Arviointitiedote 8/2021

Arvioinnin periaatteet:

- Arviointi perustuu kaikille kouluille yhteisiin valtakunnallisiin periaatteisiin: yhdenvertaisuus, johdonmukaisuus ja monipuolisuus.
- Arviointi perustuu valtakunnallisessa ja kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa oleviin oppiainekohtaisiin tavoitteisiin ja sisältöihin.
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
http://vantaawiki.fi/pops/Etusivu
- Oppilaan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai opintokokonaisuuden osalta aina oppilaan opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä.
- Oppilaan oppimista, osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia ja arvosanan muodostamista. Käyttäytyminen ei ole osa oppiaineen arviointia, vaan se arvioidaan erikseen.
- Oppilas saa opiskelustaan ohjaavaa palautetta pitkin lukuvuotta. Ohjaavan palautteen avulla oppilas ymmärtää omaa oppimistaan ja tunnistaa vahvuuksiaan.
- Myös huoltajille annetaan lukuvuoden aikana tietoa oppilaiden opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.
- Opettaja tiedottaa oppilaita ja huoltajia oppiaineiden tavoitteista, arvioinnin periaatteista ja ajankohdista.

Arvioinnin kaksi toisiaan täydentävää tehtävää:
- Ohjata ja kannustaa oppilaan opiskelua
- Arvioida oppilaan osaamista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

Kolme virallista arviointikertaa:
- Arviointikeskustelu marraskuun loppuun mennessä
- Kirjallinen välitodistus syyslukukauden lopussa
- Kirjallinen lukuvuositodistus lukuvuoden päätöspäivänä

Todistukset 1-3lk:
- Arviointiasteikko:
Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti. (A)
Olet saavuttanut tavoitteet hyvin. (B)
Olet saavuttanut tavoitteet kohtalaisesti. (C)
Olet saavuttanut tavoitteet vähäisiltä osin. (D)
Et ole saavuttanut tavoitteita. (E)

- 1-2lk: asteikolla A-E arvioidaan suomen kieli ja kirjallisuus, matematiikka ja käyttäytyminen, muut oppiaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty
- 3lk: asteikolla A-E arvioidaan suomen kieli ja kirjallisuus, matematiikka, ympäristöoppi, englanti ja käyttäytyminen, muut oppiaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty
- Vahvuudet ja edistyminen: tarkentava kuvaileva arvio oppilaan suoriutumisesta eri oppiaineissa, oppilaan vahvuuksista, työskentelytaidoista ja laaja-alaisesta osaamisesta

Todistukset 4-6lk:
-
Arviointiasteikko on numeerinen (4-10)
- Kaikki oppiaineet ja käyttäytyminen arvioidaan numeroarvosanoilla
- Taide- ja taitoaineiden valinnaiset ovat osa emoaineen arviointia ja merkitään todistukseen hyväksytty/hylätty
- Muut valinnaiset aineet arvioidaan hyväksytty/hylätty
- Vahvuudet ja edistyminen: tarkentava kuvaileva arvio oppilaan suoriutumisesta eri oppiaineissa, oppilaan vahvuuksista, työskentelytaidoista ja laaja-alaisesta osaamisesta

Käyttäytymisen arviointi:
-
Vantaan yhteiset hyvän käyttäytymisen kriteerit ovat tulossa
- Rajatorpan koulun hyvän käyttäytymisen krtiteerit:
Suhtaudun myönteisesti koulutyöhön.
Olen ystävällinen, avulias ja kohtelias ja pidän yllä myönteistä ilmapiiriä.
Kunnioitan toisten henkistä ja fyysistä koskemattomuutta.
Osaan käyttää asiallista viestintää kaikessa toiminnassani.
Noudatan koulun sääntöjä ja aikuisilta saamiani ohjeita.
Osaan käyttäytyä tilanteen edellyttämällä tavalla niin arki- kuin juhlatilanteissa.
Noudatan hyviä ruokailutapoja.
Toimin vastuullisesti ja huolehdin omista ja yhteisistä välineistä ja ympäristöstä.

Rajatorpan koulu

Kanslia 050 303 2646

Vapaalanpolku 13

01650 Vantaa

Rehtori: Anne Dernjatin,
040 508 7632

Apulaisrehtori: Maija Eskelinen,
040 716 5205

Rajatorpan koulu, postiosoite

PL 2520

01030 VANTAAN KAUPUNKI

instagram