Tietoa koulusta

Lukuvuonna 2020-21

- lähes 500 oppilasta

- perusopetusryhmiä 20

- erityisopetuksen ryhmiä 2

- luokanopettajia ja erityisluokanopettajia 23

- laaja-alaisia erityisluokanopettajia 2

- S2 -opettaja

- resurssiopettaja

- koulunkäyntiavustajia 4

- kuraattori

- koulupsykologi

- terveydenhoitaja

- koulusihteeri

- vartija

- keittiöhenkilökuntaa 3

- laitoshuoltajia 2 (ISS)

Arvoperusta ja oppimiskäsitys

Pähkinärinteen koulun arvot perustuvat Vantaan kaupungin kouluilleen linjaamiin arvoihin, joista tärkeimpiä ovat hyvinvointi, oppimisen ilo ja toisten kunnioitus. Koulumme on turvallinen yhteisö, jossa oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä valintoja. Pähkinärinteessä oppilaat saavat oppimiseensa tarvitsemansa tuen. Oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioidaan myös opetuksen ja oppimisen suunnittelussa ja kehittämisessä. Kiireettömyys, ilo ja ystävällisyys korostuvat Pähkinärinteen koulun työskentelyilmapiirissä.

Koulun toiminnassa tärkeitä ovat

- koulutuksellinen tasa-arvo

- erilaisuuden hyväksyminen

- yhteisöllisyys ja yhteisvastuullisuus

Koulussa toteutuvat:

- avoin moniammatillinen yhteistyö (oppilashuolto)

- opetusmenetelmien monipuolisuus

- oppilaiden osallistuminen opiskeltavien sisältöjen ja käyttävien menetelmien suunnitteluun

- oppilaan käsityksen itsestä oppijana vahvistaminen yhteistoiminnallisin menetelmin, aikuisen vahvalla tuella ja erilaisten taitojen monipuolisella huomioimisella

Pähkinärinteen toimintakulttuurin yleiset piirteet

Pähkinärinteen koulu on innostava ja hyvinvoiva yhteisö, jonka ilmapiiri on turvallinen ja toisia kunnioittava. Koulun ilmapiiri rakentuu avoimesta ja toimivasta vuorovaikutuksesta, yhdessä tekemisestä ja ilosta. Opettajat ovat sitoutuneita työhönsä ja kehittävät sitä.

Pähkinärinteen koulun rehtori on myös koulun pedagoginen johtaja. Tässä työssä häntä tukevat vararehtori ja johtoryhmä. Opettajat tekevät yhteistyötä luokka-astetiimeissä ja vastuualuetiimeissä. Opettajat voivat lisäksi halutessaan osallistua kehittämistehtäviin.

Koulun aikuiset huolehtivat yhdessä kaikista oppilaista. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestään ja toisistaan, ottamaan vastuuta omista tekemisistään ja arvostamaan ympäristöään. Koulussa oppilaat oppivat tietojen ja taitojen arvostamaan sekä itseään että muita. Kiireetön ja ystävällinen ilmapiiri tukee oppimista.

Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä seuraa ja kehittää kouluyhteisön ja oppilasryhmien toimintaa. Moniammatilliset työryhmät perehtyvät oppilaiden henkilökohtaisen tuen tarpeeseen ja pyrkivät ennaltaehkäisemään ongelmia. Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti heidän tarpeidensa mukaan.

Kouluun rakennetaan monipuolisia oppimisympäristöjä yhdessä oppilaiden kanssa. Tavoitteena on että, koulun tilat, välineet ja materiaalit sekä kirjastopalvelut ovat oppilaiden käytössä myös silloin kun he opiskelevat itsenäisesti. Koulun ulkopuolella tapahtuva opiskelu on entistä tärkeämpää, samoin hyvä nivelvaiheiden yhteistyö esiopetuksen ja yläkoulujen kanssa.

Opiskeluun liittyvä toimintakulttuuri

Hyvät perustaidot ovat elinikäisen oppimisen edellytys. Laaja-alaista osaamista vaativia opiskelukokonaisuuksia suunnitellaan vastaamaan ikä- ja taitotasoa. Kaikessa työskentelyssä otetaan huomioon oppimaan oppimisen taitojen harjoittelu. Oppilaita kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn ja heitä ohjataan löytämään omia tapojaan opiskella, oppia ja prosessoida tietoa.

Joustavin järjestelyin oppilaat saavat mahdollisuuden suunnitella omaa opiskeluaan, tehdä yhteistyötä, tutkia ja kokeilla. Opintoihin sisältyy ainakin yksi monialainen oppimiskokonaisuus (OK), joka suunnitellaan lukuvuoden alussa kullekin vuosiluokalle sopivaksi. Oppilaan pitää voida osoittaa erityyppistä osaamistaan monin tavoin. Tämä edellyttää monipuolisia arviointitapoja.

Tutkivat, kokeilevat ja yhteistoiminnalliset menetelmät aktivoivat oppilaita ja lisäävät heidän mahdollisuuksien vaikuttaa opiskeluun ja oppimiseen. Oppilaiden osallisuus lisääntyy, kun he pääsevät mukaan suunnittelemaan esimerkiksi teemapäiviä, valinnaiskurssien sisältöjä, oppimiskokonaisuuksia ja omaa opiskeluaan. Oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti opiskellessaan ja tottuvat työskentelemään interaktiivisessa sähköisessä oppimisympäristössä.

Oppilaat osallistuvat koulun toimintaan myös suorittamalla erilaisia vastuutehtäviä. Oppilaskunnan aktiivista toimintaa ylläpidetään ja kehitetään. Kerhoissa ja erilaisten yhteistyötahojen avulla toteuttavissa hankkeissa oppilaat saavat uusia kokemuksia, taitoja ja harjaantuvat sosiaalisesti. Pähkinärinteen koululla on monia yhteistyökumppaneita. Yhteistyötä tehdään huoltajien, vanhempainyhdistyksen ja erilaisten sidosryhmien kanssa.

Pähkinärinteen koulu

Opettajainhuone 040 198 4627

Mantelikuja 4

PL 2511

01710 Vantaa

Rehtori: Tiina Kärkkäinen,
040 026 3151

Apulaisrehtori: Satu Mansikka,
050 303 2506

Koulusihteeri: Jaana Forsström,
043 825 3620

facebook twitter instagram