Uskonto, UE

Ihminen on homo religiosus, on vaikea löytää kulttuuria ilman uskonnollisuutta. Uskonnon kursseilla uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta, tutkitaan niiden vaikutusta sekä yksilön että yhteisön elämässä. Maailmalla pärjää paremmin kun on tietoa ja ymmärrystä uskonnoista sekä niiden tavoista. Myös omaa uskontoa ja sen taustaa on hyvä tuntea, jotta voi ymmärtää muita. Vahva katsomuksellinen yleissivistys antaa hyviä välineitä monikulttuuristuvassa maailmassa toimimiseen!


Sotungin lukiossa uskonnon kursseja on tarjolla seitsemän. Ensimmäinen kurssi olisi suositeltavaa käydä ennen muita uskonnon kursseja ensimmäisenä lukuvuotena. UE5 ja UES6 ovat tarjolla vuorovuosittain. Abikurssi auttaa opiskelijaa valmistautumaan uskonnon ainereaaliin.


Pakolliset kurssit


UE1


Uskonnon luonne ja merkitys


Uskonto on merkittävä osa inhimillistä kulttuuria ja olemassaoloa. Kurssilla tutustutaan uskonnoissa ja maailmankatsomuksissa ilmeneviin kysymyksiin. Mistä uskonnossa on kysymys? Mihin ja miksi ihminen uskoo? Tarkastelun kohteena on myös uskonnon vuorovaikutus kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa. Kurssin toisen pääjakson muodostaa perehtyminen Raamatun syntyyn ja muotoutumiseen sekä Raamatun vaikutukseen länsimaisessa ajattelussa, kulttuurissa ja yhteiskunnassa.


UE2


Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta


Kurssi käsittelee kristillisen kirkon historiaa sen synnystä nykypäivään saakka: kaksi vuosituhatta. Kristillisen kirkon merkitystä länsimaisen kulttuurin osana ja muokkaajana ei voi sivuuttaa. Siksi aikamme ja kulttuurimme tunteminen vaatii paluuta juurille. Kurssilla perehdytään kristinuskon syntyyn, kristillisen kirkon kehityskaareen ja kirkon vuorovaikutukseen yhteiskunnan ja kulttuurin kanssa eri aikoina. Kurssilla yhtyy kirkkohistorian näkökulma osaksi yleistä maailmanhistoriaa.


UE3


Ihmisen elämä ja etiikka


Kurssin keskeisenä teemana on ihmisen tärkeät elämänkysymykset, joiden kautta tutustutaan kristinuskon keskeiseen oppiin. Kurssilla pohditaan ihmisen keskeisiä elämänkysymyksiä ja hyvää elämää kristillisen etiikan mukaan. Kurssilla tutustutaan etiikkaan tieteenä, sen keskeisiin käsitteisiin ja näkökulmiin. Lisäksi tarkastellaan uskonnon ja moraalin suhdetta sekä ajankohtaisia yksilö- ja yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä käytännössä.


Syventävät kurssit


UE4


Uskontojen maailmat


Uskonnot ovat näkyvä osa kulttuuria ja eri uskontoihin tutustuminen antaa valmiuksia kohdata eri tavalla ajattelevia ihmisiä monikulttuuristuvassa maassamme. Kurssilla tutustutaan kaikkiin merkittäviin maailmanuskontoihin. Kurssi haastaa oman ja muiden uskontojen, yhteiskunnan ja oman itsensä arviointiin. Kurssilla syvennetään kykyä käyttää UE1 -kurssilla saatuja tietoja ja taitoja uskontojen vertailuun sekä niiden merkityksen tarkasteluun.


UE5


Mihin suomalainen uskoo?


Kurssi johdattaa tutkimaan suomalaisen uskonnollisuuden historiaa ja nykypäivää, uskonnollisia liikkeitä sekä uskontoa osana suomalaista kulttuuria. Kurssi opastaa ymmärtämään uskontoa tämän päivän yhteiskunnassa.


Soveltavat kurssit


UES6


Raamattutieto


Raamattu on maailman luetuin ja painetuin kirja. Kurssilla syvennetään tietoa Raamatun synnystä ja sisällöstä sekä Raamatun tutkimisesta eli eksegetiikasta. Kurssin aikana käsitellään Raamatun tulkintaan liittyviä ajankohtaisia uskonnollisia kysymyksiä sekä laaditaan syventävä työ Raamatun tekstistä.


UES7


Vapaaehtoistyön kurssi: sanoista tekoihin.


Kurssilla tutustutaan vapaaehtoistyöhön ja kerätään työkokemusta kentällä.


UES8


Uskonnon abikurssi


Kurssilla syvennetään ja kerrataan aiemmin opittuja kokonaisuuksia. Tavoitteena on hankkia paremmat valmiudet uskonnon ainereaalikokeen kirjoittamiseen. Kurssilla harjoitellaan uskonnon reaalikokeeseen vastaamista ja tutustutaan arviointiohjeisiin.


Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram