Englanti, EN

Tarjoamme 6 pakollista, 2 syventävää ja muutamia soveltavia kursseja. Koska yo-tutkinto pohjautuu kaikkien 8 kurssin oppimäärään, suosittelemme kaikkien kurssien suorittamista. Kaikilla kursseilla on kuuntelu-, rakenne- ja kirjoitus- sekä keskusteluharjoituksia. Lisäksi jokaiseen kurssiin kuuluu kirjallisia ja/tai suullisia projektitöitä.

Pakolliset kurssit

ENA1

Nuori ja hänen maailmansa

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssin aikana keskitytään erityisesti suullisen kielitaidon vahvistamiseen. Lukion opetussuunnitelman perusteissa esiteltävät aihekokonaisuudet ”hyvinvointi ja turvallisuus” sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen” korostuvat kurssin aiheiden käsittelyssä.

Rakenteet: kysymyslauseet, aikamuodot, konditionaali, sanajärjestys.

ENA2

Viestintä ja vapaa-aika

Kurssin kieliaines koostuu suureksi osaksi erityyppisestä puhutusta kielestä sekä arkisesta kirjoitetusta kielestä. Toisen kurssin aiheiden käsittelyyn tarjoavat näkökulmia erityisesti aihekokonaisuudet ”hyvinvointi ja turvallisuus”, jonka tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään oman ja yhteisönsä hyvinvoinnin perusedellytyksiä, sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen”, jonka avulla opiskelija voi syventää ymmärrystään median keskeisestä asemasta ja merkityksestä kulttuurissamme.

Rakenteet: persoonapronominit, omistusmuodot, muodollinen subjekti, passiivi, adjektiivit, adverbit.

ENA3

Opiskelu ja työ

Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun ja työelämään. Opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus pohtia omia vahvuuksiaan. Hän saa myös tutustua erilaisiin opiskelijoihin ja opiskeluympäristöihin sekä eri ammatteihin liittyviin toiveisiin ja todellisuuskuviin. Kolmannen kurssin aiheiden käsittelyyn tarjoavat näkökulmia erityisesti aihekokonaisuus ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”, jonka tavoitteena on ”kasvattaa opiskelijoita osallistuviksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi”.

Rakenteet: yksikkö ja monikko, artikkelit, epäsuora kerronta, indefiniittipronominit.

ENA4

Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla pääset osallistumaan kiinnostavaan keskusteluun ihmisen olemuksesta ja arkipäivän eettisistä kysymyksistä. Kurssilla harjoitellaan johdonmukaisesti aihepiirien uskonto, oikeus, liikenne, politiikka ja lehdistö liittyvää sanastoa.

Rakenteet: vaillinaiset apuverbit, paljoussanat, relatiivipronominit.

ENA5

Kulttuuri

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Oppimateriaalien teksteistä välittyy laaja kulttuurikäsitys ja niissä esiintyy monipuolisesti erilaisia kulttuurin ilmenemismuotoja, mikä antaa opiskelijalle mahdollisuuden tarkastella omaa suhdettaan niihin.

Viidennen kurssin aiheiden käsittelyyn tarjoavat näkökulmia erityisesti lukion opetussuunnitelman perusteissa esitellyt aihekokonaisuudet ’kulttuuri identiteetti ja kulttuurien tuntemus’ ja ’viestintä- ja mediaosaaminen’. Opiskelijat lukevat englanninkielisen romaanin ja kirjoittavat lukupäiväkirjan. Myös muita kirjallisia tehtäviä.

Rakenteet: kansallisuussanat, aikamuotojen käyttö englannissa, välimerkit ja isot alkukirjaimet, lauseenvastikkeet.

ENA6

Tiede, talous ja tekniikka

Kurssilla käsitellään eri tieteenaloja, tekniikan saavutuksia, viestinnän eri muotoja sekä talouselämää. Kuudennen kurssin aiheiden käsittelyyn tarjoaa näkökulmia erityisesti lukion opetussuunnitelman perusteissa esitelty aihekokonaisuus ”teknologia ja yhteiskunta”, jonka tavoitteena on mm. se, että opiskelija ”osaa arvioida teknologian kehittämistä ohjaavia eettisiä, taloudellisia, hyvinvointi- ja tasa-arvonäkökohtia sekä ottaa perustellen kantaa teknologisiin vaihtoehtoihin”.

Rakenteet: numeraalit, prepositiot/adverbit eri verbien, substantiivien ja adjektiivien yhteydessä, infinitiivi ja ing-muoto.

Syventävät kurssit

Syventävien kurssien tavoitteita ovat mm. kielitaidon monipuolinen kehittäminen, opiskelijoiden tutustuttaminen päättökokeen testityyppeihin käytännön harjoittelun kautta sekä keskeisen kieliopin vahvistaminen. Siksi opiskelija saa harjoitusta haasteellisten tekstien ymmärtämisessä, sanaston ja kieliopin kattavassa kertauksessa, uudentyyppisten kuunteluiden harjoittelussa ja erilaisten rekisterien mukaisessa kirjoittamisessa.

ENA7

Luonto ja kestävä kehitys

Kurssin aihepiirejä ovat yksilö ja ympäristö, elämää luonnon ehdoilla, kestävän kehityksen haasteita, eläinten oikeudet, sääilmiöt. Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä.

Rakenteet: Kurssilla kerrattavia rakenteita ovat kestomuodot, imperfektin ja perfektin käyttö, aikamuotojen yhteensopivuus, epäsuora esitys, ehtolauseet, passiivi, vaillinaiset apuverbit ja prepositiot.

ENA8

Puhu ja ymmärrä paremmin

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.

Syventävien suullisten kurssien suoritusten arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisesta kokeesta saatuun arvosanaan sekä muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon kokeen suoritus ja muut kurssin aikaiset näytöt arvioidaan asianomaisen kielen ja oppimäärän puhumiselle opetussuunnitelman perusteissa asetettuja tavoitteita vasten. Kurssin arvioinnin edellytykset täyttyvät, kun opiskelija on antanut kurssin suorittamiseksi ovitut näytöt ja kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen. Kurssit arvioidaan käyttäen asteikkoa 4–10. Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4–10. Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteeksi.

Soveltavat kurssit

ENS9

Englannin tukikurssi abiturienteille

Kurssilla kerrataan peruskielioppia ja sanastoa ja vahvistetaan kielitaitoa ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla harjoitellaan paljon kuullunymmärtämistä ja kirjoitetaan erilaisia tekstejä.

ENS11

Kulttuurikurssi

ENS12

Englannin kielen kesäkurssi

Englannin kielen tukikurssi, jonka voi suorittaa muussa oppilaitoksessa.

ENS13

Let’s start

Kertaus- ja tukikurssi lukion alkuun. Sen keskeisenä tavoitteena on valmentaa opiskelijaa lukion opintoihin: kerrata ja laajentaa sanavarastoa ja vahvistaa perusrakenteiden hallintaa.

ENS14

Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen

Kurssi on soveltava, yo-kirjoituksiin valmentava kurssi. Aihealueita ovat ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet, ihmisoikeudet, valintojen ja vaihtoehtojen maailmassa, erilaisia maailmankuvia, kestävän elämäntavan haasteita, opiskelijana ulkomailla ja kansalaisena Euroopan Unionissa. Valmentautumista yo-kirjoituksiin.

Rakenteet: artikkelit, yksikkö ja monikko, sanajärjestys, infinitiivi ja ing-muoto, lauseenvastikkeet ja yhdisteverbit.

Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki


Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi
facebook twitter instagram