Oppimisen arviointi

Opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet sekä lainsäädäntö ovat arvioinnin perusta. Arviointi on osa oppimisprosessia ja sen tehtävänä on tukea, edistää ja ohjata oppimista. Palautteen merkitys oppimisen arvioinnissa on suuri. Käsite feedback on muuttumassa käsitteeksi feedforward eli eteenpäin suuntaava arviointi; sen pohjalta asetataan uusia tavoitteita yhteistyössä opettajan, oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Arvioinnin keskeinen tehtävä on oppimisen tukeminen. Sen kohteena on oppiminen eli opinnoissa edistyminen ja osaamisen taso, työskentelytaidot ja käyttäytyminen. Käyttäytyminen arvioidaan omana kokonaisuutenaan, eikä se vaikuta oppimisen arviointiin. Arviointi ei milloinkaan kohdistu oppilaan temperamenttiin.


Lapsen itsetunto koululaisena ja oppijana rakentuu pitkälti opettajan antaman sanallisen ja sanattoman palautteen varaan. On tärkeää, että oppilaan itsetunto saa rakentua realistisesti ja positiivisesti: positiivisuus synnyttää uskoa ja vahvistaa oppilaan kuvaa itsestään oppijana. Arviointi ei saa heikentää oppilaan näkemystä itsestään oppijana, vaan sen on toimittava vahvistavana tekijänä oppilaan oppimisprosessissa.


Rajatorpan koulussa oppimisen arviointi pohjautuu aina etukäteen määriteltyihin tavoitteisiin. Ohjaavan palautteen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä heidän on tarkoitus oppia, mitä he ovat jo oppineet ja miten he voivat edistää oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan. Oppimista tarkastellaan suhteessa aiempaan osaamiseen.


Vuositasolla tavoitteet tiedotetaan ja avataan huoltajille vanhempainilloissa, arviointikeskusteluissa ja muulla tavalla tiedottamalla. Opiskeltavien kokonaisuuksien tavoitteet kerrotaan ja selvennetään myös oppilaille. Yhdessä oppilaiden kanssa suunnitellaan opintojaksoja, tavoitteita ja niiden arviointia. Tavoitteiden on oltava saavutettavissa, jotta ne motivoivat oppilaita opiskelemaan ja pyrkimään niihin. Arvioinnin kohteena on jaksossa opetetut asiat ja oppilaan työskentely tehtävien parissa. Jatkuvan arvioinnin pohjalta suunnitellaan opetusta ja koulun toimintaa sekä oppilasarviointia yhteistyössä opettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa.


Rajatorpan koulun arviointikulttuuri perustuu avoimeen ja rehelliseen keskusteluun. Arvioinnissa painottuvat positiivisuus, kannustavuus ja ohjaavuus. Arviointikulttuuri on yhtenäinen ja tasa-arvoinen. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan yksilölliset vahvuudet. Kehittämiskohteiden pohjalta asetetaan uudet oppimistavoitteet.


Arviointi on luonteeltaan jatkuvaa ja monipuolista. Se on osa kouluarkea. Jokaisella oppilaalla on oltava mahdollisuus näyttää omaa osaamistaan itselleen sopivalla tavalla.

Arvioinnissa huomioidaan erilaiset oppimistilanteet ja -taidot: mm.
- oppimistilanteissa ja oppimisprosessien aikana annetut näytöt eli oppimaan oppimisen taidot
- esitelmät ja projektityöskentely sekä prosessin että produktin osalta
- oppilaiden omat portfoliot, vihkotyöskentely ja muut muistiinpanot
- urakka- ja muu itsenäinen työskentely
- pari- ja ryhmätyöt
- vertaisopetus
- summatiiviset ja suulliset kokeet
- tietolähteen (kirja, vihko, muu tausta-aineisto) avulla tehtävät kokeet
- "tekoäly" eli sähköisten oppimistehtävien antama palaute


Oppilas harjoittelee vertaisarviointia ja itsearviointia ikätasonsa mukaisesti. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi omaa työskentelyään jatkuvasti omien taitojensa mukaan.


Kaikki oppilaat huoltajineen osallistuvat vuosittain henkilökohtaiseen arviointikeskusteluun luokanopettajan kanssa, jolloin keskustellaan oppilaan vahvuuksista sekä mahdollisista tuen tarpeista ja haasteista. Lisäksi oppilaat saavat väli- ja lukuvuositodistuksen, joissa arvioidaan kaikki opetetut oppiaineet. Todistuspohjana käytetään Vantaan yhteistä todistuspohjaa.Rajatorpan koulu

Kanslia 050 303 2646

Vapaalanpolku 13

01650 Vantaa

Rehtori: Anne Dernjatin,
040 508 7632

Apulaisrehtori: Maija Eskelinen,
040 716 5205

Rajatorpan koulu, postiosoite

PL 2520

01030 VANTAAN KAUPUNKI

instagram