Kysymykset Rajatorpan uudesta kouluhankkeesta

R‍ajatorpan uudesta kouluhankkeesta voi esittää kysymyksiä osoitteeseen rajiskysymykset@gmail.com.

Kysymyksiä rakennusvaiheeseen liittyen

Kysymys
Tehdäänkö työmaan kivipölylle jotain pölyn sidontaa tai kastelua yms.? Eilen ainakin kuorma-auton ajaessa työmaalla pölyä tuli aika paljon ja tuuli kuljetti sen juuri samaan paikkaan missä koululaiset ovat välitunnilla. Samoin koulurakennuksen tuuletusikkunat ovat auki ja sitä kautta pöly tulee rakennukseen sisälle.

Vastaus
Pihan pölyä sidottiin/kasteltiin jo, ja näin pyritään tekemään jatkossakin tarpeen mukaan. Työmaahenkilöstö on myös käynyt koulun henkilökunnan kanssa keskustelua juurikin tuuletusikkunoiden käytöstä ja pölyhaitoista, ja lähtökohtaisesti koululla oltiin itsekin ajateltu, ettei tuuletusta tehdä työmaan puoleisten ikkunoiden kautta. Pölyn sidonnalla ja kastelulla kuitenkin saadaan minimoitua mahdolliset pölyämiset hyvin tehokkaasti.


Kysymys
Mitä reittiä käyttävät Hämevaarasta tulevat lapset? Reitti puuttuu kartasta ja nykyinen reitti kulkee keskellä työmaan raskaan liikenteen väylää. Onko tämä huomioitu?

Vastaus
Vapaalankujan kevyen liikenteen väylä on edelleen jalankulkijoiden käytössä, eikä se ristene työmaaliikenteemme kanssa. Tiedotamme aina jatkossakin koululle, mikäli työmaamme aiheuttaa kulkureitteihin muutoksia.

Kysymys
Kouluterveydenhoitajan huoneen huoneen löytäminen oli melkoinen haaste! Tästä olisi hyvä tiedottaa ainakin uusia koululaisia ja sen lisäksi opasteet auttaisivat löytämisessä.

Vastaus
Kiitos paljon viestistä koskien kouluterveydenhoitajan tilaan ohjaamista ja oikean tilan löytymistä. Laitamme jatkoa ajatellen oppilaita varten helpottavat opasteet reitin varrelle ja kytin tai julisteen oikean rapun ovelle. Opettajat varmistavat vielä oppilaidensa kanssa reitin, että jatkossa oikea paikka löytyy varmasti ja turvallisesti.

Kysymyksiä ja vastauksia liittyen 15.3.2018 pidettyyn infotilaisuuteen

KYSYMYS 1
Olin mukana infossa, mutta en ehtinyt kysymään opettajien kouluttamisesta liittyen uudenlaisissa ja täysin erilaisissa opetustiloissa opettamiseen. Miten huolehditaan siitä, että oppilaat oppivat perustaidot (lukeminen, laskeminen ym.) suurissa, ei luokkamuotoisissa oppimistiloissa? Opettamisen rytmitys ja pedagogiikka on varmasti erilaista. Valmennetaanko tätä jo nykyään OKL:ssä vai nyt tähän hankkeeseen liittyen?

VASTAUS 1
Arvoisa kysyjä, henkilöstön täydennyskoulutus on olennainen tuki muutokselle, joka on meneillään kaikissa suomalaisissa peruskouluissa. Vantaan kaupungin perusopetuksessa toimii tänä lukuvuonna 27 tutoropettajaa, jotka jalkautuvat tiistaisin tukemaan vantaalaisia kouluja opetussuunnitelman uusien painoalueiden jalkauttamisessa (arviointi, laaja-alainen osaaminen, monimuotoiset työtavat, robotiikka ja koodaus, tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen käyttö sekä pedagogiikka). Tutoreiden järjestämistä koulutuksista voit lukea lisää täältä: https://sites.google.com/eduvantaa.fi/vantaantutortoiminta/etusivu

Uuden Rajatorpan koulun suunnittelua varten laadittiin pedagoginen suunnitelma. Rajatorpan koulun opettajat sekä Rajatorpan koulun oppilaat huoltajineen ovat olleet mukana laatimisprosessissa.

Pedagogisen suunnitelman mukaan Rajatorpan uudessa koulussa esi- ja alkuopetus yhdistyvät toimintakulttuuriltaan. Yksi moduuli, kotisolu varataan esi-ja alkuopetuksen yhteiskäyttöön. Kotisolussa työskentelee useita esiopetuksen työntekijöitä yhdessä alkuopetuksen työntekijöiden kanssa. Esi- ja alkuopetuksen kotisolussa on erikokoisia huoneita ja kalusteilla rajattuja paikkoja pienemmän ryhmän opetusta varten. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö tukee lapsen omantasoista etenemistä vuosiluokkiin sitomattomasti, jota joustava ryhmittely tukee. Esi- ja alkuopetuksen tiloissa vahvuutena ovat monipuolinen muunneltavuus ja erikokoiset kalusteratkaisut. Tilaan ei tarvita kiinteitä päivälepokalusteita, mutta päiväunelle ja rauhoittumiselle on erilliset huoneet, joita käytetään muina aikoina eriyttävään toimintaan.

KYSYMYS 2
Haluaisin kysyä, onko uuden koulun suunnittelussa otettu huomioon, että Suomessa opetussuunnitelma uudistuu noin joka neljäs vuosi? Nykyinen OPS pohjaa ajatukseen oppilaan itseohjautuvuudesta, pitkälle viedystä ajatuksesta oppilaan itsenäisen opiskelun taidoista sekä joustavuudesta ja vapaudesta päättää miten, missä ja mitä hän opiskelee. Entä, kun todetaan, ettei alakouluikäinen ole vielä valmis edellä mainittuihin taitoihin vaan tarvitsee riittävän tiiviin, rauhallisen ja pysyvän oppimisympäristön? Rakennetaanko koulu niin, että sitä on mahdollista muunnella tulevaisuudessa, kun tulevat OPS:t pohjautuvatkin jollekin aivan muulle ajatukselle?

Lisäksi minua kiinnostaa, onko koulun opettajia kuultu uutta koulua suunniteltaessa ja miten paljon heidän ajatuksensa todella otettiin huomioon?

VASTAUS 2
Arvoisa kysyjä, tavoitteenamme on rakentaa uusi Rajatorpan koulu siten, että siinä suositaan avointa, käyttö- ja muuntojoustavaa rakentamista, tarvittaessa tilaratkaisuja voidaan muuttaa tulevaisuudessa käyttäjien tarpeen mukaisiksi.

Opetussuunnitelman perusteet on annettu viimeksi vuonna 2014 ja sitä ennen vuosina 2004, 1994 ja 1985. Opetussuunnitelman perusteita on täydennetty mm. aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä oppimisen tuen osalta vuosien 2004 ja 2014 välisenä aikana.

Koulun henkilökunta on jakautunut useisiin suunnittelua kommentoiviin ryhmiin. Ryhmät osallistuvat työpajoihin, joissa arkkitehtien ja sisustussuunnittelijan kanssa työskennellään eri tilaryhmien suunnittelemiseksi. Työpajojen palautteen perusteella mm. tilojen sijoittelua, sisäänkäyntiratkaisuja, kenkien ja vaatteiden säilytyspaikkoja, liikuntasalin varustelua, opetustilojen muotoa, seinien paikkoja on alkuperäiseen ehdotussuunnitelmaan verrattuna muutettu. Myös erikokoisten pienryhmätilojen määrää on lisätty.

Uuden Rajatorpan koulun suunnittelua varten laadittiin pedagoginen suunnitelma. Rajatorpan koulun opettajat sekä Rajatorpan koulun oppilaat huoltajineen ovat olleet mukana laatimisprosessissa. Pedagogisen suunnitelman mukaan uudessa Rajatorpan koulussa sovelletaan Luottamuksen kehää, mikä ohjaa oppijaa yksin ja yhdessä arvioimaan oman työskentelyn ja työn laatua. Oppijoille annetaan mahdollisuus ikätasoon sopivasti valita, vaikuttaa ja olla päättämässä omaan opiskeluunsa liittyviä asioita.

Pedagogisen suunnitelman mukaan pienet ja isommat oppijat toimivat toistensa kummipareina, mikä kehittää lapsen vastuullisuutta, empatiaa ja vuorovaikutustaitoja. Oppijan motivaatio kasvaa ja työskentelyn mielekkyys paranee, kun hän saa valita esimerkiksi työtavan, työskentelypaikan, oppimisryhmän, työn toteutusmuodon jne. Motivoitunut oppija on aktiivinen, vastuuntuntoinen ja itseohjautuva. Valinnanmahdollisuus tuo oppijoille mukanaan vastuuta. Kun oppija valitsee oppimispaikan, hän sitoutuu toimimaan annettujen ohjeiden ja yhdessä sovittujen sääntöjen ja mallien mukaisesti. Pintamateriaalien värityksellä voidaan luoda toiminnalle alueita ja merkityksiä.

Hyvin toimivan yhteisön toimintakulttuuri edistää vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Luottamuksen kehän soveltamiseen liittyy lapsen itseohjautuvuuden taitojen turvallinen opettelu yhteisöllisesti turvallisessa ympäristössä.

Rajatorpan koulu

Kanslia 050 303 2646

Vapaalanpolku 13

01650 Vantaa

Rehtori: Anne Dernjatin,
040 508 7632

Apulaisrehtori: Maija Eskelinen,
040 716 5205

Rajatorpan koulu, postiosoite

PL 2520

01030 VANTAAN KAUPUNKI

instagram