Peltolan koulun järjestyssäännöt

PELTOLAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssäännöt ovat jokapäiväiseen koulutyöhön liittyvä ohjeisto. Järjestyssääntöjen tehtävänä on selkeä rajanveto oikean ja väärän käyttäytymisen välillä koulunkäyntiin liittyvissä tilanteissa. Jokaisella on oikeus yksityisyytensä loukkaamattomuuteen, esim. kaikenlaista kiusaamista ja syrjimistä ehkäistään järjestyssääntöjen avulla.

Järjestyssääntöjen rikkomisesta on opetuslainsäädännön mukaisia seuraamuksia: puhuttelu, yhteydenotto kotiin, jälki-istunto, varoitus ja korvausvastuu. Toistuva järjestyssääntöjen rikkominen voi ääritapauksissa johtaa koulusta erottamiseen määräajaksi. Nuorten psyykkiseen kehitykseen liittyy rajojen kokeileminen. Hyvin toimivien yhteisten pelisääntöjen kautta nuoria autetaan heidän kasvussaan kohti aikuisten maailmaa. Järjestyssääntöjen tulkkeina toimivat koulun aikuiset.

Peltolan koulun sijainti Tikkurilan urheilupuistossa ja asutuksen välittömässä läheisyydessä tuo erityisen haasteen ympäristön huomioon ottamisessa ja naapureiden kunnioittamisessa. Se tuo myös haasteen koulun sisäiselle turvallisuudelle. Koulun tiloissa olevista asiattomista ulkopuolisista henkilöistä on ilmoitettava välittömästi rehtorille, apulaisrehtorille, kouluisännälle tai iltavalvojalle. Kaikki asiattomat oleskelijat voidaan poistaa koulun tiloista.

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulualueella ja kouluaikana, myös koulun juhlissa, koulumatkoilla, retkillä, opintokäynneillä ja leirikouluissa.

Järjestyssäännöt pohjautuvat yleiseen lainsäädäntöön. Erityisen ajankohtaisia koko yhteiskunnassa ovat säädökset tupakan, päihteiden ja huumeiden osalta. Niiden käyttö kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä olosuhteissa on kiellettyä.

Oppitunnit

Oppituntien sujumiseksi parhaalla mahdollisella tavalla toimitaan seuraavasti:

 • Tunneille saavutaan ajoissa eikä tunneilta jäädä luvatta pois.
 • Tunneilla ollaan ilman päällysvaatteita.
 • Oppilaalla on kaikki oppitunnilla tarvittavat opiskeluvälineet mukana.
 • Oppilas vastaa omista opiskelutarvikkeistaan, tarvittaessa korvaamalla rikkoutuneet tai hävinneet opiskeluvälineet.
 • Tunneilla keskitytään opettajan antamiin tehtäviin.
 • Kaikenlainen oppitunnin häiritseminen on kiellettyä, esim. asiaton keskustelu ja ruma kielenkäyttö tai kuljeskelu luokassa.
 • MP3-soittimia, kameroita, matkapuhelimia ja mitään muitakaan elektronisia laitteita ei käytetä oppitunnin aikana ilman erillistä lupaa. Opettajalla on oikeus ottaa laitteet haltuunsa oppitunnin ajaksi.
 • Niille oppitunneille, jotka pidetään muualla kuin Peltolan koulukiinteistössä esim. liikuntatunnit eri urheilukentillä, siirrytään opettajan määrittämää turvallisinta reittiä pitkin. Mikäli oppilas käyttää polkupyörää, tulee hänen käyttää kypärää. Kypärän käyttö koskee myös koulumatkoja kodin ja koulun välillä.


Välitunnit

 • Välitunnilla kaikki oppilaat menevät koulun pihalle. Välitunneilla on valvojat sekä ulkona että sisällä.
 • Oppilaat oleskelevat välitunneilla koulualueella niin, että polkupyöriä ja mopoja ei välituntisin käytetä eikä niiden välittömässä läheisyydessä oleskella. Koulun alueelta poistuminen ei ole sallittua ilman lupaa. Koulu ei ole vastuussa oppilaasta, joka on poistunut luvatta koulualueelta koulupäivän aikana.
 • Lumipallojen tekeminen ja heittäminen on kielletty yleisen turvallisuuden takia.


Ruokatunnit ja välipala-aika

Ruokaillessa noudatetaan hyviä tapoja:

 • Kukin ruokailee omalla ruokavuorollaan
 • Ruokalaan ei tuoda ulkovaatteita, reppuja eikä laukkuja
 • Ruokaa otetaan vain sen verran kuin syödään
 • Ruokalassa nautitaan vain ruokalan antimia
 • Syödään rauhallisesti ja hyvien pöytätapojen mukaisesti
 • Huolehditaan omista ruokailuvälineistä ja ruokapaikka jätetään siistiksi
 • Omat astiat tyhjennetään huolellisesti bioastiaan
 • Välipalakortti on henkilökohtainen, eikä sitä saa lainata
 • Välipalalle menevät vain ne, jotka sen maksavat
 • Välipalalle vain ilmoitettuina päivinä
 • Älä jää pois silloin, kun olet välipalan varannut
 • Ruokalassa saa välipala-aikana syödä myös omia eväitä.


Suhtautuminen ympäristöön

Koulurakennusta, kalustoa ja ympäristöä, esim. istutuksia, ei saa vahingoittaa rikkomalla, roskaamalla tai töhrimällä. Koulupäivinä polkupyörät tulee säilyttää niihin varatuissa pyörätelineissä ja mopot niille varatuilla alueilla. Pyörä- ja mopoalueilla ei saa oleskella välituntisin.

Kielletyt tavarat

Järjestyslaissa säänneltyjen vaarallisten esineiden hallussapito koulualueella ja kouluaikana on kielletty. Vaarallisia esineitä ovat esimerkiksi nyrkkiraudat, stiletit sekä heittotähdet sekä muuksi esineeksi naamioidut teräaseet samoin kuin sähkölamauttimet ja -patukat, jousipatukat sekä tarkkuussinko ja -linko. Kiellettyjä toisen vahingoittamiseen soveltuvia esineitä ovat

 1. teräaseet, rikotut lasiesineet ja muut näihin rinnastettavat viiltämiseen tai pistämiseen soveltuvat esineet
 2. patukat, ketjut, jouset, vaijerit, kaapelit, pesäpallomailat ja muut näihin rinnastettavat lyömiseen soveltuvat esineet
 3. tikat, kuulat ja muut näihin rinnastettavat heittämiseen soveltuvat esineet
 4. syövyttävät sekä toisen vakavaan vahingoittamiseen taikka lamauttamiseen soveltuvat esineet
 5. ilma-aseet, jousitoimiset aseet, harppuunat, ritsat, puhallusputket ja muut näihin rinnastettavat ampumiseen soveltuvat esineet
 6. terveydelle vaaralliset laserosoittimet.

Kaikki luvattomat tavarat viedään kansliaan ja ne ovat huoltajan noudettavissa lukuvuoden lopussa.

Lisäksi ampuma-asetta, räjähtävää esinettä erehdyttävästi muistuttavien esineiden sekä töhrimiseen soveltuvien aineiden ja välineiden, kuten spraymaalien ja vedenkestävien paksujen tussien hallussapito on kielletty. Myöskään mitään tulentekovälineitä ei saa tuoda kouluun.

Energiajuomat, limsat ja mehut eivät ole hammasterveyden kannalta suositeltavia janojuomia. Niiden mukana pito koulussa on aiempina vuosina aiheuttanut jatkuvaa epäsiisteyttä ja häiriöitä oppitunneilla ja oppituntien ulkopuolella, jopa vaaratilanteita.

Lokerokaapit ja oppilaiden henkilökohtaisten tavaroiden säilytys

Oppilaalla on henkilökohtainen, lukittava säilytyskaappi, joka on tarkoitettu vain oppilaan omien tavaroiden säilytykseen ja jonka saamiseksi oppilas täyttää kaapin käyttöönottositoumuksen. Käyttösitoumuksen rikkomisesta voi menettää kaapin käyttöoikeuden. Turvallisuuden vuoksi kouluun ei tule tuoda rahaa eikä arvoesineitä. Jos niitä kuitenkin on mukana, ne ovat oppilaan omalla vastuulla. Koulu ei vastaa koulutiloista tai koulun käytössä olevista muista tiloista kadonneista tai varastetuista tavaroista tai rahasta.

Koulun tieto- ja viestintätekniset laitteet

Jokainen oppilas saa koulussa oman käyttäjätunnuksen ja salasanan. Voidakseen käyttää koulun tieto- ja viestintäteknisiä laitteita, ohjelmia ja tietoliikenneyhteyksiä, oppilas ja huoltaja täyttävät Vantaan kaupungin opetusverkon käyttäjäsitoumuksen. Sitoumuksessa määritellään väärinkäytöksistä aiheutuvat seuraamukset.

Poissaolot ja oppilaan koulunkäynnin seuraaminen

Jos oppilas on poissa koulusta sairauden tai muun huoltajan tietämän syyn vuoksi, huoltajan on ilmoitettava poissaolosta luokanvalvojalle viimeistään toisena poissaolopäivänä.

Luvaton poissaolo (koulusta pinnaaminen) on yleensä oire koulunkäyntiin liittyvistä ongelmista, jotka koulu pyrkii selvittämään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.

Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, tulee hänen ensimmäiseksi mennä kouluterveydenhoitajan vastaanotolle. Mikäli terveydenhoitaja ei ole tavattavissa, oppilas ilmoittaa sairaudestaan luokanvalvojalle tai muulle opettajalle, joka voi antaa luvan kotiin lähtöön. Oppilas, joka sairaudesta johtuvan poissaolon takia on jäänyt jälkeen opinnoissaan, on oikeutettu saamaan tukiopetusta

Jos huoltaja hakee oppilaalle vapautusta koulunkäynnistä lomamatkan tai muiden syiden takia, lupaa haetaan siihen tarkoitukseen tehdyllä lomakkeella. Luokanvalvoja voi antaa luvan enintään kolmen päivän poissaoloon, sitä pitempien jaksojen osalta rehtori tekee päätöksen. Huoltaja huolehtii, että oppilas ottaa oma-aloitteisesti itse selvää, mitä poissaolon aikana on opiskeltu ja huolehtii poissaolon aikaisista opinnoista, joten lomamatkat eivät sinänsä oikeuta tukiopetukseen. Mahdolliset lisäsuoritukset tehdään koulun osoittamana aikana.

Poissaolojen seuranta Peltolan koulussa

Perusopetuslaissa velvoitetaan sekä huoltajia että koulua huolehtimaan tarkasti oppilaan koulunkäynnin seurannasta ja säännöllisyydestä. Ohjeissa korostetaan sitä, että tieto poissaolosta kulkee sekä koululle että huoltajille nopeasti. Erityisesti velvoitetaan puuttumaan luvattomiin poissaoloihin niin pian kuin mahdollista. Laissa korostetaan huoltajan vastuuta: "Huoltajan on huolehdittava siitä, että oppilaan oppivelvollisuus tulee suoritetuksi."

Jos luokanvalvoja saa tietää oppilaan olevan luvattomasti poissa koulusta, hän ilmoittaa asiasta huoltajalle. Luvattomasti poissaolleen oppilaan huoltaja ja luokanvalvoja sopivat menettelystä, jolla kodin ja koulun välinen tiedonkulku varmistetaan ja oppilaan luvattomat poissaolot ehkäistään. Huoltaja, luokanvalvoja tai oppilas voi ottaa yhteyttä myös koulukuraattoriin tai terveydenhoitajaan.

Jos luvattomat poissaolot jatkuvat luokanvalvojan tiedottamisesta ja sovitusta yhteydenpidosta huolimatta, luokanvalvoja siirtää asian käsittelyn koulun oppilashuoltoryhmälle, jossa päätetään koulun tai koulun ja lastenhuollon yhteisistä toimenpiteistä.

Opettajat merkitsevät poissaolevat ja myöhästyneet oppilaat heti oppilashallinto-ohjelma WILMA:an, josta huoltajat pystyvät seuraamaan niitä reaaliaikaisesti. Huoltajille on annettu käyttäjätunnukset, jotka on tarkoitettu vain huoltajille. Huoltaja selvittää WILMA:an lapsensa poissaolon syyn.

Jos huoltaja ei käytä WILMA:a, hänelle toimitetaan oppilaan kautta poissaolojen selvittämiseksi tuloste WILMA:sta

Poissaolojen seurantaa käsitellään vanhempainilloissa yleisesti sekä luokanvalvojan tapaamisissa.

Järjestyksen ylläpito

Perusopetuslaissa korostetaan koulutyön häiriöttömyyttä ja hyvän järjestyksen merkitystä. Tätä varten on säädetty yksityiskohtaiset ohjeet siitä, mitä keinoja koulu voi ja koulun tulee käyttää häiriöttömän koulutyön, hyvän järjestyksen ja koulun sisäisen turvallisuuden varmistamiseksi. Peltolan koululla on pitkä kokemus siitä, että hyvä ilmapiiri ja rakentava vuorovaikutus oppilaiden ja opettajien välillä ehkäisee ja korjaa käyttäytymisvirheitä ja ylilyöntejä. Ennen kuin aletaan käyttää laissa määriteltyjä kurinpitokeinoja, ongelmat yritetään selvittää keskustelemalla. Järjestyksen ylläpitoa varten koululla on järjestyssäännöt, jotka päivitetään vuosittain lukuvuosisuunnitelman yhteydessä. Seuraavassa on kuvattu koulun käytössä olevat järjestyksen ylläpitokeinot.

Keskustelu ja puhuttelu

Keskustelu ja puhuttelu ovat jokapäiväisiä vuorovaikutustilanteita, joiden avulla valtaosa ongelmista selviää. Suora ja välitön kontakti vähentää myös väärinkäsityksiä. Järjestyksen ylläpitokeinona keskustelua ja puhuttelua ei mainita laissa.

Oppitunnilta poistaminen ja opetuksen epääminen loppupäivän ajaksi

Opettaja tai rehtori voi poistaa luokasta tai esim. juhlasta opetusta tai tilaisuutta häiritsevän oppilaan jäljellä olevan oppitunnin tai tilaisuuden ajaksi. Opetus- tai juhlatilanteesta poistetulle oppilaalle järjestetään valvonta.

Jos oppilas häiritsee koulutyötä kohtuuttomasti tai oppilaan käyttäytyminen on väkivaltaista tai muuten turvallisuutta uhkaavaa, häneltä voidaan evätä koulutyö jäljellä olevan koulupäivän ajaksi. Tämä tarkoittaa koulusta ja koulun alueelta poistamista. Tällöin otetaan aina yhteys huoltajaan, joka ottaa vastuun oppilaan valvonnasta. Jos huoltajaan ei saada yhteyttä ja tilanne on vakava, turvaudutaan poliisin apuun. Päätöksen opetuksen epäämisestä tekee rehtori kuultuaan opettajaa ja oppilasta sekä tarvittaessa oppilashuoltohenkilöstöä.

Jos oppilas poistetaan oppitunnilta tai koulun tilaisuudesta tai häneltä evätään koulutyö jäljellä olevan koulupäivän ajaksi

 • toimenpide kirjataan hallinto-ohjelmaan poissaolojen seurantaan ja rangaistuskirjaan.
 • asiasta ilmoitetaan huoltajalle

Opetuksen epäämisestä ilmoitetaan tarvittaessa kunnan lastensuojeluviranomaisille.

Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen voimakeinoin

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta, muusta opetustilasta tai koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata poistumismääräystä. Heillä on myös oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon opetuksen epäämisestä jäljellä olevan koulupäivän ajaksi. Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, on rehtorilla ja opettajalla oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.

Rehtori ja opettaja voivat tällaisessa tilanteessa toimia yhdessä tai kumpikin erikseen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimankäyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle.

Jälki-istunto

Opettaja tai rehtori voi määrätä enintään kahdeksi tunniksi jälki-istuntoon oppilaan, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä tai menettelee vilpillisesti. Jälki-istunto suoritetaan rikkomusta seuraavana jälki-istuntopäivänä.

Ennen kuin oppilas määrätään jälki-istuntoon

 • kuullaan oppilasta
 • yksilöidään toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti
 • hankitaan mahdollinen muu tarpeellinen selvitys
 • jälki-istunto kirjataan rangaistuskirjaan
 • asiasta ilmoitetaan huoltajalle

Kotitehtävien laiminlyönti

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Asiasta tiedotetaan huoltajalle.

Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen

Samoista syistä kuin määrätään jälki-istunto, oppilaalle voidaan antaa kirjallinen varoitus tai hänet voidaan erottaa koulusta enintään kolmen kuukauden ajaksi. Määräaikaiseen erottamiseen päädytään, jos oppilaan vakavat käyttäytymishäiriöt eivät korjaannu muilla kurinpitokeinoilla.

Määräaikaisesti erotetun oppilaan opetuksesta ja oppilashuollosta on huolehdittava. Hänelle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutuu ja oppimista seurataan. Suunnitelmasta, opiskelun seurannasta ja oppilashuollosta päätetään oppilashuoltoryhmässä.

Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat vakavia ja hyvin harvinaisia rangaistuksia.

Ennen kuin oppilaalle annetaan kirjallinen varoitus tai hänet erotetaan määräaikaisesti koulusta

 • oppilasta kuullaan
 • yksilöidään toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti
 • hankitaan mahdollinen muu selvitys
 • oppilaan huoltajalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi
 • annetaan kirjallinen päätös

Järjestyssäännöt päivitetään vuosittain lukuvuosisuunnitelman yhteydessä. Jokainen kouluyhteisön jäsen ja oppilaan huoltaja voi tehdä ehdotuksia järjestyssääntöjen kehittämiseksi. Aloitteet ja ehdotukset osoitetaan rehtorille, joka huolehtii, että ne käsitellään järjestyssääntöjen päivittämisen yhteydessä.

Peltolan koulu

opehuone 043 825 3685

opettajien sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi

Käyntiosoite: Lummetie 27 B 01300 Vantaa

Postiosoite: PL 4505

01030 Vantaan kaupunki

koulusihteeri: Outi Pouhula,
050 303 2493, outi.pouhula(at)vantaa.fi

vartija: Kristina Gastol,
050 312 2019, kristina.gastol(at)vantti.fi

kouluruokala:
keittio.peltola(at)vantti.fi

rehtori: Tiina Relander,
043 8269312, tiina.relander(at)vantaa.fi

apulaisrehtori: Elina Kojo,
050 3124526, elina.kojo(at)vantaa.fi

vararehtori: Ville-Veikko Torniainen,
043 8258421, ville-veikko.torniainen(at)eduvantaa.fi

facebook instagram