Hankkeet

NTR - Nuorisotyö raiteilla

Vuonna 2015 toimintansa aloittaneen Nuorisotyö raiteilla -hankkeen tavoitteena on nuorisotyön vieminen sinne, missä nuoret liikkuvat ja viettävät vapaa-aikaansa raideliikenteessä, asemilla, kauppakeskuksissa sekä lentoasemalla. Arkisten kohtaamisten kautta edistetään nuorten hyvinvointia ja nuoria tuetaan, autetaan sekä tarvittaessa ohjataan tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Nuorisotyöntekijäparit liikkuvat junissa ja radanvarren kohtauspaikoissa havainnoiden sekä kartoittaen nuorten liikkeitä sekä nuorisoilmiöitä. Raidenuorisotyöllä pyritään ennaltaehkäisemään konfliktien syntyä yhteistyössä muiden rataympäristössä toimivien tahojen kanssa. Toiminnalla halutaan edistää turvallisen matkustamisen edellytyksiä sekä lisätä nuorten ja muiden matkustajien keskinäistä ymmärrystä. Toiminnan toteutuksesta ja organisoinnista vastaa Vantaan kaupungin Nuorisopalvelut. Hankkeessa työskentelee kokenut ja ammattitaitoinen tiimi, joka vastaa raidenuorisotyön suunnittelusta, valmistelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta.

Yhteistyökumppaneina toimivat Helsingin ja Espoon kaupunkien nuorisopalvelut, Aseman Lapset ry., Liikennevirasto, VR Group, Finavia, HKL, poliisilaitokset, järjestyksenvalvontayritykset ja ammattikorkeakoulut. Toiminnan laajentuessa 1.5.2019 mukaan tulevat Kirkkonummi, Kauniainen, Järvenpää sekä HYRIA säätiö. Toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja arja.lehikoski@vantaa.fi

Työpajatoiminnan kehittäminen

Työpajatoiminta on nuorten tarpeesta kehitetty toimintamalli, jossa yksittäiset toimenpiteet muodostavat palvelukokonaisuuden. Tavoitteena on laadukas työpajatoiminta, jolla tuetaan ja ohjataan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Vantaan nuorisopalvelut haluaa jatkossakin turvata heikossa asemassa olevien nuorten palveluja ja vähentää syrjäytymiskehitystä. Nuoren omista lähtökohdista sekä voimavaroista riippuen tarjolla on erilaisia palveluja, joissa työmuodot ja tukitoimet vaihtelevat nuoren tarpeiden mukaisesti. Koko nuorisopalveluiden työpajatoiminta lähtee siitä, että nuori on keskiössä ja hänelle löytyy sopiva palvelu. Toiminnan kehittämiskohteina ovat nuoren oman osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen, monikulttuurisuusosaamisen jatkokehittäminen, nuorten oppimaan oppimisen taitojen edistäminen ja opinnollistaminen, vertaistuen, ryhmätoiminnan sekä omaohjaajuuden kehittäminen nuorten työpajoilla, verkosto- ja yritysyhteistyön kehittäminen sekä tilastoinnin ja tutkimuksen parempi hyödyntäminen.

Lisätietoja mimmi.kosonen@vantaa.fi

Kipinä etsivä nuorisotyö Vantaalla

Hankkeen avulla on rakennettu toimintamallin perusteet, joissa etsivän työotteen, ohjauksen, tuen ja verkostoyhteistyön avulla autetaan niitä nuoria, jotka eivät ole päässeet eteenpäin jatkokoulutukseen ja jotka ovat jääneet palvelujärjestelmän ulkopuolelle.

KIPINÄ etsivän työn toimintamalli on valmis, mutta sitä kehitetään edelleen toiminnassa arvioinnin ja kokemusten perusteella. Etsivän nuorisotyön rooli on vahvistunut.

Hankkeen lähestymistapana on omalta osaltaan toteuttaa Nuorisolain periaatteita; tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä parantaa nuoren kasvu- ja elinolosuhteita. Toteuttamisessa lähtökohtana ovat yhteisöllisyys ja osallisuus. Hanke toteuttaa omalta osaltaan valtioneuvoston hyväksymää lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa.

Lisätietoja paivi.ruotonen@vantaa.fi.

MOODI -hanke 2018-2020

Moodi on Euroopan Sosiaalirahaston (toimintalinja 5, erityistavoite 10) tukema hanke. Toimintalinja 5:n tavoite on osallisuuden lisääminen ja köyhyyden torjunta, erityistavoitteena työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.

Moodi-hankkeen kohderyhmänä ovat 18-25 vuotiaat kotiin jumiutuneet nuoret aikuiset. Hanke pyrkii tiivistämään monialaista ammattilaisverkostoa sekä kehittämään kolmannen sektorin ja viranomaisten yhteistyötä hyödyntämällä Vantaalla jo olevia nuorten aikuisten palvelujen resursseja entistä tehokkaammin. Tarkoituksena on, että nuori aikuinen ei putoaisi palveluista, vaan löytäisi paremmin tarvitsemansa tuen ja avun.

Visiona hankkeessa on luoda riittävän pitkäkestoinen, monialainen sosiaalisen kuntoutuksen polku nuorille aikuisille. Tavoitteena on saada monialaista työtä konkreettisemmaksi ja kotiin jumiutuneiden nuorten aikuisten palveluita eheämmiksi, aidosti nuorta auttaviksi ja luottamusta herättäviksi. Hankkeessa edistetään luottotyöntekijämallia, luottamukseen perustuvaa työotetta ja monialaista työparityöskentelyä. Lisäksi rakennetaan monialaista yhteistyöryhmää, josta vaikeassa tilanteessa olevat nuoret ja heidän luottotyöntekijänsä saavat tukea. Järjestöjen nuorille aikuisille antama tuki pyritään saamaan luontevaksi osaksi nuoren aikuisen palvelupolkua järjestämällä matalan kynnyksen toimintaa. Hankkeessa kehitetään ja hyödynnetään soveltavan taiteen menetelmiä osana kotiin vietävää tukea, ja lisätään ammattilaisten valmiuksia käyttää soveltavan taiteen menetelmiä työssään.

Lisätietoja: hannele.sorri@vantaa.fi

ART4 ALL 2017-2020

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta, harrastamista ja nuorten kykyä toimia kansalaisyhteiskunnassa, parantaa nuorten hyvinvointia sekä lisätä nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistumiseen eriarvoistumisesta kärsivillä asuinalueilla Vantaalla (Hakunila, Koivukylä ja Myyrmäki). Hanke on aloitettu vuonna 2018. Hankkeesta on saatu hyviä kokemuksia, se on lisännyt nuorten mahdollisuuksia harrastuksiin sekä monipuolistanut vantaalaista nuorisotyötä. Hankkeen käynnistämästä kulttuuri- ja taidetoiminnasta saatu nuorten palaute osoittaa, että harrastusmahdollisuudet ovat antaneet osallistujille tärkeitä yhteisöllisiä kokemuksia, uusia taitoja ja kiinnostuksen kohteita. Hanke on lisännyt nuorten aktiivisuutta ja vapaa-ajan mahdollisuuksia kohteena olevilla asuinalueilla. Hankkeen kolmannen toimintavuoden aikana hankkeen hyvät tulokset ja toiminta vakinaistetaan osaksi Vantaan nuorisopalvelujen kulttuurista nuorisotyötä. Toimintavuoden aikana hankkeesta rakennetaan selkeä kokonaisuus ja toimintamalli, jossa huomioidaan nuorten osallistuminen ja vaikuttamismahdollisuudet toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat 13-20 -vuotiaat Hakunilan, Myyrmäen ja Koivukylän asuinalueilla asuvat, erityisesti monikulttuuriset nuoret. Hanke toteutetaan Vantaan kaupungin Nuorisopalvelujen ylläpitämissä paikallisissa nuorisotiloissa ja niiden ympäristössä. Näillä alueilla polarisoituminen on vahvinta ja nuorisotilaa aktiivisesti käyttävistä nuorista valtaosa on maahanmuuttajataustaisia nuoria.

Lisätietoja vesa.peipinen@vantaa.fi

NUOSKA OSAAMISKESKUS, Vantaa yhtenä osatoteuttajana (nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa)

Vantaan kaupunki on yksi yhdeksästä osatoteuttajasta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitteisessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun XAMKin koordinoimassa osaamiskeskus Nuoskassa. Vantaan hankkeessa työskentelevät projektisuunnittelija, projektikoordinaattori ja projektiesimies.

Nuoskan tarkoituksena on kartoittaa koulu - ja oppilaitosnuorisotyön tämänhetkistä tilaa ja kehittää toimintamalleja valtakunnallisesti ja alueellisesti kouluihin sekä oppilaitoksiin. Vantaan osuuteen kuuluu vantaalaisen koulunuorisotyön toimintamallien eteenpäin vieminen ja niiden kehittäminen osaksi valtakunnallisesti sovellettavia malleja. Vantaan kaupungin nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa toimii alustana, jossa kokeillaan uusia toimintamalleja ja niiden käyttöönottoa. Olemme myös mukana nivelvaiheyhteistyön kehittämisessä ja koulunuorisotyön siltaamisessa alueelliseen nuorisotyöhön. Osallistumme erilaisten toimintamallien arviointiin, koulutuksien ja verkostopäivien järjestämiseen sekä raportointiin.

Lisätietoja: hanke- ja suunnittelupäällikkö miia.siitonen@vantaa.fi"
http://www.nuoskainfo.fi/
Instagram: @nuoska.osaamiskeskus
Twitter: @nuoska.oske

Wau mikä Mahis! lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 2019-2020, jatkettu kausi 2020-2021

Hankkeen tavoitteena on maksuttoman kerhotoiminnan kautta tarjota vantaalaisille nuorille harrastusmahdollisuuksia, joiden kautta luoda uusia sosiaalisia verkostoja, edistää kulttuuri-identiteetin muodostumista ja tukea nuorta tämän kasvussa. Pääkohderyhmänä ovat eri taustoista ja eri puolilta Vantaata olevat 10-18-vuotiaat nuoret- ja varhaisnuoret. Kaikki harrastustoiminta pyritään luomaan nuorten tarpeita ja toiveita vastaavaksi ja heidän otetaan osallisiksi sen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Lisätietoja miia.siitonen@vantaa.fi

YRITYSYHTEISTYÖ
Vantaan nuorisopalvelut tukee nuorten työelämätaitojen kehittymistä ja mahdollistaa nuorten ensimmäisiä työkokemuksia. Jokainen työkokemus auttaa nuorta oppimaan työelämästä sekä synnyttää hyvän kierrettä. Vantaan nuorisopalveluissa valmennetaan 14-20-vuotiaita nuoria pienryhmissä ymmärtämään työelämän peruspelisäännöt valmiin valmennusmateriaalin ja toiminnallisten harjoitteiden avulla. Työelämävalmennuksia vetävät nuorisopalveluiden omat työntekijät. Työelämävalmennukset käytyään nuorten on mahdollista tehdä keikkatöitä kohdennetusti eri työnantajille Work Pilots -keikkatyösovelluksen kautta.

ERASMUS+ Youth in Action

EU:n Erasmus+ -ohjelman Youth in Action -osio on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorisotyöntekijöille. Youth in Action kehittää nuorisoalan yhteistyötä ja nuorisotyön laatua sekä tukee nuorisopolitiikan uudistamista. Lisäksi se edistää nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta. Nuorisohankkeeseen osallistuminen kasvattaa elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Erityisesti karttuvat sosiaaliset taidot ja monikulttuurinen osaaminen. Ylipäätän osallistuminen voi olla nuorelle koko elämän mullistava kokemus.

(ei tällä hetkellä erasmus hankkeita käynnissä)

facebook instagram youtube