Kielikylpyopetus

‍Ruotsin kielikylpy

Uomarinteen koulussa toimii ruotsinkielinen kielikylpy ja opetusta on järjestetty vuodesta 1995. Kielikylpy on tarkoitettu suomea äidinkielenään puhuville oppilaille. Oppilaat tulevat kouluun ensimmäiselle luokalle pääasiallisesti läheisestä Koskikujan päiväkodista, jossa he ovat jo "kylpeneet" esikouluvuoden. Lisäksi ryhmään otetaan lapsia, joilla ei ole kielikylpytaustaa päiväkodista. Kielikylpyopetuksen tavoitteena on toiminnallisen ruotsin kielen taidon saavuttaminen.

Luokilla noudatetaan koulun yleistä opetussuunnitelmaa.

Tutkimusten mukaan kielikylpy on tehokas opetusmenetelmä, eikä se haittaa äidinkielen kehitystä. Ruotsia käytetään oppimisen välineenä. Opetuksen kannalta on oleellista, että luokan oma opettaja käyttää vain ruotsin kieltä kommunikoidessaan oppilaidensa kanssa. Ensimmäisellä luokalla kaikki opetus on ruotsinkielistä. Kielikylvyssä oppilaat oppivat lukemaan ja kirjoittamaan ensin ruotsin kielellä. Oppilaat voivat kuitenkin käyttää omaa äidinkieltään, kunnes heillä on riittävä ruotsin kielen valmius. Äidinkielen opetus alkaa toisella luokalla muun kuin oman opettajan johdolla.

Kielikylpyluokilla tutustutaan myös ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen kulttuuriin. Joulukuussa kielikylpyluokat järjestävät Lucia-kulkueen.

Språkbad i Uomarinne

I Vanda är det Uomarinne som har de enda svenska språkbadsklasserna och de har funnits sedan 1995 . Språkbadsundervisningen är avsedd för barn med finska som modersmål. Eleverna kommer från Koskikuja daghem och de har redan undervisats på svenska under förskoleåret. Målsättningen är att uppnå en funktionell nivå i svenska språket.

Språkbadet följer skolans allmänna läroplan.

Forskning har visat att språkbad är en effektiv undervisningsmetod, som inte hindrar utvecklingen i modersmålet. Svenskan är ett verktyg i lärandet. I undervisningen är det viktigt att klassläraren endast använder svenska med sina elever. I åk 1 sker all undervisning på svenska. Eleverna lär sig att läsa och skriva först på svenska. Eleverna kan dock använda sitt modersmål tills de har fått tillräckliga färdigheter i svenska. Modersmålsundervisningen börjar i åk 2 med en annan lärare.

Eleverna i språkbadsklasserna bekantar sig också med den finlandsvenska och rikssvenska kulturen. Språkbadsklasserna ordnar t.ex det årliga Lucia-

Puheenjohtaja: Eva Gröndahl-Mykrä

Varapuheenjohtaja: Katariina Hämäläinen

Rahastonhoitaja: Heidi Aaltonen

Muut hallituksen jäsenet: Jari Sepänkumpu, Nina Iloranta, Karoliina Rauttu, Kirsti Laitinen, Katriina Liljelund, Johanna Partanen, Anna Järvimäki, Laura Karttunen, Jonna Immonen ja Mia Riitala.

Uomarinteen koulu

Rehtori 0405340612

Virka-apulaisrehtori 0503145607

Koulusihteeri 0503022931

Käyntiosoite: Uomarinne 2

Postiosoite: PL 2518

01030 Vantaan kaupunki