Englanti, EN

Tarjoamme 6 pakollista, 2 syventävää ja muutamia soveltavia kursseja. Koska yo-tutkinto pohjautuu kaikkien 8 kurssin oppimäärään, suosittelemme kaikkien kurssien suorittamista. Kaikilla kursseilla on kuuntelu-, rakenne- ja kirjoitus- sekä keskusteluharjoituksia. Lisäksi jokaiseen kurssiin kuuluu kirjallisia ja/tai suullisia projektitöitä.


Pakolliset kurssit


ENA1


Nuori ja hänen maailmansa


Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssin aikana keskitytään erityisesti suullisen kielitaidon vahvistamiseen. Lukion opetussuunnitelman perusteissa esiteltävät aihekokonaisuudet ”hyvinvointi ja turvallisuus” sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen” korostuvat kurssin aiheiden käsittelyssä.


Rakenteet: kysymyslauseet, aikamuodot, konditionaali, sanajärjestys.


ENA2


Viestintä ja vapaa-aika


Kurssin kieliaines koostuu suureksi osaksi erityyppisestä puhutusta kielestä sekä arkisesta kirjoitetusta kielestä. Toisen kurssin aiheiden käsittelyyn tarjoavat näkökulmia erityisesti aihekokonaisuudet ”hyvinvointi ja turvallisuus”, jonka tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään oman ja yhteisönsä hyvinvoinnin perusedellytyksiä, sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen”, jonka avulla opiskelija voi syventää ymmärrystään median keskeisestä asemasta ja merkityksestä kulttuurissamme.


Rakenteet: persoonapronominit, omistusmuodot, muodollinen subjekti, passiivi, adjektiivit, adverbit.


ENA3


Opiskelu ja työ


Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun ja työelämään. Opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus pohtia omia vahvuuksiaan. Hän saa myös tutustua erilaisiin opiskelijoihin ja opiskeluympäristöihin sekä eri ammatteihin liittyviin toiveisiin ja todellisuuskuviin. Kolmannen kurssin aiheiden käsittelyyn tarjoavat näkökulmia erityisesti aihekokonaisuus ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”, jonka tavoitteena on ”kasvattaa opiskelijoita osallistuviksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi”.


Rakenteet: yksikkö ja monikko, artikkelit, epäsuora kerronta, indefiniittipronominit.


ENA4


Yhteiskunta ja ympäröivä maailma


Kurssilla pääset osallistumaan kiinnostavaan keskusteluun ihmisen olemuksesta ja arkipäivän eettisistä kysymyksistä. Kurssilla harjoitellaan johdonmukaisesti aihepiirien uskonto, oikeus, liikenne, politiikka ja lehdistö liittyvää sanastoa.


Rakenteet: vaillinaiset apuverbit, paljoussanat, relatiivipronominit.


ENA5


Kulttuuri


Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Oppimateriaalien teksteistä välittyy laaja kulttuurikäsitys ja niissä esiintyy monipuolisesti erilaisia kulttuurin ilmenemismuotoja, mikä antaa opiskelijalle mahdollisuuden tarkastella omaa suhdettaan niihin.


Viidennen kurssin aiheiden käsittelyyn tarjoavat näkökulmia erityisesti lukion opetussuunnitelman perusteissa esitellyt aihekokonaisuudet ’kulttuuri identiteetti ja kulttuurien tuntemus’ ja ’viestintä- ja mediaosaaminen’. Opiskelijat lukevat englanninkielisen romaanin ja kirjoittavat lukupäiväkirjan. Myös muita kirjallisia tehtäviä.


Rakenteet: kansallisuussanat, aikamuotojen käyttö englannissa, välimerkit ja isot alkukirjaimet, lauseenvastikkeet.


ENA6


Tiede, talous ja tekniikka


Kurssilla käsitellään eri tieteenaloja, tekniikan saavutuksia, viestinnän eri muotoja sekä talouselämää. Kuudennen kurssin aiheiden käsittelyyn tarjoaa näkökulmia erityisesti lukion opetussuunnitelman perusteissa esitelty aihekokonaisuus ”teknologia ja yhteiskunta”, jonka tavoitteena on mm. se, että opiskelija ”osaa arvioida teknologian kehittämistä ohjaavia eettisiä, taloudellisia, hyvinvointi- ja tasa-arvonäkökohtia sekä ottaa perustellen kantaa teknologisiin vaihtoehtoihin”.


Rakenteet: numeraalit, prepositiot/adverbit eri verbien, substantiivien ja adjektiivien yhteydessä, infinitiivi ja ing-muoto.


Syventävät kurssit


Syventävien kurssien tavoitteita ovat mm. kielitaidon monipuolinen kehittäminen, opiskelijoiden tutustuttaminen päättökokeen testityyppeihin käytännön harjoittelun kautta sekä keskeisen kieliopin vahvistaminen. Siksi opiskelija saa harjoitusta haasteellisten tekstien ymmärtämisessä, sanaston ja kieliopin kattavassa kertauksessa, uudentyyppisten kuunteluiden harjoittelussa ja erilaisten rekisterien mukaisessa kirjoittamisessa.


ENA7


Luonto ja kestävä kehitys


Kurssin aihepiirejä ovat yksilö ja ympäristö, elämää luonnon ehdoilla, kestävän kehityksen haasteita, eläinten oikeudet, sääilmiöt. Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä.


Rakenteet: Kurssilla kerrattavia rakenteita ovat kestomuodot, imperfektin ja perfektin käyttö, aikamuotojen yhteensopivuus, epäsuora esitys, ehtolauseet, passiivi, vaillinaiset apuverbit ja prepositiot.


ENA8


Puhu ja ymmärrä paremmin


Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.


Syventävien suullisten kurssien suoritusten arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisesta kokeesta saatuun arvosanaan sekä muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon kokeen suoritus ja muut kurssin aikaiset näytöt arvioidaan asianomaisen kielen ja oppimäärän puhumiselle opetussuunnitelman perusteissa asetettuja tavoitteita vasten. Kurssin arvioinnin edellytykset täyttyvät, kun opiskelija on antanut kurssin suorittamiseksi ovitut näytöt ja kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen. Kurssit arvioidaan käyttäen asteikkoa 4–10. Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4–10. Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteeksi.


Soveltavat kurssit


ENS9


Englannin tukikurssi abiturienteille


Kurssilla kerrataan peruskielioppia ja sanastoa ja vahvistetaan kielitaitoa ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla harjoitellaan paljon kuullunymmärtämistä ja kirjoitetaan erilaisia tekstejä.


ENS11


Kulttuurikurssi


ENS12


Englannin kielen kesäkurssi


Englannin kielen tukikurssi, jonka voi suorittaa muussa oppilaitoksessa.


ENS13


Let’s start


Kertaus- ja tukikurssi lukion alkuun. Sen keskeisenä tavoitteena on valmentaa opiskelijaa lukion opintoihin: kerrata ja laajentaa sanavarastoa ja vahvistaa perusrakenteiden hallintaa.


ENS14


Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen


Kurssi on soveltava, yo-kirjoituksiin valmentava kurssi. Aihealueita ovat ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet, ihmisoikeudet, valintojen ja vaihtoehtojen maailmassa, erilaisia maailmankuvia, kestävän elämäntavan haasteita, opiskelijana ulkomailla ja kansalaisena Euroopan Unionissa. Valmentautumista yo-kirjoituksiin.


Rakenteet: artikkelit, yksikkö ja monikko, sanajärjestys, infinitiivi ja ing-muoto, lauseenvastikkeet ja yhdisteverbit.Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram