Uomiksen oppilashuolto

Oppilashuolto

Opetussuunnitelma perusteiden mukaisesti oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Uomarinteen koulussa oppilashuoltoa koordinoidaan moniammatillisissa oppilashuoltoryhmissä. Oppilashuoltoryhmiin Uomarinteen koulussa kuuluvat rehtori Inkeri Malmqvist, apulaisrehtori Satu Mansikka, laaja-alaiset erityisopettajat Pirkko Lumioksa, Satu Meriläinen-Haapaniemi, Merja Krogerus, Annika Volanen ja Niina Väisänen, koulukuraattori , koulupsykologi sekä kouluterveydenhoitaja.

Uomarinteen koulun oppilashuollon tavoitteena on huolehtia oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Tavoitteena on tukea oppilaita kokonaisvaltaisesti varmistamalla kaikille turvallinen oppimisympäristö, josta välittyy myönteinen vuorovaikutus. Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja muita ongelmia riittävän ajoissa, jotta niihin voidaan vaikuttaa. Oppilashuollon tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää työyhteisön hyvinvointia. Oppilashuollon tavoitteena on myös tukea koulun aikuisia kasvatus- ja opetustyössä sekä vaikuttaa myönteisesti työssä jaksamiseen.

Osa-aikainen erityisopetus

Erityisopettajat ovat erityisopetuksen asiantuntijoita ja konsultoivat opettajia oppilaan oppimiseen liittyvissä asioissa. Erityisopetuksen tavoitteena on saada oppilaan osaaminen esille, jotta hän saavuttaa opetus- ja/tai lapsikohtaisessa oppimisen- ja kasvun suunnitelmassa asetetut tavoitteet. Opetus toteutetaan yhdessä luokanopettajan ja/tai huoltajien kanssa laaditun suunnitelman mukaan. Opetus tapahtuu yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena omassa luokassa. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä sosiaalisten taitojen oppimiseen.

Erityisopetuksen tarve kartoitetaan yhteistyössä huoltajien, luokanopettajan, erityisopettajan ja mahdollisesti muiden asiantuntijoiden kanssa. Erityisopettajat työskentelevät oppilaiden kanssa, jotka tarvitsevat tukea oppimiseensa ja kasvuunsa.

Kuraattori

Kuraattoriin voi olla yhteydessä, jos oppilaalla on vaikeuksia, jotka liittyvät koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, kaverisuhteisiin, koti- tai perhetilanteeseen tai vapaa-ajan viettoon. Vanhemmat voivat olla suoraan yhteydessä kuraattoriin.

Koulun sosiaalityöntekijänä kuraattorin työn tavoitteena on oppilaan koulunkäynnin, hyvinvoinnin ja tasapainoisen kehityksen tukeminen. Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaan ja vanhempien sekä heidän verkostojensa kanssa. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

Uomarinteen koulun kuraattori

Koulupsykologi

Psykologin tehtävänä on tukea koulun kasvatus- ja opetustyötä – oppilaan koulunkäyntiä. Psykologin työ sisältää oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen selvittelyä. Psykologi suunnittelee tarvittavia tukitoimia yhdessä vanhempien, opettajien ja oppilashuoltoryhmän muiden jäsenten kanssa sekä seuraa niiden vaikutuksia oppilaiden koulunkäyntiin. Psykologi ohjaa asiakkaan tarvittaessa parhaiten soveltuvan avun piiriin. Sekä huoltaja että opettaja voivat olla yhteydessä psykologiin lapsen koulu- ja kasvatusasioissa. Keskustelut psykologin kanssa ovat luottamuksellisia.

Koulupsykologi

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja Sini Paajanen on oppilaiden ja perheiden tavattavissa maanantaisin - torstai klo 8-16, sekä perjantaisin klo 8-14 Uomarinteen koululla. Puhelimitse tavoitat kouluterveydenhoitajan 043 8267198.

Sähköpostin kautta sini.paajanen@vantaa.fi tai Wilman välityksellä.

Kouluterveydenhoitaja järjestää oppilaille kouluterveydenhuollon asetuksen sekä kunnan ohjeiden mukaiset terveystarkastukset. Laajat terveystarkastukset tehdään 1.luokan ja 5 . luokan oppilaille alakoulussa. Laajoissa terveystarkastuksissa toivotaan perheiden osallistuvan yhdessä lapsen/nuoren kanssa. Kouluterveyden-hoitaja tapaa lapsen jokaisella luokka-asteella. Tällöin kartoitetaan lapsen terveys, kasvu, koulunkäynti, kaverisuhteet, mahdolliset tuen tarpeet sekä lapsen perheen tilanne. Yleisen rokotusohjelman rokotukset annetaan koululla kouluterveydenhoitajan toimesta. Matkailurokotukset vanhemmat hoitavat yhteistyössä oman asuinalu-een terveysaseman kanssa.

Terveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa oppilaita lääkärille ja muiden terveyspalvelujen ammattihenkilöiden vastaanotolle (fysioterapia, ravitsemusterapia, puheterapia, koulukuraattori, koulupsykologi).

Äkilliset sairastapaukset (esim. kuume, flunssa, vapaa-ajan tapaturmat) eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon vaan terveyskeskukseen.

Koulutapaturman sattuessa kouluterveydenhoitaja antaa ensiapua tai ohjaa oppilaan hoitoon muualle. Koulutapaturmat tulee aina hoitaa kunnallisten terveyspalveluiden piirissä. Mikäli huoltaja haluaa käyttää yksityisiä terveyspalveluja tapaturman hoidossa, ei kaupunki korvaa niistä aiheutuneita kustannuksia.

Oppilaiden suun ja hampaiden terveyttä seurataan säännöllisillä tarkastuksilla. Hammashoitolan ajanvarausnumerosta voi myös itse varata ajan esim. oireiden tai tapaturman vuoksi. Mikäli oppilas ei voi käyttää hänelle annettua aikaa, siitä tulee ilmoittaa hammashoitolaan viimeistään saman päivän aamuna. Jos oppilas on kutsuttu tarkastukseen ja hän jättää ajan käyttämättä, tulee hänen itse varata uusi tarkastusaika.

Uomarinteen koulu

Rehtori 0405340612

Virka-apulaisrehtori 0503145607

Koulusihteeri 0503022931

Käyntiosoite: Uomarinne 2

Postiosoite: PL 2518

01030 Vantaan kaupunki