Äidinkieli, ÄI

Äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto- sekä kulttuuri- ja taideaine. Se opastaa arvostamaan omaa kulttuuria ja kieltä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus tähtää sellaisiin viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin, jotka luovat riittävät edellytykset jatko-opinnoille, osallisuudelle työelämässä ja aktiiviselle kansalaisuudelle.


Äidinkielessä ja kirjallisuudessa on kuusi pakollista kurssia: lukeminen, kirjoittaminen, puheviestintä, kieli, kirjallisuus ja media kytkeytyvät jokaisen kurssin tavoitteisiin ja sisältöihin.


Kaikilla kursseilla luetaan kirjallisuutta ja harjoitellaan puheviestinnän ja kirjoittamisen taitoja.


Syventäviä kursseja on kolme: tekstitaidon ja esseen yo-kokeeseen valmentavat kurssit sekä puheviestinnän kurssi.


Soveltavat äidinkielen ja kirjallisuuden kurssit vaihtelevat vuosittain. Tarjolla on mm. lehdentekokurssi, luovan kirjoittamisen kurssi sekä teatteritaiteen kursseja.


‍Pakolliset kurssit


ÄI1


Kieli, tekstit ja vuorovaikutus


Keskeiset sisällöt:


• tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä kuten tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi


• viestintätilanteen ja välineen vaikutus tekstiin


• tekstikäsityksen syventäminen, esimerkiksi puhutut ja kirjoitetut tekstit, mediatekstit, sähköiset ja graafiset tekstit, asia ja kaunokirjalliset tekstit, julkiset ja yksityiset tekstit


• erilaisten tekstien kielen ja sisällön havainnointia ja harjoittelua: ymmärrettävyys, havainnollisuus ja eheys


• tekstien referointi ja kommentointi


• omien viestintätietojen, taitojen, asenteiden ja motivaation arviointi lukio-opiskelun näkökulmasta


• vuorovaikutustaidot ryhmässä


Kurssilla tehdään ainakin seuraavat työt:


• essee


• tekstitaitotehtävä


• kirjaessee


• tekstitaidon koe


ÄI2


Tekstien rakenteita ja merkityksiä


Keskeiset sisällöt


• tekstuaaliset keinot, esimerkiksi lausetyypit ja rakenteet, sanavalinnat, kielen kuvallisuus; jaksotus, viittaussuhteet, kytkökset, aiheen rajaus ja valinta


• informatiivisen puheenvuoron rakentaminen, kohdentaminen, havainnollinen esittäminen ja arviointi


• esseen rakentaminen: tarkoituksenmukaisen aineksen haku, kriittinen valikointi ja siihen viittaaminen ja hyödyntäminen omassa tekstissä sekä tekstin ja sen kieliasun hiominen erityisesti rakenteen ja tekstin eheyden kannalta


Kurssilla tehdään ainakin seuraavat työt:


• aineistoessee


• kirjoitustehtävä dekkarista: kuvaus tai haastattelu


• informatiivinen puhe tietokirjasta


• tekstitaitotehtävä


• esseekoe


ÄI3


Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa


Keskeiset sisällöt


• kirjallisuuden erittelyä ja tulkintaa tulkinnan


kannalta perusteltua käsitteistöä ja lähestymistapaa hyödyntäen


• proosa kirjallisuudenlajina: kerrontateknisiä keinoja, esimerkiksi kertoja, näkökulma, aihe,henkilö, aika, miljöö, teema, motiivi


• lyriikka kirjallisuudenlajina: käsitteinä esimerkiksi runon puhuja, säe, säkeistö, rytmi, mitallisuus, toisto, kielen kuvallisuus


• draama kirjallisuudenlajina


• novellien, runojen ja draaman erittelyä


• kirjallisuuden keinojen käyttöä omissa teksteissä kerronta ja ajan ilmaiseminen


Kurssilla tehdään ainakin seuraavat työt:


• tekstitaitotehtävä


• essee


• keskustelutehtävä kirjallisuudesta


• Ota laji haltuun -kirjallisuustehtävä


• tekstitaidon koe


ÄI4


Tekstit ja vaikuttaminen


Keskeiset sisällöt:


• suora ja epäsuora vaikuttaminen: esimerkiksi suostuttelu, ohjailu, manipulointi; mainonta, propaganda; ironia, satiiri, parodia


• vaikuttamaan pyrkivien tekstien lajeja, graafisia ja sähköisiä tekstejä: mielipide, kolumni, pakina, arvostelu, pääkirjoitus, kommentti, mainos


• argumentointitavat ja retoriset keinot


• kantaa ottavia puheenvuoroja, keskusteluja ja väittelyitä


• tietoisesti vaikuttamaan pyrkivää kirjallisuutta ja muita kantaa ottavia tekstejä


• tekstien ideologisuus, lähdekritiikki ja mediakritiikki


• viestijän vastuu; mediavalinnat ja verkkoetiikka


Kurssilla tehdään ainakin seuraavat työt:


• tekstitaitotehtävä / yleisönosastokirjoitus


• mielipide-essee


• kirja- tai teatteriarvostelu


• väittely tai ohjelmapuhe


• suullinen työ vaikuttavasta kirjasta


• tekstitaidon koe


ÄI5


Teksti, tyyli ja konteksti


Keskeiset sisällöt


• eri aikakausia ja tyylejä edustavia kaunokirjallisia ja muita tekstejä erityisesti kulttuurisen kontekstin näkökulmasta


• tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvoja aatemaailman ilmentäjinä sekä oman aikansa että nykyajan kontekstissa


• tyylin aineksien kuten sananvalinnan, sävyn, kielen kuvallisuuden, rytmin ja lauserakenteen vaikutus tekstiin


• oppiaineen sisältöihin liittyvästä aiheesta, itse valitusta näkökulmasta laadittu pohdiskeleva teksti


• oman tyylin hiontaa ja huoltoa


Kurssilla tehdään ainakin seuraavat työt:


• 2 tekstitaitotehtävää


• lukupäiväkirja klassikosta


• kirjallisuusryhmätyö


• esseekoe


ÄI6


Kieli, kirjallisuus ja identiteetti


Keskeiset sisällöt


• teksti suullisessa ja kirjallisessa traditiossa: kansanrunoudesta kirjallisuuteen, kirjoitetusta kulttuurista nykyviestintään


• suomen kielen muotoutuminen ja muuttuminen kansainvälisessä ympäristössä; kielenohjailun periaatteet opiskelijan kielenkäytön näkökulmasta


• kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentamisessa


• suomalaista kaunokirjallisuutta aikaja kulttuurikontekstissaan, keskeisiä teoksia ja teemoja


• kirjallisia ja suullisia tuotoksia kurssin teemoihin liittyvistä aiheista


Kurssilla tehdään ainakin seuraavat työt:


• kirja-analyysi jostakin suomalaisesta romaanista


• essee


• tekstitaitotehtävä


• suullinen työ suomalaisesta teoksesta


• koeviikolla tekstitaidon koe


Syventävät kurssit


ÄI7


Puheviestinnän taitojen syventäminen


Esiintymis- ja ryhmäviestintätaitojen arviointia ja harjoittelua. Oman persoonallisen puheviestinnän vahvistamista. Erilaisten arkipäivän puhetilanteiden harjoittelua: kuuntelu- ja keskustelutilanteita, ongelmanratkaisua pienryhmissä, haastattelutekniikkaa, opinto- ja työpaikkahaastatteluja, neuvottelutilanteita, väittelyitä. Ei pakollista puheen pitämistä.


ÄI8


Tekstitaitojen syventäminen


Kerrataan ja syvennetään seuraavia asioita:


• tekstityypit ja tekstilajit


• tekstianalyysi ja siinä tarvittavat käsitteet


• tekstin rakentaminen: ideointi, suunnittelu, näkökulman valinta, jäsentely, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja ulkoasun viimeistely


• kielenhuoltoa


Kurssilla tehdään seuraavat työt:


• vähintään neljä vastaustekstiä


• prelikoe


ÄI9


Kirjoittaminen ja nykykulttuuri


Keskeiset sisällöt


• nykykirjallisuutta ja sen ilmiöitä


• ajankohtaisia suullisia ja kirjallisia puheenvuoroja kieltä ja kulttuuria käsittelevistä aiheista


• mediatekstien ajankohtaisaiheiden, ilmaisukeinojen ja vaikutusten tarkastelua


• osallistumista lukija- ja kirjoittajayhteisöön


Kurssilla tehdään ainakin seuraavat työt:


• otsikkokirjoitus


• aineistokirjoitus


• kirje kirjailijalle


• kirjoitelma opiskelijoiden tarpeiden mukaan


• prelikoe


Soveltavat kurssit


ÄIS10


Kielenhuollon kertauskurssi


Kurssilla kerrataan kieliopin termejä ja kielenhuollon kompastuskiviä, esim. alkukirjaimet, yhdyssanat ja välimerkit.


ÄIS12


Median peruskurssi


Kiinnostaako tutustua tarkemmin, miten aikakauslehti syntyy, millaista on mainonta tai mitä televisiostudion kulisseissa tapahtuu? Median peruskurssilla tutustutaan vierailukäyntien ja oppilastöiden avulla nykyviestimien toimintamuotoihin.


ÄIS14


Ilmaisutaidon kurssi


Ilmaisutaidon kurssi tarjoaa mahdollisuuden omien tunteiden ja ajatusten vapaaseen ja monipuoliseen ilmaisuun. Kurssilla vahvistetaan omaa identiteettiä erilaisten lämmittely-, kontakti-, aisti-, tunne-, liike-, ääni-, puhe- ja improvisaatioharjoitusten avulla. Peruskurssin tavoitteena on myös rohkaista opiskelijaa hallitsemaan arkielämän esiintymistilanteita ja vähentää jännitystä, joten kurssi on hyödyllinen kaikille niille, jotka haluavat vahvistaa esiintymisvarmuuttaan. Ilmaisutaidon kurssilla opitaan myös teatterinteon perusteet.


Kurssi on ensimmäinen pakollinen kurssi teatteritaiteen diplomin suorittajille.


ÄIS15


Luovan kirjoittamisen kurssi


Kurssilla harjoitellaan itseilmaisua kirjoittamisen avulla. Kurssin tavoitteena on löytää itsestä uusia puolia ja ulottuvuuksia kirjoittajana, ilman numeroarvostelun kahletta (kurssista saa suoritusmerkinnän). Kurssilla tehdään monenlaisia kynäilyharjoituksia, kokeillaan runojen, tarinoiden, novellien, satujen yms. kirjoittamista, annetaan palautetta muiden teksteistä ja saadaan palautetta omista muiltakin kuin opettajalta.


ÄIS16


Kirjallisuusdiplomi


Kurssilla suoritetaan Vantaan kaupungin kirjallisuusdiplomi, joka edellyttää tiettyjen, osittain valinnaisten kirjojen lukemista. Luetuista kirjoista keskustellaan opettajan kanssa.


ÄIS17


Äidinkielen tukikurssi


Kurssin voivat valita kaikki, jotka tarvitsevat tukea äidinkielen kirjallisissa tehtävissä. Kurssin tavoitteena on harjoitella sekä vastaustekstien että esseiden kirjoittamista. Kurssilla tuetaan henkilökohtaisesti opiskelijan luku- ja kirjoitustaitoja, ja siellä voi tehdä äidinkielen kotitehtäviä opettajan avustamana. Kurssista saa suoritusmerkinnän.Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram