Ensimmäisen lukuvuoden valinnat, elokuvaa ja viestintää

ELOS1 Elokuvatietouden peruskurssi
Kaikille kiinnostuneille sopiva peruskurssi. Tutustutaan mm. elokuvan historiaan, lajityyppeihin, ammatteihin ja keinoihin. Elokuvanäytteiden, harjoitustehtävien ja keskustelujen kautta opitaan ymmärtämään elokuvan ominaispiirteitä taiteena ja viihteenä. Elokuvakäynti, mahdollisia vierailuja ja pieni lopputyö.

ELOS11 Ihmefilmi (Hajautettu, tiistai-iltapäivisin)
Kurssilla katsotaan suomalaisia ja ulkomaisia elokuvaklassikoita sekä kirjoitetaan mm. eloku-vapäiväkirjaa ja esseitä. Kurssin tarkat vaatimukset vaihtelevat vuosittain. Ihmefilmejä voi käydä katsomassa myös ilman kurssin suorittamista.

VIES1 Viestinnän peruskurssi
Ensimmäisenä suoritettava kurssi pohjustaa muita viestinnän kursseja, ja siitä on hyötyä myös muiden aineiden opiskelussa. Kaksi osaa: viestinnän perusteoria ja media.

VIES7 Valokuvaus
Perehdytään järjestelmäkameraa käyttäen mustavalkoisen valokuvauksen ilmaisukeinoihin, historiaan, nykyisyyteen sekä pimiötyöskentelyyn (filminkehitys ja vedostus).

VIES9 Kuvankäsittely ja tietokonegrafiikka
Keskeisinä sisältöinä ovat mm. digitaalisen kuvamateriaalin tuotanto eri välineillä, kuvankäsit-telyn ja vektorigrafiikan perusteet, digitaalisten kuvien tarkastelu ja analysointi.

VIES12 Journalismin peruskurssi
Tutustutaan journalismin peruskäsitteisiin, journalistiseen prosessiin sekä alan ammatteihin. Perehdytään mm. radion, television, lehdistön ja verkkojournalismin historiaan ja nykytilantee-seen.

VIES15 Koulun lehden toimitus (Hajautettu)
Toimitetaan koulun lehteä ja blogia. Kurssi jakautuu koko vuodelle ja vaatii opiskelijoilta jous-tavuutta. Kurssille otetaan kirjoittamisesta, kuvaamisesta ja taittamisesta (VIES16) kiinnostuneita vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Tekemisen lisäksi tarjolla tietoiskuja ja am-mattilaisvierailijoita. Toimitus voi tehdä myös nettilehteä (VIE 17).

VIES32 Ilmaisutaidon peruskurssi
Harjoitellaan erilaisia ilmaisun muotoja turvallisessa ryhmätilanteessa. Tutkitaan teatterin pe-ruselementtejä, kuten ääntä, liikettä, tilaa ja kontaktia.

Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Mari Aalto,
040 595 1530, mari.aalto(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija- ja yo-asiat): Elisa Kujansuu,
050 302 9605, elisa.kujansuu(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (hankinnat, laskut ja yo-asiat): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube