TEEMAKURSSI

VALINNAINEN TEEMAKURSSI

Opiskelija voi valita teemakurssin yhdeksi lukion oppimäärään laskettavaksi kurssiksi. Teemakurssi suoritetaan itsenäisesti opiskellen. Kurssi arvioidaan S-merkinnällä.

Kurssista kiinnostunut opiskelija voi itse valita opettajakunnasta ohjaavat opettajat. Opiskelija ottaa itse aloitteellisesti yhteyttä opettajiin.

Teemakurssin voi aloittaa koska vain lukukauden aikana.

Opetussuunnitelman kuvaus teemakurssista ja Vantaan aikuislukion siihen pohjautuva linjaus:

1. Tutkiva työskentely (TO1)

Tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää johonkin aihepiiriin tai ilmiöön liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Kurssin aikana opiskelija työskentelee mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden opiskelijoiden tai ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Työskentely tapahtuu kokonaan tai osittain koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä, mikä vahvistaa koulussa ja arki- ja työelämässä hankitun osaamisen välistä yhteyttä. Kurssi keskittyy tiedonalojen välisten yhteyksien hahmottamiseen sekä erityisesti kriittisen ja luovan ajattelun kehittämiseen oppiainerajat ylittävästi. Opiskelija hyödyntää työskentelyssä tieto- ja viestintäteknologiaa ja kehittää siihen liittyviä taitojaan. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen.

Arviointi

Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida kriittisesti tietolähteitä sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä. Työskentelyn arviointi kohdistuu sen tavoitteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen. Opiskelijoille annetaan ohjaavaa palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden käytöstä. Teemaopintojen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä.

Vantaan aikuislukio

Teemakurssi voi olla esimerkiksi työelämään tai harrastuksiin liittyvä kehittämisprojekti tai tutkimus, jonka toteutus edellyttää suunnittelua, kehittelyä ja tietotekniikalla toteutetun raportoinnin sekä yhteistoimintaa eri toimijoiden kanssa. Myös johonkin taiteenalaan liittyvä projekti tai tutkielma on mahdollinen aihealue. Työn tulee sisältää myös lukion eri oppiaineiden yhdistelyä.

facebook