Filosofia, FI

Ovatko nämä kotisivut olemassa? Missä on tämä teksti, mitä luet? Kuka olet sinä, tämän kirjoituksen lukija?

Filosofia haastaa opiskelijaa ajattelemaan. Filosofiassa kyseenalaistetaan monia asioita, jotka tuntuvat arkisesti itsestään selviltä. Filosofia tarjoaa opiskelijalle uudenlaisia näkökulmia elämän eri ilmiöihin. Filosofia on hyödyllinen ajattelun työväline myös muihin oppiaineisiin.

Suosituksena on, että opiskelija suorittaa pakollisen kurssin (FI1) ensimmäisen lukuvuoden aikana. Syventäviä kursseja voi suorittaa vapaassa järjestyksessä ja ovat suositelvia kaikille opiskelijoille, vaikkei filosofiaa kirjoitakaan.

Pakolliset kurssit

FI1

Johdatus filosofiseen ajatteluun

Kurssi antaa yleiskuvan filosofisesta ajattelutavasta ja filosofian keskeisistä kysymyksistä. Filosofian opiskelussa perehdytään argumentointiin kyseenalaistamiseen ja asioiden selittämiseen. Kurssilla pohdiskellaan muun muassa seuraavia

aihepiirejä: olemassaoloa, tietoa, yhteiskuntaa ja hyvää elämää. Näihin etsitään filosofien ja teorioiden avulla erilaisia vastausvaihtoehtoja.

Syventävät kurssit

FI2

Filosofinen etiikka

Kurssilla tarkastellaan moraalifilosofisia kysymyksiä: Millaista on hyvä elämä? Millainen on hyvä ihminen? Mihin arvot perustuvat? Näitä kysymyksiä pohditaan yhdessä ja niiden kautta tutustutaan erilaisiin filosofien esittämiin teorioihin. Kurssi on suositeltava myös uskonnon ja elämänkatsomustiedon kirjoittajille.

FI3

Tiedon ja todellisuuden filosofia

Kurssilla pohditaan todellisuuden ja ihmisen olemusta. Kurssilla selvitetään, millaisia kuvia todellisuuden perusrakenteesta muodostuu. Kurssilla tutkitaan myös, mitä tieto ja tietäminen ovat filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä. Kurssi on suositeltava myös psykologian kirjoittajille.

FI4

Yhteiskuntafilosofia

Kurssilla tutkitaan yksilön ja valtion välistä suhdetta. Kurssilla perehdytään mm. seuraaviin teemoihin: valta, oikeudenmukaisuus, ihanteellinen valtio.

Soveltavat kurssit

FIS6

Kurssilla syvennetään aiemmin opittua ja harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista. Kurssin aikana perehdytään esseen kirjoittamiseen ja arviointikriteereihin.

Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki


Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi
facebook twitter instagram