Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytyminen ei ole osa oppiaineen arviointia, vaan se arvioidaan erikseen. Käyttäytyminen ei vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet on tarvittaessa kirjattu oppimissuunnitelmaan tai HOJKSiin, jolloin ne huomioidaan myös arvioinnissa. Vantaan uusia ja yhteisiä käyttäytymisen arviointikriteerejä käytetään lukuvuoden 2021-2022 väliarvioinnista lähtien. Uomarinteen koulun omat hyvän käyttäytymisen kriteerit poistuvat, ja kaikkialla Vantaalla käyttäytymistä arvioidaan suhteessa kaupunkitasoisesti laadittuihin käyttäytymisen arviointikriteereihin.

Käyttäytymisen arviointi, vuosiluokat 1-3

Alkuopetuksessa oppilaan keskeisenä tavoitteena on koululaiseksi kasvaminen. Käyttäytymisestä annetaan sanallinen arvio todistuksen liitteellä. Arviointiasteikko on Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti, Olet saavuttanut tavoitteet hyvin, Olet saavuttanut tavoitteet kohtalaisesti, Olet saavuttanut tavoitteet vähäisiltä osin ja Et ole saavuttanut tavoitteita. Käyttäytymisen arviointi koostuu kolmesta osa-alueesta: A. Muiden huomioiminen ja ryhmässä toimiminen B. Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen C. Tilannetajuinen käytös. Jokainen osa-alue arvioidaan erikseen edellä kuvatulla arviointiasteikolla.

Katso tästä 1-3lk käyttäytymisen arviointikriteerit.

Käyttäytymisen arviointi, vuosiluokat 4-9

Vuosiluokilla 4-9 arviointi on numeerista, joten myös käyttäytyminen arvioidaan arvosanalla 4-10. Arvioinnissa otetaan huomioon kolme osa-aluetta: A. Muiden huomioonottaminen ja ryhmässä toimiminen B. Sääntöjen noudattaminen C. Tilannetietoinen käyttäytyminen (oppitunnit, urheilutapahtumat, konsertit tms.). Vaikka käyttäytymisen arviointi koostuu kolmesta osa-alueesta, käyttäytymisestä annetaan vain yksi numeroarvosana.

Katso tästä 4-9lk käyttäytymisen arviointikriteerit.

Uomarinteen koulu

Rehtori 0405340612

Virka-apulaisrehtori 0503145607

Koulusihteeri 0503022931

Käyntiosoite: Uomarinne 2

Postiosoite: PL 2518

01030 Vantaan kaupunki