Äidinkieli, ÄI

Äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto- sekä kulttuuri- ja taideaine. Se opastaa arvostamaan omaa kulttuuria ja kieltä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus tähtää sellaisiin viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin, jotka luovat riittävät edellytykset jatko-opinnoille, osallisuudelle työelämässä ja aktiiviselle kansalaisuudelle.

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa on kuusi pakollista kurssia: lukeminen, kirjoittaminen, puheviestintä, kieli, kirjallisuus ja media kytkeytyvät jokaisen kurssin tavoitteisiin ja sisältöihin.

Kaikilla kursseilla luetaan kirjallisuutta ja harjoitellaan puheviestinnän ja kirjoittamisen taitoja.

Syventäviä kursseja on kolme: tekstitaidon ja esseen yo-kokeeseen valmentavat kurssit sekä puheviestinnän kurssi.

Soveltavat äidinkielen ja kirjallisuuden kurssit vaihtelevat vuosittain. Tarjolla on mm. lehdentekokurssi, luovan kirjoittamisen kurssi sekä teatteritaiteen kursseja.

‍Pakolliset kurssit

ÄI1

Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Keskeiset sisällöt:

• tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä kuten tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

• viestintätilanteen ja välineen vaikutus tekstiin

• tekstikäsityksen syventäminen, esimerkiksi puhutut ja kirjoitetut tekstit, mediatekstit, sähköiset ja graafiset tekstit, asia ja kaunokirjalliset tekstit, julkiset ja yksityiset tekstit

• erilaisten tekstien kielen ja sisällön havainnointia ja harjoittelua: ymmärrettävyys, havainnollisuus ja eheys

• tekstien referointi ja kommentointi

• omien viestintätietojen, taitojen, asenteiden ja motivaation arviointi lukio-opiskelun näkökulmasta

• vuorovaikutustaidot ryhmässä

Kurssilla tehdään ainakin seuraavat työt:

• essee

• tekstitaitotehtävä

• kirjaessee

• tekstitaidon koe

ÄI2

Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Keskeiset sisällöt

• tekstuaaliset keinot, esimerkiksi lausetyypit ja rakenteet, sanavalinnat, kielen kuvallisuus; jaksotus, viittaussuhteet, kytkökset, aiheen rajaus ja valinta

• informatiivisen puheenvuoron rakentaminen, kohdentaminen, havainnollinen esittäminen ja arviointi

• esseen rakentaminen: tarkoituksenmukaisen aineksen haku, kriittinen valikointi ja siihen viittaaminen ja hyödyntäminen omassa tekstissä sekä tekstin ja sen kieliasun hiominen erityisesti rakenteen ja tekstin eheyden kannalta

Kurssilla tehdään ainakin seuraavat työt:

• aineistoessee

• kirjoitustehtävä dekkarista: kuvaus tai haastattelu

• informatiivinen puhe tietokirjasta

• tekstitaitotehtävä

• esseekoe

ÄI3

Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Keskeiset sisällöt

• kirjallisuuden erittelyä ja tulkintaa tulkinnan

kannalta perusteltua käsitteistöä ja lähestymistapaa hyödyntäen

• proosa kirjallisuudenlajina: kerrontateknisiä keinoja, esimerkiksi kertoja, näkökulma, aihe,henkilö, aika, miljöö, teema, motiivi

• lyriikka kirjallisuudenlajina: käsitteinä esimerkiksi runon puhuja, säe, säkeistö, rytmi, mitallisuus, toisto, kielen kuvallisuus

• draama kirjallisuudenlajina

• novellien, runojen ja draaman erittelyä

• kirjallisuuden keinojen käyttöä omissa teksteissä kerronta ja ajan ilmaiseminen

Kurssilla tehdään ainakin seuraavat työt:

• tekstitaitotehtävä

• essee

• keskustelutehtävä kirjallisuudesta

• Ota laji haltuun -kirjallisuustehtävä

• tekstitaidon koe

ÄI4

Tekstit ja vaikuttaminen

Keskeiset sisällöt:

• suora ja epäsuora vaikuttaminen: esimerkiksi suostuttelu, ohjailu, manipulointi; mainonta, propaganda; ironia, satiiri, parodia

• vaikuttamaan pyrkivien tekstien lajeja, graafisia ja sähköisiä tekstejä: mielipide, kolumni, pakina, arvostelu, pääkirjoitus, kommentti, mainos

• argumentointitavat ja retoriset keinot

• kantaa ottavia puheenvuoroja, keskusteluja ja väittelyitä

• tietoisesti vaikuttamaan pyrkivää kirjallisuutta ja muita kantaa ottavia tekstejä

• tekstien ideologisuus, lähdekritiikki ja mediakritiikki

• viestijän vastuu; mediavalinnat ja verkkoetiikka

Kurssilla tehdään ainakin seuraavat työt:

• tekstitaitotehtävä / yleisönosastokirjoitus

• mielipide-essee

• kirja- tai teatteriarvostelu

• väittely tai ohjelmapuhe

• suullinen työ vaikuttavasta kirjasta

• tekstitaidon koe

ÄI5

Teksti, tyyli ja konteksti

Keskeiset sisällöt

• eri aikakausia ja tyylejä edustavia kaunokirjallisia ja muita tekstejä erityisesti kulttuurisen kontekstin näkökulmasta

• tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvoja aatemaailman ilmentäjinä sekä oman aikansa että nykyajan kontekstissa

• tyylin aineksien kuten sananvalinnan, sävyn, kielen kuvallisuuden, rytmin ja lauserakenteen vaikutus tekstiin

• oppiaineen sisältöihin liittyvästä aiheesta, itse valitusta näkökulmasta laadittu pohdiskeleva teksti

• oman tyylin hiontaa ja huoltoa

Kurssilla tehdään ainakin seuraavat työt:

• 2 tekstitaitotehtävää

• lukupäiväkirja klassikosta

• kirjallisuusryhmätyö

• esseekoe

ÄI6

Kieli, kirjallisuus ja identiteetti

Keskeiset sisällöt

• teksti suullisessa ja kirjallisessa traditiossa: kansanrunoudesta kirjallisuuteen, kirjoitetusta kulttuurista nykyviestintään

• suomen kielen muotoutuminen ja muuttuminen kansainvälisessä ympäristössä; kielenohjailun periaatteet opiskelijan kielenkäytön näkökulmasta

• kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentamisessa

• suomalaista kaunokirjallisuutta aikaja kulttuurikontekstissaan, keskeisiä teoksia ja teemoja

• kirjallisia ja suullisia tuotoksia kurssin teemoihin liittyvistä aiheista

Kurssilla tehdään ainakin seuraavat työt:

• kirja-analyysi jostakin suomalaisesta romaanista

• essee

• tekstitaitotehtävä

• suullinen työ suomalaisesta teoksesta

• koeviikolla tekstitaidon koe

Syventävät kurssit

ÄI7

Puheviestinnän taitojen syventäminen

Esiintymis- ja ryhmäviestintätaitojen arviointia ja harjoittelua. Oman persoonallisen puheviestinnän vahvistamista. Erilaisten arkipäivän puhetilanteiden harjoittelua: kuuntelu- ja keskustelutilanteita, ongelmanratkaisua pienryhmissä, haastattelutekniikkaa, opinto- ja työpaikkahaastatteluja, neuvottelutilanteita, väittelyitä. Ei pakollista puheen pitämistä.

ÄI8

Tekstitaitojen syventäminen

Kerrataan ja syvennetään seuraavia asioita:

• tekstityypit ja tekstilajit

• tekstianalyysi ja siinä tarvittavat käsitteet

• tekstin rakentaminen: ideointi, suunnittelu, näkökulman valinta, jäsentely, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja ulkoasun viimeistely

• kielenhuoltoa

Kurssilla tehdään seuraavat työt:

• vähintään neljä vastaustekstiä

• prelikoe

ÄI9

Kirjoittaminen ja nykykulttuuri

Keskeiset sisällöt

• nykykirjallisuutta ja sen ilmiöitä

• ajankohtaisia suullisia ja kirjallisia puheenvuoroja kieltä ja kulttuuria käsittelevistä aiheista

• mediatekstien ajankohtaisaiheiden, ilmaisukeinojen ja vaikutusten tarkastelua

• osallistumista lukija- ja kirjoittajayhteisöön

Kurssilla tehdään ainakin seuraavat työt:

• otsikkokirjoitus

• aineistokirjoitus

• kirje kirjailijalle

• kirjoitelma opiskelijoiden tarpeiden mukaan

• prelikoe

Soveltavat kurssit

ÄIS10

Kielenhuollon kertauskurssi

Kurssilla kerrataan kieliopin termejä ja kielenhuollon kompastuskiviä, esim. alkukirjaimet, yhdyssanat ja välimerkit.

ÄIS12

Median peruskurssi

Kiinnostaako tutustua tarkemmin, miten aikakauslehti syntyy, millaista on mainonta tai mitä televisiostudion kulisseissa tapahtuu? Median peruskurssilla tutustutaan vierailukäyntien ja oppilastöiden avulla nykyviestimien toimintamuotoihin.

ÄIS14

Ilmaisutaidon kurssi

Ilmaisutaidon kurssi tarjoaa mahdollisuuden omien tunteiden ja ajatusten vapaaseen ja monipuoliseen ilmaisuun. Kurssilla vahvistetaan omaa identiteettiä erilaisten lämmittely-, kontakti-, aisti-, tunne-, liike-, ääni-, puhe- ja improvisaatioharjoitusten avulla. Peruskurssin tavoitteena on myös rohkaista opiskelijaa hallitsemaan arkielämän esiintymistilanteita ja vähentää jännitystä, joten kurssi on hyödyllinen kaikille niille, jotka haluavat vahvistaa esiintymisvarmuuttaan. Ilmaisutaidon kurssilla opitaan myös teatterinteon perusteet.

Kurssi on ensimmäinen pakollinen kurssi teatteritaiteen diplomin suorittajille.

ÄIS15

Luovan kirjoittamisen kurssi

Kurssilla harjoitellaan itseilmaisua kirjoittamisen avulla. Kurssin tavoitteena on löytää itsestä uusia puolia ja ulottuvuuksia kirjoittajana, ilman numeroarvostelun kahletta (kurssista saa suoritusmerkinnän). Kurssilla tehdään monenlaisia kynäilyharjoituksia, kokeillaan runojen, tarinoiden, novellien, satujen yms. kirjoittamista, annetaan palautetta muiden teksteistä ja saadaan palautetta omista muiltakin kuin opettajalta.

ÄIS16

Kirjallisuusdiplomi

Kurssilla suoritetaan Vantaan kaupungin kirjallisuusdiplomi, joka edellyttää tiettyjen, osittain valinnaisten kirjojen lukemista. Luetuista kirjoista keskustellaan opettajan kanssa.

ÄIS17

Äidinkielen tukikurssi

Kurssin voivat valita kaikki, jotka tarvitsevat tukea äidinkielen kirjallisissa tehtävissä. Kurssin tavoitteena on harjoitella sekä vastaustekstien että esseiden kirjoittamista. Kurssilla tuetaan henkilökohtaisesti opiskelijan luku- ja kirjoitustaitoja, ja siellä voi tehdä äidinkielen kotitehtäviä opettajan avustamana. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki


Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi
facebook twitter instagram