Yliopistot ovat päättäneet todistusvalinnan kriteereistä vuodelle 2020

‍Yliopistot ovat päättäneet todistusvalinnan kriteereistä vuodelle 2020

Yliopistoissa on tehty päätökset alakohtaisista todistusvalinnan valintakriteereistä vuoden 2020 opiskelijavalinnoissa. Yliopistojen koulutusalat ovat käyttäneet ylioppilastutkinnon pisteytyksen suunnittelussa aiemmin tänä vuonna julkaistua pisteytystyökalua. Koulutusaloilla on painotettu kullekin alalle tärkeitä ylioppilastutkinnon aineita tai aineryhmiä. Lisäksi koulutusaloilla on pyritty tekemään yhteistyötä siten, että samalla alalla valintakriteerit eivät eri yliopistoissa eroaisi suuresti.

Koulutusalakohtaiset todistusvalinnan valintakriteerit eli ylioppilastutkinnon pisteytyksen periaatteet ja todistusvalinnalla valittavien opiskelijoiden osuudet aloituspaikkojen määrästä on julkaistu Opintopolku- palvelussa (http://yliopistovalinnat2020.fi). Tämän lisäksi on julkaistu aiheeseen liittyvä video. Täydelliset vuoden 2020 opiskelijavalintojen valintakriteerit julkaistaan loppuvuonna 2019.

Opinto-ohjaajille järjestetään infotilaisuus todistusvalinnan kriteereistä 24.8.2018 klo 14-16 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa (osoitteessa Yliopistonkatu 4, Helsinki). Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä. Tilaisuuden tarkempi ohjelma tiedotetaan lukioille elokuussa. Tilaisuus on suomenkielinen.

Opiskelijavalintojen uudistamishanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke, jonka tavoitteena on vahvistaa alakohtaista yhteistyötä ja yhtenäistää valtakunnallisesti ylioppilastutkinnosta annettavia pisteitä.

Valintakriteereihin liittyviin kysymyksiin vastaa kukin yliopisto.

Mediatiedusteluihin vastaa:

projektipäällikkö Ulla Sarajärvi

ulla.sarajarvi@helsinki.fi

puh. 02941 40335

Universiteten har beslutat om betygsvalets kriterier för år 2020

Universiteten har fattat beslut om valkriterierna för betygsval inom olika utbildningsområden för studerandevalen för år 2020. Universitetens utbildningsområden har vid planeringen av poängsättningen för studentexamen använt det verktyg för poängsättning som publicerades tidigare i år. Inom utbildningsområdena har viktiga ämnen och ämnesgrupper för studentexamen inom vardera område betonats. Dessutom har man inom utbildningsområdena strävat mot att samarbeta på ett sådant sätt att valkriterierna inom samma område inte ska skilja sig åt för mycket på olika universitet.

De olika utbildningsområdenas valkriterier för betygsvalet alltså principerna för poängsättning av studentexamen och andelen studerande som väljs in enligt betygsvalet, finns publicerade på tjänsten Studieinfo (www.universitetsantagning2020.fi). Det har också publicerats en video om ämnet. De fullständiga valkriterierna för studerandevalen år 2020 publiceras i slutet av år 2019.

För studievägledare anordnas ett informationstillfälle om kriterierna för betygsvalet den 24.8.2018 kl. 14-16 på Tankehörnan på Helsingfors Universitet (adress Universitetsgatan 4, Helsingfors). Evenemanget kan följas med distansanslutning. Ett mer detaljerat program för tillfället meddelas till gymnasierna i augusti. Evenemanget sker på finska.

Projektet för utveckling av studentantagningen är ett spetsprojekt som finansieras av utbildnings- och kulturministeriet och vars syfte är att förstärka samarbetet mellan olika utbildningsområden samt att nationellt likrikta poängen som ges för studentexamen.

Universiteten svarar på frågor som berör valkriterierna.

Frågor från medier besvaras av:

projektchef Ulla Sarajärvi

ulla.sarajarvi@helsinki.fi

tel. 02941 40335

  • Julkaistu: 07.06.2018

Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki


Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi


facebook twitter instagram