Päihdestrategia

Päihteiden käytön vastaisen työn suunnitelma:

Päihteiden käytön vastaisen työn suunnitelmaSotungin lukion suunnitelma tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi sekä niiden käyttöön puuttumiseksi

Sotungin lukion toimintakulttuuri edistää terveellisiä elämäntapoja ja asennetta. Koko Sotungin lukion yhteisö pyrkii toiminnallaan ja järjestyssäännöillään (lukion opinto-opas) ennaltaehkäisemään tupakan, alkoholin ja huumeiden käyttöä.

Kouluterveys- ja hyvinvointikyselyn tulokset ohjaavat päihteiden vastaisen työn sisältöä ja sitä, mitkä ovat työn painopisteet. Lisäksi ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden terveydenhoitajan terveystarkastuksissa otetaan päihteisiin liittyvät asiat puheeksi. Myös terveystiedon oppiaineella on merkittävä rooli päihteiden käytön vastaisessa työssä. Lukion koko henkilöstö osallistuu päihteiden vastaiseen kasvatustyöhön. Tarvittaessa lukiossa voidaan järjestää päihdevalistukseen liittyviä tilaisuuksia, kuten esimerkiksi hyvinvointiviikon yhteydessä.

Toimintaohjeet tupakkatuotteita, alkoholia tai muita päihteitä käyttävän opiskelijan ohjaamiseen

Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. (Lukiolaki 21 § (30.12.2013/1268))

Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käyttö on kielletty Sotungin lukiossa, sen ulkoalueilla sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa, retkillä ja matkoilla. Kielto koskee opiskelijoiden ja henkilökunnan lisäksi myös koulujen iltakäyttäjiä sekä muita oppilaitoksessa asioivia. Laki velvoittaa opettajaa ja rehtoria puuttumaan oppilaitoksen alueella tupakoimiseen ja muiden päihteiden käyttöön.

Tupakkatuotteet

• Ala-ikäistä opiskelijaa pyydetään luovuttamaan tupakkatuotteensa ja asiasta ilmoitetaan huoltajalle. Tuotteita ei voi väkisin poistaa alaikäisen henkilön hallusta. Myöskään tarkastusta esimerkiksi laukkuun ei saa tehdä. Mikäli opiskelija vapaaehtoisesti luovuttaa tuotteet, niitä ei saa tuhota vaan ne luovutetaan pyynnöstä opiskelijan huoltajalle.

• Myös täysi-ikäiseltä opiskelijalta on tupakointi lukiossa ja lukion alueella ehdottomasti kielletty ja täysi-ikäistä opiskelijaa pyydetään siirtymään välittömästi oppilaitoksen alueen ulkopuolelle.

• Tupakkatuotetta käyttävän nimi otetaan ylös ja hänelle annetaan suullinen varoitus. Tieto puhuttelusta kirjataan Priimukseen.

• Yhden suullisen varoituksen jälkeen rehtori antaa kirjallisen varoituksen. Kahdesta kirjallisesta varoituksesta opiskelija voidaan erottaa määräajaksi.

• Jatkotoiminnasta ja seurannasta lukiossa sovitaan tapauskohtaisesti.

Alkoholi ja huumeet

• Alkoholijuomien ja huumeiden hallussapito sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen koulualueella ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty.

• Alkoholin käytöstä tai hallustapidosta seuraa vähintään kirjallinen varoitus.

• Alaikäisestä päihtyneenä olevasta nuoresta ilmoitetaan vanhemmille ja heidät pyydetään paikalle sekä tehdään tarvittaessa lastensuojeluilmoitus tai yhdessä vanhempien kanssa lastensuojelutarpeen selvitys. Jos vanhempia ei tavoiteta, koulu on yhteyksissä lastensuojeluun.

• Huumetapaukset ilmoitetaan aina poliisille ja alaikäisen kyseessä ollessa myös vanhemmille sekä tehdään tarvittaessa lastensuojeluilmoitus tai yhdessä vanhempien kanssa lastensuojelutarpeen selvitys. Täysi-ikäisen ollessa kyseessä, ohjataan hänet keskustelemaan kouluterveydenhoitajan tai lukiokuraattorin luo.

• Tarvittaessa kuraattori tai muu opiskelijahuollon jäsen voi ohjata nuoren Vantaan nuorisoasemalle, joka auttaa alle 21-vuotiaita ja heidän perheitään päihteidenkäyttöön ja riippuvuuksiin liittyvissä asioissa.

• Jatkotoiminnasta ja seurannasta lukiossa sovitaan tapauskohtaisesti.

Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram