Historia, HI

Historian ja menneisyyden tutkimisesta on useita hyötyjä. Nykyistä maailmaa ja ihmiskuntaa tuskin voisi ymmärtää ellei ole tutustunut menneisyyteen. Myös tulevan ennakoiminen olisi vaikeaa, jollei meillä ole näkökulmia menneisyyteen. Lisäksi historia antaa sinulle mahtavan yleissivistyksen; saat tietämystä esimerkiksi aatteiden, taiteiden, tieteiden, talouden ja politiikan kehityksestä. Historian opinnot antavat sinulle pohjaa yhteiskuntatieteellisiin jatko-opintoihin tai vaikkapa toimittajan työhön. Lisäksi historian taitajia löytyy politiikan asiantuntijoista niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.


Kurssien suoritusjärjestys on vapaa, mutta sinun kannattaa suorittaa ensimmäisenä kurssit HI1 ja HI2, jotta saat hyvän pohjan maailmanhistorian hahmottamiseen. Lisäksi ensimmäisellä kurssilla opastetaan opiskelutekniikkaan ja esseekirjoittamiseen. Kurssit HI3 ja HI4 muodostavat myös hyvän parin. Syventävistä kursseista HI5 kurssin voi suorittaa missä tahansa vaiheessa opintoja. HI6-kurssi suositellaan opiskeltavaksi vasta 2. tai 3. opiskeluvuonna, mielellään kurssien 1-3 suorittamisen jälkeen.


Hyvä ajankohta historian kirjoittamiselle on kolmannen vuoden kevät. Kokeessa on kymmenen esseekysymystä, joista kuuteen on vastattava. Jokaisesta pakollisesta kurssista (HI1 - HI4) tulee kaksi tehtävää, lisäksi syventävistä kursseista (HI5 ja HI6) tulee yksi kysymys. Kokeessa on kaksi ns. jokeritehtävää, joissa on sovellettava useampien kurssien tietoja, painottuen kuitenkin kursseihin HI3 ja HI4. Osa tehtävistä edellyttää tekstien, kuvien ja tilastoaineistojen tulkitsemista osana esseevastausta.


Pakolliset kurssit


HI1


Ihminen, ympäristö ja kulttuuri


Kurssi on pakollinen ja arvioidaan numerolla. Sisältö: Kurssi tarkastelee väestön, talouden ja elinympäristömme kehitystä ihmiskunnan varhaisvaiheista alkaen aina nykyaikaan asti. Pääpaino on maailmanhistorian alueella, jota voidaan täydentää soveltuvilta osin Suomen historian ilmiöillä. Historian tutkimisen näkökulmina ovat ihmisen suhde luontoon, taloudellinen toiminta ja teknologia. Tämän lisäksi tarkastellaan tauteja sekä muita ihmisen elinolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä sekä väestön kehitystä.


HI2


Eurooppalainen ihminen


Kurssi tarkastelee Euroopan kulttuurihistoriaa Antiikin maailmasta aina nykyaikaan asti. Tarkastelunäkökulmina historiaa ovat taiteiden, tieteen sekä yhteiskunnallisten aatteiden kehitys. Kurssilla sivutaan myös ihmiskäsityksen, uskonnollisten käsitysten sekä tiedonkäsityksen kysymyksiä.


HI3


Kansainväliset suhteet


Kurssi on kansainvälisen politiikan analyysikurssi, jossa maailmanpoliittisia tapahtumia tarkastellaan 1800-luvun puolivälistä nykyaikaan asti. Pääpaino on 1900-luvun tapahtumilla. Kurssin keskeisiä tarkastelukulmia ovat konfliktit sekä niiden ideologiset ja taloudelliset taustat sekä kansainväliset sopimukset, nationalismi, demokratian ja totalitarismin vastakkainasettelu sekä kolonialismin synty ja purkautuminen.


HI4


Suomen historian käännekohtia


Kurssilla käydään läpi keskeisiä Suomen historian tapahtumia ja murroskausia autonomian alusta 1809 aina nykyaikaan asti. Keskeisiä tarkastelukulmia ovat demokratian kehitys, yhteiskuntaryhmien välinen konflikti, Suomen ulkopoliittinen asema sekä kulttuurin ja talouden kehitys. Kurssilla pyritään myös analysoimaan suomalaisen historiankirjoituksen kehittämiä tulkintoja maamme eri tapahtumista.


Syventävät kurssit


HI5


Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan


Kurssilla tutkitaan Suomen historiaa esihistorialliselta ajalta Ruotsin vallan ajan loppuun saakka. Keskeisenä aihealueena on pitkä yhteinen historia Ruotsin kanssa, kunkin ajan merkkihenkilöt ja suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan perustan syntyminen. Kurssin aikana voidaan syventyä johonkin teemaan tutkielman avulla.


HI6


Kulttuurien kohtaaminen


Kurssilla tutustutaan eri maailmankulttuureihin historiallisesta perspektiivistä käsin. Painopiste on Kiinan ja islamin kulttuuripiireissä. Muita mahdollisia aiheita ovat mahdollisuuksien mukaan Afrikan ja Japanin kulttuuri. Teemoina ovat vieraiden kulttuurien vaiheet ja kehitys, kulttuurien ja kulttuurivaihdon merkitys maailmanhistorian eri kehitysvaiheissa sekä vieraan kulttuurin ymmärtämisen haaste. Kurssilla pyritään tekemään vierailuja kulttuurien kannalta mielenkiintoisiin kohteisiin pääkaupunkiseudulla. Vieraaseen kulttuuriin voidaan perehtyä myös tutkielman avulla.


Soveltavat kurssit


HIS11


Historian ja yhteiskuntaopin abikertaus.


Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin tekemällä vanhoja reaalikoetehtäviä ja kirjoittamalla esseitä. Kurssin loppukokeena on preliminäärikoe. Kurssin materiaalina toimii 6 euron hintainen Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton kustantama harjoitusvihko. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram