Koulukiusaamisen selvittämisprosessi Rajatorpan koulussa

Koulukiusaamisen selvittämisprosessi Rajatorpan koulussa

Koulukiusaamisesta on kyse silloin, kun yksi tai useampi oppilas toistuvasti ja tahallisesti vahingoittaa tai loukkaa koulutoveriaan henkisesti tai fyysisesti (esim. jatkuva nimittely, haukkuminen, fyysinen väkivalta ja ulkopuolelle jättäminen). Kiusaamista ei ole yksittäinen ristiriitatilanne tai kiusanteko. Kiusaamisesta puhutaan oppilaiden kanssa, ja käsitettä avataan ja pohditaan yhdessä eri oppitunneilla.

Rajatorpan koulussa tehdään paljon ennaltaehkäisevää työtä koulukiusaamiseen liittyen. Muun muassa ensimmäisen luokan avoin alku, oppilaiden ryhmäyttäminen, säännölliset Hymy-tunnit, järjestyssäännöt, verso-toiminta ja joustavat ryhmittelyt ehkäisevät kiusaamista, vahvistavat oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja lisäävät jokaisen kuulumista omaan kouluyhteisöön. Oppilaat harjoittelevat koulussa myös pienten ristiriitatilanteiden selvittämistä sekä aikuisen tuen avulla että itsenäisesti. Myös vertaissovittelun avulla oppilaat harjoittelevat vuorovaikutus- ja selvittelytaitojaan. Opettajilla on käytössä erilaisia materiaaleja (positiivisen pedagogiikan materiaaleja, Hyvää mieltä alakoulussa -materiaaleja ja Kiva koulu -materiaaleja), joiden avulla he käsittelevät kiusaamista ja tunnetaitoja oppilaiden kanssa. Opettajat ovat saaneet koulutusta materiaalien käyttöön.

Mikäli kiusaamista kuitenkin esiintyy, puututaan siihen välittömästi, kun siitä saadaan tieto. Onkin erittäin tärkeää, että oppilaita kannustetaan sekä koulussa että kotona kertomaan aikuiselle kokemastaan tai näkemästään kiusaamisesta välittömästi. Jotta koulu voi selvittää kiusaamista ja jotta tilanteet eivät pääse kärjistymään, on tärkeää puuttua kiusaamistilanteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mikäli te huoltajat kuulette lapsenne kautta kiusaamisesta, rohkaiskaa lastanne kertomaan asiasta koulussa opettajalle. Lisäksi on hyvä, että myös te huoltajat laitatte asiasta meille viestiä matalalla kynnyksellä.

Ensin kiusaamista selvitellään koulussa niin, että sekä kiusattua että kiusaajaa/kiusaajia kuullaan erikseen ja yhdessä. Asianosaisten kanssa sovitaan yhteisistä tavoitteista ja tilanteen seurannasta. Keskustelut kirjataan. Huoltajia tiedotetaan asiasta. Mikäli kotona tulee ilmi lapsen kiusaamis- tai ristiriitatilanteeseen liittyen lisää tietoa, on tärkeää, että kouluun otetaan yhteyttä. Jos kiusaaminen kuitenkin jatkuu, järjestetään koululla tapaaminen, johon osallistuvat asianosaiset oppilaat, heidän huoltajansa, opettajat/-t ja tarvittaessa oppilashuollon ammattihenkilöitä. Yhteisistä tavoitteista ja seurannasta sovitaan. Tapaamisen keskeiset asiat dokumentoidaan. Tilannetta seurataan tiiviisti. Lisäksi asianosaisille oppilaille tarjotaan oppilashuollon ammattihenkilöiden tukea. Jos kiusaaminen ei lopu, tehdään yhteistyötä lastensuojelun ja muiden toimijoiden kanssa. Kiusaamisesta ja muista järjestyssääntöjen rikkomisesta oppilaalle voidaan määrätä erilaisia kurinpitotoimia (esim. kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto) tilanteesta riippuen.

Katso tästä lisää koulukiusaamisen selvittämisprosessista meidän koulussa.

Rajatorpan koulu

Kanslia 050 303 2646

Vapaalanpolku 13

01650 Vantaa

Rehtori: Anne Dernjatin,
040 508 7632

Apulaisrehtori: Maija Eskelinen,
040 716 5205

Rajatorpan koulu, postiosoite

PL 2520

01030 VANTAAN KAUPUNKI

instagram