Kuvataide, KU

Ars longa vita brevis. (Taide pitkä, elämä lyhyt.)


Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä, tarjota mahdollisuus luovaan toimintaan ja oman persoonallisen ilmaisun kehittämiseen sekä antaa perusvalmiudet kulttuurialan jatko-opintoihin. Opetuksen sisältöjä ovat kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen, ympäristön suunnittelu, arkkitehtuuri ja muotoilu sekä median visuaaliset tekstit.


Kuvataiteen kurssi KU1 on pakollinen kaikille opiskelijoille ja KU2 on vaihtoehtoinen musiikin toisen kurssin kanssa. Kuvataiteen kursseilla ei ole suoritusjärjestystä. Lukion kuvataiteen diplomikurssille saa osallistua, kun opiskelija on suorittanut vähintään neljä kuvataiteen kurssia hyväksytysti. Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen kuuluu annettujen tehtävien suorittaminen ja niiden kokoaminen kuvataidekansioon, aktiivinen läsnäolo oppitunneilla sekä kurssiin kuuluva taidenäyttelyretki. Kurssin itsenäisestä suorittamisesta sovitaan kuvataiteen opettajan kanssa.


Kuvataiteen pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numerolla (4-10) ja soveltavat kurssit suoritusmerkinnällä. Opiskelija saa halutessaan myös soveltavasta kurssista numeroarvioinnin todistukseen. Lukiodiplomikurssi arvioidaan numerolla (1-5).


Kuvataiteen käsikirjana käytetään Töyssy, Vartiainen, Viitanen 1999; Kuvataide, visuaalisen kulttuurin käsikirjaa. Kirjoja on luokan kirjastossa.


Pakollinen kurssi


KU1


Minä, kuva ja kulttuuri


Kurssin sisältöinä pohditaan mitä taide on, miten taide esiintyy kulttuurin tulkkina sekä opetellaan kuvan tulkintaa ja analysointia. Työskentelyssä käytetään monipuolisesti eri tekniikoita esim. peite-, vesivärit, eri piirtimet, savi, kipsi ym. rakentelumateriaalit.


KU2


Ympäristö, paikka ja tila


Kurssi on vaihtoehtoinen musiikin toisen kurssin kanssa, ja näin ollen pakollinen.


Kurssilla perehdytään ympäristöön, arkkitehtuuriin ja kolmiulotteiseen kuvaustapaan. Harjoitustöiden avulla opiskellaan kolmiulotteista esitystapaa piirtämällä, maalamalla ja rakentamalla.


Syventävät kurssit


KU3


Media ja kuvien viestit


Kurssilla sukelletaan median kuvien maailmaan, joiden pohjalta tehdään kuvallisia harjoitustöitä sekä opetellaan kuvien kriittistä tarkastelua. Harjoitustöiden aihealueet liittyvät mainontaan, uutisiin, viihteeseen, populaarikulttuuriin, sarjakuvaan sekä www-sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisuun. Lisäksi tutustutaan graafisen suunnittelun perusteisiin: kuvan ja tekstin yhdistämiseen sekä sommitteluun.


KU4


Taiteen kuvista omiin kuviin


Kurssilla perehdytään kuvataiteen historian pääpiirteisiin teemallisesti ja/tai kronologisesti oman kuvallisen työskentelyn ja kuvien tulkinnan avulla. Kuvailmaisussa harjoitellaan sommittelua, värien käyttöä, valon, varjon ja liikkeen merkitystä ja perehdytään erilaisiin materiaaleihin.


KU5


Nykytaiteen työpaja


Kurssilla perehdytään nykytaiteen eri ilmiöihin. Tutustutaan tila- ja ympäristötaiteeseen, käsitetaiteeseen ja performanssiin taidehistorian ja oman kuvataiteellisen työskentelyn avulla. Työstetään omia nykytai-teellisia teoksia yksilö-, pari- ja ryhmätyönä.


Soveltavat kurssit


KUS6


Kuvataiteen lukiodiplomi


Kuvataiteen diplomikurssi on valtakunnallinen kurssi, jonka tehtävät ja ohjeet saadaan opetushallituksesta. Kuvataiteessa lukiodiplomi on prosessiluontoinen työ, johon kuuluu kuvataiteellinen tuotos ja portfolio. Diplomikurssi suoritetaan oppitunneilla itsenäisesti. Kurssin suorittaneet saavat erillisen diplomin ja yksilöllisen arvioinnin työstään. Ennen kurssille osallistumista opiskelijalla täytyy olla suoritettuna neljä lukion hyväksymää kuvataiteen kurssia. Opiskelija voi suorittaa kuvataiteen diplomikurssin myös tavallisena kurssina. Tällöin opiskelija ei saa diplomia.


Kuvataiteen diplomissa opiskelija valitsee yhden tehtävän. Tehtävät ovat luonteeltaan avoimia. Opiskelija määrittelee itse näkökulman, teeman, asettaa tavoitteet työskentelylleen, nimeää työnsä ja valitsee myös käytettävät materiaalit ja välineet.


Portfolion tavoitteena on kertoa sekä työskentelyprosessista että lopputuloksesta.


KUS7


Maalaus


Kurssilla perehdytään oman työskentelyn keinoin eri maalaustekniikoihin ja maalaustaiteen tyylisuuntiin sekä – kausiin. Maalauksessa keskitytään väriin sommittelukeinona sekä värien käyttöön tilan ja tunnelman luojana. Kurssilla opiskelija syventää omaa persoonallista kuvailmaisua sekä pääsee kokeilemaan eri tekniikoita.


KUS8


Muotoilu ja rakentelu


Kurssilla tutustutaan kuvanveiston ja kolmiulotteisen rakentelun mahdollisuuksiin kuvataiteessa sekä perehdytään kuvanveistoon eri aikakausien taidemuotona. Kurssilla tehdään erilaisia kolmiulotteisia töitä, jolloin opiskelijan muotoon, materiaaliin ja tilaan pohjautuva suunnittelutaito kehittyy.


KUS9


Keramiikka


Kurssilla tutustutaan ja perehdytään käytännön tekemisen keinoin saveen materiaalina, lasituksiin, väriaineisiin ja koristelumenetelmiin sekä keramiikkaan osana kuvataidetta. Harjoitustöiden avulla opitaan taide- ja käyttöesineiden tekoa erilaisilla käsinrakentamistekniikoilla. Myös saven työstäminen dreijaamalla on mahdollista.


KUS10


Kuvaviestintä


Kurssilla keskitytään kuvailmaisuun valokuvataiteen keinoin sekä käytetään valokuvia eri taiteenmuotojen lähtökohtana, jolloin valokuva voi muuttua uudeksi taideteokseksi. Kuvista pyritään saamaan vaikuttavia, jolloin otetaan huomioon sommittelu, kuvakoko, rajaus, kuvakulma ja valaistus sekä tietenkin aihe. Kurssilla tarkastellaan valokuvia ja muita kuvia sekä esteettisistä, että kriittisistä arvoista käsin.


KUS11


Piirustus


Kurssilla tutustutaan piirustuksen eri tekniikoihin ja piirtimiin, perspektiivin lajeihin sekä sarjakuvaan. Opiskelija saa harjoitustöiden avulla lisää rohkeutta ja taitoja piirtämisen tekniikoissa. Työskentelyssä painottuvat erilaiset kokeilut sekä tekniikoiden yhdistely.


KUS12


Taidegrafiikka


Kurssilla perehdytään taidegrafiikkaan osana kuvataidetta. Grafiikkaan kuuluvat työmenetelmät, syvä-, koho- ja laakapaino sekä serigrafiatekniikka tulevat tutuiksi oman taiteellisen ilmaisun keinoin. Kurssi tuo hauskaa vaihtelua perinteiseen kuvataiteeseen ja antaa hyvät perustiedot grafiikan tekniikoista.


KUS13


Kuvataidekoulun työpaja


Kuvataidekoulussa lukioaikana suoritettu työpajakurssi, jonka lukion rehtori voi hyväksyä yksittäisen, taidetta vapaa-ajalla harrastavan opiskelijan suoritukseksi.


Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram