutumisen keinona. Tarjoamme oppilaille ja opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia ja tutkimusapua.
 • Kaupunginmuseo kokoaa kulttuuriympäristökasvatuksen olemassa olevat aineistot verkkoon helposti opettajien saataville. Esittelemme aineistoja opettajille ja rehtoreille tilaisuuden tullen.
 • Kaupunginmuseo lisää kulttuuriympäristötietoisuutta kaupungin sisällä kutsumalla päättäjiä ja virkamiehiä tapahtumiin, esitelmöimällä kaupunginhallituksen ja - valtuuston iltakouluissa sekä järjestämällä tutustumiskäynnin uuden lautakunnan jäsenille; selvittämällä mahdollisuutta järjestää työmaainfoja ja työmaadokumentointia kaupungin omissa kohteissa. Tämä vaatii lisäresursseja; jjärjestämällä vuotuisen keskustelutilaisuuden kaupungin kulttuuriympäristötyötä tekeville virkamiehille.
 • Kasvatuksen ja oppimisen palvelualue tavoittelee, että oppilaat ja opettajat käyttävät kulttuuriympäristökasvatuksen aineistoja ja materiaaleja aktiivisesti

Linjaus: Teemme kulttuuriympäristötyötä yhdessä.

Toimenpiteet:

 • Kaupunginmuseo, yleis- ja asemakaavoitus, tilakeskus, ympäristökeskus ja rakennusvalvonta ovat vuorovuosin vetovastuussa Suojeluasianneuvottelukunnan tapaamisten järjestämisestä ja olemme mukana arkkitehtuuriohjelman seurantaryhmässä.
 • Kaupunginmuseo luo kulttuuriympäristön palvelupolun, jotta prosessien eteneminen ja vastuualueet ovat selkeitä.
 • Kaupunginmuseo tavoittelee uusia kumppaneita kulttuuriympäristötyöhön kaupungin sisällä.
 • Kaupunginmuseo, yleiskaavoitus, asemakaavoitus ja ympäristökeskus osallistuvat asukkaiden ja asukasyhdistysten kulttuuriympäristötapahtumiin esim. alueen päiville, muinaispuistopäivään ja keskiaikapäiville sekä kutsuu asukkaat mukaan omiin kulttuuriympäristötapahtumiinsa.
 • Kaupunginmuseo kannustaa asukkaita ja asukasyhdistyksiä pitkäjänteiseen kulttuuriympäristötyöhön, esim. Adoptoi monumentti -toimintaan.
 • Kaupunginmuseo, ympäristökeskus ja Vantaa-Seura järjestävät yhdessä tapaamisen vapaaehtoistoimijoille sekä koulutuksen paikallisoppaille.

Linjaus: Kulttuuriympäristö näkyy ja kuuluu Vantaalla.

Toimenpiteet:

 • Tiedostamme kulttuuriympäristön yhdeksi viestinnän teemaksi.
 • Hyödynnämme viestinnässä esim. yhdessä sovittuja vuositeemoja (vrt. ötökkävuosi) ja kohde-esittelyjä Vantaan kaupungin elinvoima- ja vetovoimaohjelman mukaisesti. Kulttuuriympäristötietoa ja -uutisia jaetaan esimerkiksi kaupungin Intranetissä, Asukaslehdessä ja muissa viestintäkanavissa.
 • Syvennämme viestinnällistä yhteistyötä kaupunkiympäristön palvelualueen ja kaupunginmuseon välillä. Kulttuuriympäristö otetaan mukaan esim. asukasbarometriin ja muihin kyselyihin.
 • Tuomme osallisuustyön vaikutukset paremmin esiin viestinnässä esim. sähköisen osallisuusympäristön avulla.
 • Kaupunginmuseo jakaa kulttuuriympäristötietoa perinteisten ja sosiaalisen median viestintäkanavien lisäksi esimerkiksi Finnassa ja vantaakuvia.fi -sivustolla. Teetämme uusille vantaalaisille historiapaketin Vantaa-infoon.
 • Kaupunginmuseo kerää kaupungin, sen vapaaehtoisten sekä kolmannen sektorin kulttuuriympäristötapahtumat ja tiedotusaiheet eri palvelualueiden viestinnän vuosikelloihin ja tapahtumakalentereihin.
 • Kaupunginmuseo kohdentaa kulttuuriympäristöön liittyvää viestintää kaupungin omille työntekijöille, päättäjille, suunnittelijoille ja asukkaille.
 • Kaupunginmuseo toteuttaa erilaisia kulttuuriympäristöreittejä yhteistyössä esim. ympäristökeskuksen, kaupunkiympäristön palvelualueen ja Vantaa-Seuran kanssa. Mainostamme ja markkinoimme reittejä.
 • Kaupunginmuseo listaa olemassa olevat kulttuuriympäristön tutkimukset ja selvitykset ja pitää listaa ajan tasalla. Kaupunginmuseo selvittää mahdollisuutta julkaista tutkimuksia verkossa.
 • Kaupunginmuseo tiedottaa uusista tutkimuksista.
 • Kaupunginmuseo toteuttaa kulttuuriympäristöstä kertovan näyttelyn Vantaan kaupunginmuseoon vuonna 2020.
 • Kuntatekniikan keskus tekee yhdessä Vantaan kaupunginmuseon, viheralueiden suunnittelun, kadunsuunnittelun ja tilakeskuksen kanssa suunnitelman kulttuuriympäristökohteista, joihin toteutetaan infotaulu.
 • Elinkeinopalvelut luovat yhdessä kaupunginmuseon kanssa Top 10 kulttuuriympäristön matkailukohteet Vantaalla -listauksen, jota voidaan hyödyntää palvelualueiden kulttuurimatkailuviestinnässä.
 • Elinkeinopalvelut tekevät kulttuuriympäristöjä sekä niiden palveluita tutuksi yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa esim. avoimien ovien päivässä tai seurantalojen tarinoiden kautta.

Linjaus: Huolehdimme kulttuuriympäristön arvojen välittymisestä tulevaisuuteen.

Toimenpiteet:

 • Kaupunginmuseo seuraa kokonaisvaltaisesti kulttuuriympäristön säilymistä ja kehitystä sekä vaalii laadukasta ja aktiivista keskustelua ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
 • Kaupunginmuseo kartoittaa nuorta rakennuskantaa ja arvioi kohteita suojeluharkinnan saattamiseksi vireille.
 • Kaupunginmuseo on mukana Museoviraston Ennakoiva rakennussuojelu -hankkeessa.
 • Kaupunginmuseo edistää tutkijan palkkaamista museolle, tavoitteena saada asiantuntevia, ajantasaisia ja resurssiviisaita kulttuuriympäristöön liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä.
 • Kaupunginmuseo hakee monipuolisesti ja rohkeasti rahoitusta sekä kaupungilta että sen ulkopuolelta, esim. yrityksiltä, maakunnalta ja EU:sta, kulttuuriympäristön hoitoon ja sen kehittämiseen yhdessä kaupungin muiden palvelualueiden ja yksiköiden kanssa.
 • Arkkitehtuuriohjelman seurantaryhmä varmistaa arkkitehtuuriohjelman ajantasaisuuden ja seurannan toimintaympäristön muutoksessa (Uusi Vantaa, MRL).
 • Arkkitehtuuriohjelman seurantaryhmä palkitsee Kehäkukka -palkinnon yhteydessä Vuoden kulttuuriympäristöteon.
 • Yleiskaavoitus ja asemakaavoitus varmistaa kaavojen merkinnöillä ja määräyksillä merkittävien kulttuuriympäristökokonaisuuksien säilymisen tuleville sukupolville sekä turvaa riittävän kulttuuriympäristön asiantuntijuuden toimintaympäristön muutostilanteissa.
 • Yleiskaavoitus ja asemakaavoitus selvittää kaavoissa kulttuuriympäristön arvot ja ominaispiirteet ja pyrkii säilyttäviin tai osin säilyttäviin ratkaisuihin.
 • Asemakaavoitus huolehtii, että arvokkaan kulttuurimaiseman tai sen reuna-alueen asemakaavoituksessa on aina kulttuurimaiseman asiantuntija mukana.
 • Asemakaavoitus ja yleiskaavoitus huolehtii, että asemakaavoihin tai kaavarunkoihin liittyen tehdään yleispiirteisiä maisemasuunnitelmia, joilla osoitetaan säilymistä tukeva kehitys ja hoito sekä hallinta siten, että maiseman arvot säilyvät. Maisemasuunnitelman toteutus ja ylläpito on ratkaistava samalla.
 • Asemakaavoitus tekee yhden suojelukaavan vuodessa.
 • Asemakaavoitus ja yleiskaavoitus on mukana seudullisessa uudistavan lisärakentamisen vaikutusten selvityksessä. Tässä yhteydessä tuomme esiin ja olemme selvittämässä uudistavan lisärakentamisen vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
 • Rakennusvalvonta kiinnittää erityistä huomiota kulttuuriympäristöä koskevien kaavamääräysten toteutumiseen rakennusluvissa.
 • Rakennusvalvonta varmistaa kaavojen ajantasaisuuden kulttuuriympäristön suojelun näkökulmasta.
 • Rakennusvalvonta kehittää yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa sähköisten menetelmien käyttöä esimerkiksi työmaainfojen osalta.
 • Ympäristökeskus varmistaa kulttuurimaiseman säilymisen luonnonsuojelualueilla hoito- ja käyttösuunnitelmilla. Ympäristökeskus varmistaa suunnitelmien toteutumisen ja jatkuvan hoidon.
 • Tilakeskus vaalii kaupungin kulttuuriympäristöomaisuutta listaamalla kohteet ja niiden käytön.
 • Tilakeskus tutkii kohteiden aktiivisempaa käyttöä yhteistyön avulla resurssiviisauden tiekartan mukaisesti.
 • Tilakeskus tiedottaa asukkaita, asukasyhdistyksiä ja yrityksiä kohteiden käyttömahdollisuuksista.
 • Kuntatekniikan keskus vaalii kaupungin viheralueilla ja katuympäristöissä olevia kulttuuriympäristöarvoja.
 • Kuntatekniikan keskus toteuttaa tehtyjä hoitosuunnitelmia sekä seura niissä määriteltyä hoitoluokitusta ja hoidon tavoitteita kulttuuriympäristökohteissa.
 • Tilakeskus pitää yllä ja huoltaa kulttuuriympäristökohteita ja reittejä.

Linjaus: Vahvistamme kulttuuriympäristön hoidon ja tutkimuksen resursseja.

Resurssit ratkaisevat, miten kulttuuriympäristölinjauksissa asetettuihin tavoitteisiin päästään. Resursseja tulee kohdentaa erityisesti kulttuuriympäristön viestintään ja markkinointiin. Lisäksi on ehdotonta, että kulttuuriympäristön hoitoon liittyvää rahoitusta monipuolistetaan ja että ennakoivan kulttuuriympäristöntutkimuksen ja -julkaisutyön resurssien lisäämisen mahdollisuutta selvitetään aktiivisesti. Kaupungin sisällä olevaa kokemusta ja asiantuntijuutta tulee vaalia, hyödyntää ja kehittää entisestään. Rahoitusta tulee kehittää pitkäjänteisesti, sillä kulttuuriympäristön hoitaminen ei ole hanke, vaan vaatii jatkuvaa sitoutumista.

Uutinen

KYLLI-KYSELY AVOINNA

Millainen Vantaa on vantaalaisten mielestä? Millaisia muistoja siihen liittyy? Vastaa Kylli-kyselyyn ja vaikuta siihen, millaiset kulttuuriympäristölinjaukset Vantaa saa.

Lue Lisää

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

Onko sinulla kulttuuriympäristöaiheinen kysymys? Ota yhteyttä Vantaan kaupunginmuseoon kulttuuriymparisto@vantaa.fi tai soita 050 302 4964.

facebook twitter instagram