Saksa, SA

Tule joukkoomme norjaan oppimaan saksan vivahteikasta kieltä!


Saksan kieli on Euroopan ja Euroopan unionin suurin kieli. Sitä puhuu äidinkielenään yli 100 miljoonaa ihmistä. Se on merkittävä kulttuurin, kaupan ja talouden kieli. Siksi sitä kannattaakin opiskella jo työelämää silmällä pitäen. Saksan kielen osaajille on työmarkkinoilla tarjolla erittäin houkuttelevia tehtäviä. Saksan kielen kautta avautuvat myös ovet erittäin rikkaaseen saksankieliseen musiikin, kirjallisuuden, kuvataiteiden ja nuorisokulttuurin maailmaan.


Koulussamme Sotungin lukiossa on mahdollisuus opiskella saksaa sekä A2- että B-kielenä. Noin joka toinen vuosi pyritään järjestämään oppilaille kulttuurimatka Saksaan. Koulumme on ollut myös erittäin suosittu saksalaisten vaihto-oppilaiden sijoittumiskoulu


Pitkän saksan (A2-kielen) pakollisia kursseja ovat kurssit SAA1 – SAA6, jotka on ehdottoman suositeltavaa suorittaa numerojärjestyksessä. Kurssit SAA7 ja SAA8 ovat syventäviä kursseja. A-kielen ylioppilastutkinto perustuu kaikkiin kahdeksaan kurssiin. Soveltavista kursseista kurssi SAS10 on ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi, ja näin ollen sen suorittaminen on erittäin viisasta. A-saksan kukin kurssi on tarjolla vain kerran lukuvuodessa, joten kurssitarjottimella oleva ajankohta on ainoa mahdollisuus suorittaa kyseinen kurssi. Saksassa tai muussa saksankielisessä maassa vaihto-oppilaana olleet voivat jättää kursseja pois opettajan suostumuksella. Kaikilla kursseilla on kuuntelu-, kirjoitus- ja rakenneharjoituksia, vaikka sitä ei ole kurssin kohdalla erikseen mainittu.


Saksan (B3-kielen) opiskelu alkaa alkeista. Opetuksen lähtökohtana on antaa oppilaalle valmius ymmärtää ja käyttää kirjallisesti ja suullisesti saksaa opiskellun kieliaineksen rajoissa. Kaikilla kursseilla kiinnitetään huomiota kielitaidon eri osa-alueiden kehittämiseen. Aluksi pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Opiskelun edetessä myös kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen osuus lisääntyy. Sanaston ja rakenteiden hallintaa laajennetaan johdonmukaisesti. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksista tulee etukäteen sopia opettajan kanssa. Kursseja ei suositella itsenäisesti opiskeltaviksi.


‍A2-saksan pakolliset ja syventävät kurssit


SAA1


Nuori ja hänen maailmansa


Nuoret ja heidän elämänpiirinsä. Harrastukset, perhe ja koti.


Rakenteet: Kerrataan yläkoulussa opittua, mm. aika- ja sijamuodot, persoona- ja possessiivipronominit sekä apuverbit.


SAA2


Viestintä ja vapaa-aika


Tutustuminen saksalaisen kielialueen maihin, modernit viestintäteknologiat, urheilu, musiikki.


Rakenteet: Sanajärjestys, kansallisuudet, maantieteelliset nimet, prepositio-oppia, artikkelin käyttö, sijamuotojen laajennusta, refleksiiviverbit.


SAA3


Opiskelu ja työ


Koulu ja opiskelu, työelämä.


Rakenteet: Adjektiivin taivutus ja vertailumuodot, substantivoidut adjektiivit, rektioita, lukusanat, partisiipit.


SAA4


Yhteiskunta ja ympäröivä maailma


Teksteissä käsitellään erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten perhepolitiikka, riippuvuussuhteet, ulkomaalaiset, kansalaisvelvollisuudet ja aktiivinen kansalaisuus.


Rakenteet: infinitiivi, imperatiivi, konditionaali, man-rakenne ja passiivi.


SAA5


Kulttuuri


Musiikki, teatteri ja elokuva, kirjallisuus, taide ja saksalainen lehdistö.


Rakenteet: rektioverbit, wo-verbit, adjektiivin rektiot, pronominaaliadverbit, relatiivipronominit


SAA6


Talous, tiede ja tekniikka


Teksteissä käsitellään liikennettä, taloutta, tiedettä, tekniikkaa ja terveyttä.


Rakenteet: sanajärjestys, konjunktiot, pronominit ja modaaliapuverbien erikoismerkitykset.


SAA7


Katse tulevaisuuteen


Kurssi on rakenteita kertaava ja osittain niitä syventävä, mm. datiivin käytön syventäminen.


SAA8


Puhu ja ymmärrä paremmin.


Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssilla valmistaudutaan myös ylioppilaskirjoituksiin.


Soveltavat kurssit


SAS10


Endspurt


Kurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmistava kertauskurssi ja tarkoitettu näin lähinnä abiturienteille. Kurssilla kerrataan kielioppia, harjoitellaan ainekirjoitusta ja luetunymmärrystä sekä kuunnellaan yo-kuultuja. Opiskelijoiden sanaston laajentamiseen tähdätään moninaisin harjoittein.


B-saksan pakolliset ja syventävät kurssit


SAB31


Hyvää päivää, hauska tutustua


Tervehdykset ja puhuttelut. Esittäytyminen ja henkilötietojen kysyminen sekä selviytyminen yksinkertaisissa viestintätilanteissa. Kurssiin kuuluvat lisäksi sääilmaukset ja kellonajat.


Rakenteet: Kurssin pääpaino on ääntämisen, intonaation ja suullisen viestinnän opiskelussa. Perusrakenteista opitaan kysymys- ja vastauslauseet, verbin preesenstaivutus, lukusanat, substantiivin suku ja artikkeli, modaaliapuverbit, päälauseen sanajärjestys.


SAB32


Näin asiat hoituvat


Majoittuminen ja matkailu. Tien neuvominen, ravintolassa asioiminen, hotellihuoneen varaami-nen. Lisäksi opitaan ruokailuun ja terveyteen liittyvää sanastoa.


Rakenteet: Opitaan eriävät yhdysverbit, sijamuodot, refleksiiviverbit, pronominit man ja es sekä omistuspronominit.


SAB33


Vapaa-aika ja harrastukset


Opitaan keskustelemaan harrastuksista ja kuvailemaan ulkonäköä. Opiskelija oppii tekemään ehdotuksia ja ilmaisemaan mieltymyksiä. Lisäksi opitaan lipunostoon liittyvää sanastoa sekä matkustusfraaseja.


Rakenteet: Opitaan sein- ja haben-verbien imperfekti, perfekti, akkusatiivia ja datiivia vaativia prepositioita sekä kerrataan opittuja rakenteita.


SAB34


SAB34:n opiskelijat osallistuvat pitkän saksan kurssiin SAA1. Katso SAA1 Nuori ja hänen maailmansa.


SAB35


SAB35:n opiskelijat osallistuvat pitkän saksan kurssiin SAA2 Katso SAA2 Viestintä ja vapaa-aika.


SAB36


SAB36:n opiskelijat osallistuvat pitkän saksan kurssiin SAA3 Katso SAA3 Opiskelu ja työ.


SAB37


SAB37:n opiskelijat osallistuvat pitkän saksan kurssiin SAA4 Katso SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma.


SAB38


SAB38:n opiskelijat osallistuvat pitkän saksan kurssiin SAA5 Katso SAA5 Kulttuuri.


Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram