Ohjelmointi Vantaalla

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Ohjelmointiin ja robotiikkaan tutustuminen alkaa esiopetuksessa leikillisillä kokeiluilla. Huomiota kiinnitetään laajasti matemaattisen ajattelun kehittymiseen, loogisen päättelyn taitoihin, syy-seuraussuhteen ymmärtämiseen, luovaan ajatteluun ja keinoihin ratkoa ongelmia. Ohjelmoinnin alkeita opitaan aluksi esimerkiksi yksinkertaisten käskyjä sisältävien leikkien kautta, joissa olennaista on täsmällisyys käskyjen antamisessa ja noudattamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään kieleen ja keskeisen käsitteistön ymmärtämiseen. Ohjelmoinnin avulla tutustutaan lasten mielenkiinnon kohteiden kautta myös uusiin käsitteisiin ja harjoitellaan toiminnan ja täsmällisten ohjeiden sanallistamista. Ohjelmointia harjoitellaan myös asteittain vaikeutuvien tabletille ladattavien sovellusten sekä ohjelmoitavien robottien (esimerkiksi Blue-Bot, Dash) avulla. Lapsi oppii ymmärtämään, että tietokone noudattaa tarkasti ihmisen sille antamia käskyjä.

Esiopetuksessa herätetään lasten mielenkiintoa ohjelmointia ja robotiikkaa kohtaan. Lapsi saa monipuolisesti kokemuksia arjen teknologiasta ja pääsee itse kokeilemaan erilaisia ratkaisuja. Onnistumisen kokemukset vahvistavat lapsen myönteisiä kokemuksia itsestä oppijana.

Vantaalla esiopetuksessa oleville lapsille tarjotaan tasavertaiset mahdollisuudet ohjelmoinnin alkeiden oppimiseen. Esiopetus tekee yhteistyötä lukion robokurssien kanssa ja osa esiopetuksen lapsista osallistuu lukion robokursseille. Tavoitteena on, että ohjelmoinnin oppimisessa muodostuu luonteva jatkumo lapsen siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen.

‍Perusopetus

Vantaan peruskouluissa opiskellaan ohjelmointia osana matematiikan opetussuunnitelmasisältöjä. Lukuvuonna 2018-2019 kaikki neljäsluokkalaisten luokanopettajat koulutetaan opettamaan ohjelmointia, joten kaikki neljäsluokkalaiset koululaiset pääsevät kokeilemaan, mitä ohjelmointi on. Myös robotiikka tulee samalla tutuksi.

Robotiikkaan tarvittavia syventäviä taitoja saadaan yläkoulun aikana fysiikassa ja niitä voidaan harjoitella ja soveltaa käsityön oppiaineessa. Vantaalla on asiaan vihkiytyneitä käsityönopettajia, heidän pitkälle kehittämältään avoimelta sivustolta löytää innostavia vinkkejä ja selkeitä työohjeita robotiikkaan liittyen.

Opettajien työn tueksi on laadittu laaja verkkosivusto. Vantaan tutoropettajilla on paljon hyvää osaamista ohjelmoinnissa ja robotiikassa. Tutoreilta voi tilata koululle työpajan, tutoreilla on myös robosalkku käytössään, jos koululla ei ole vielä omia laitteita.


Nuoriso- ja aikuiskoulutus

Vantaan päivälukiot

Kaikissa Vantaan päivälukioissa tarjotaan ohjelmointia ja robotiikkaa valinnaisella teemaopinto 2 -kurssilla. Tämä robotiikan peruskurssi kehitettiin Robolukio-hankkeen tiimoilta vuosina 2015-2017, ja nyt kurssi on vakiintunut osaksi lukioiden kurssitarjontaa.

Peruskurssin jatkoksi kehitetään parhaillaan robotiikan jatkokurssia, jolla opiskelijat pääsevät syventämään osaamistaan vaativampien robotiikan projektitöiden parissa. Lisäksi vuosittain tarjotaan ohjelmoinnin opetusta vaihtelevasti eri ohjelmointikielillä lukiosta riippuen.

Lukuvuonna 2018-2019 Vantaan lukioissa toteutetaan kokeiluja robotiikan ja ohjelmoinnin yhdistämisesti luoviin oppiaineisiin. Lukuvuoden aikana kokeillaan ohjelmoinnin yhdistämistä muun muassa kuvataiteeseen visuaalisen ohjelmoinnin kautta, äidinkielessä tekstin merkitysten ohjelmointiin ja yhteiskuntaopissa yhteiskunnan eri ilmiöiden mallintamiseen. Kokeilujen tavoitteena on löytää keinoja yhdistää ohjelmointia, robotiikkaa ja teknologisia ilmiöitä laajemmin osaksi lukiokoulutuksen oppiaineita.

Ammattiopisto Varia

Ohjelmallinen ajattelu, tekoäly ja robotiikka koskettavat tulevaisuudessa alasta riippumatta kaikkia ammatillisesta koulutuksesta valmistuvia opiskelijoita. Työelämässä yleistyvät teollisuusrobotiikan lisäksi palvelu- ja hoivarobotiikka, itseohjautuvat autot, ohjelmistorobotiikka ja monet muut tekoälyratkaisuihin perustuvat työ- ja apuvälineet. Kaikilla työntekijöillä tuleekin olla valmiudet uusien välineiden käyttöön ottamiseen ja niiden kanssa toimimiseen.

Variassa robottien rakentamista ja ohjelmointia opiskellaan verkkokurssilla, jonka ohjeita seuraamalla voi rakentaa liikkuvan mBot robotin ja opetella ohjelmoimaan sen. ICT-alan opiskelijat ohjelmoivat NAO- ja Pepper -robotteja, joita käytetään kokeiluluonteisesti muun muassa sosiaali- ja terveysalalla. Kone- ja tuotantotekniikan opintoihin kuuluu hitsausrobotin ohjelmoinnin ja käyttämisen opiskeleminen. Uutena tavoitteena on tekoälypohjaisen chatbot -keskusteluvälinen kehittäminen osana MR/Amis-hanketta.

Vantaan aikuisopisto

Myös Vantaan aikuisopistolla on mahdollisuus opiskella ohjelmointia. Tällä hetkellä Vantaan aikuisopisto tarjoaa muun muassa Python-ohjelmointikielen opetusta niin perus- kuin jatkokurssinkin muodossa. Lisäksi tarjolla on ohjelmointiprojektikurssi sekä perheille suunnattu ohjelmointikerho! Ohjelmointikerhossa tutustutaan mm. Skratchin ja Turtle Royn ohjelmointiin. Ohjelmoinnin ja robotiikan kurssisisällöt vaihtelevat lukukausittain. Tarkemmat tiedot kursseista löytyvät Aikuisopiston opinto-oppaasta. Voit tutustua Aikuisopiston kurssitarjontaan tarkemmin opiston nettisivuilta.


Robotiikan oppimiskeskus

Kirjasolan puoleinen sisäänkäynti

Lummetie 4

01300 Vantaa

Projektisuunnittelija: Tuulia Kuismin,
0405487832, tuulia.kuismin@vantaa.fi

Projektisuunnittelija: Antti Luoto,
0404805687, antti.luoto@vantaa.fi