Hankkeet

Nuorisotyö raiteilla
Nuorisotyö raiteilla -hankkeen tavoitteina on joustavasti liikkuvan, toimivan ja nopean vuorovaikutuksen nuorisotyön vieminen sinne, missä nuoret liikkuvat ja viettävät vapaa-aikaansa. Edistetään myös nuorten hyvinvointia ja tunnistetaan syrjäytymisen vaaravyöhykkeessä olevia nuoria, tuetaan ja autetaan heitä arjenhallinnassa sekä ohjataan tarvittaessa eri palvelujen piiriin. Raiteilla toimii myös Aseman Lapset ry:n nuorisotyöntekijä ,ja työpareina nuorisotyöntekijöitä Vantaalta, Espoosta ja Helsingistä. Nuorisotyö raiteilla -toiminnan perustana on toimiva yhteistyöverkosto, jonka muodostavat raideliikenteen ja radanvarren eri toimijat. Hanke on Vantaan, Helsingin ja Espoon nuorisopalveluiden yhteinen, vetovastuu on Vantaalla. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

MOODI -hanke 2018-2020

Moodi on Euroopan Sosiaalirahaston (toimintalinja 5, erityistavoite 10) tukema hanke. Toimintalinja 5:n tavoite on osallisuuden lisääminen ja köyhyyden torjunta, erityistavoitteena työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. 

Moodi-hankkeen kohderyhmänä ovat 18-25 vuotiaat kotiin jumiutuneet nuoret aikuiset. Hanke pyrkii tiivistämään monialaista ammattilaisverkostoa sekä kehittämään kolmannen sektorin ja viranomaisten yhteistyötä hyödyntämällä Vantaalla jo olevia nuorten aikuisten palvelujen resursseja entistä tehokkaammin. Tarkoituksena on, että nuori aikuinen ei putoaisi palveluista, vaan löytäisi paremmin tarvitsemansa tuen ja avun.

Visiona hankkeessa on luoda riittävän pitkäkestoinen, monialainen sosiaalisen kuntoutuksen polku nuorille aikuisille. Tavoitteena on saada monialaista työtä konkreettisemmaksi ja kotiin jumiutuneiden nuorten aikuisten palveluita eheämmiksi, aidosti nuorta auttaviksi ja luottamusta herättäviksi. Hankkeessa edistetään luottotyöntekijämallia, luottamukseen perustuvaa työotetta ja monialaista työparityöskentelyä. Lisäksi rakennetaan monialaista yhteistyöryhmää, josta vaikeassa tilanteessa olevat nuoret ja heidän luottotyöntekijänsä saavat tukea. Järjestöjen nuorille aikuisille antama tuki pyritään saamaan luontevaksi osaksi nuoren aikuisen palvelupolkua järjestämällä matalan kynnyksen toimintaa. Hankkeessa kehitetään ja hyödynnetään soveltavan taiteen menetelmiä osana kotiin vietävää tukea, ja lisätään ammattilaisten valmiuksia käyttää soveltavan taiteen menetelmiä työssään. Lisätietoja: Projektipäällikkö päivi.ruotonen@vantaa.fi.

Digitaalisen harrastamisen edistäminen nuorisotyössä 2019-2020

Digitaalisen harrastamisen edistäminen nuorisotyössä -hankkeen visiona on, että jokaisella vantaalaisella nuorella on mahdollisuus löytää nuorisotyön kautta itseään kiinnostava digitaalinen harrastus. Toiminnan kohteena ovat kaikki nuoret, mutta kartoituksen perusteella toimintaa kohdennetaan sinne, missä siitä on eniten hyötyä.

Toiminnan sisällön tavoitteena on olla nuoria kiinnostavaa ja siksi toimintaa sekä ideoidaan, toteutetaan että arvioidaan yhdessä nuorten kanssa. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa ja toteuttaa nuorten digitaalista harrastamista vantaalaisessa nuorisotyössä, tukea nuorisotyössä työskentelevien digitaalisen harrastamisen ohjaamisen osaamista ja auttaa ymmärtämään digitaalisen harrastustoiminnan merkitystä nuorten elämässä. Hankkeessa konseptoidaan tapoja toteuttaa digitaalista harrastamista nuorisotyössä nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäen. Näiden lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää digitaalisen nuorisotyön vaikuttavuuden arviointia ja jakaa koko nuorisoalaa hyödyttävää tietoa sekä osaamista nuorten digitaaliseen harrastamiseen liittyen.

ART4 ALL 2017-2020
Hankkeen tavoitteena on nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen ja nuorten yhteisöllisyyden vahvistaminen Vantaan eriytyvillä asuinalueilla kulttuurisen toiminnan keinoin. Pääkaupunkiseudulla asuinalueiden hyvinvointierot ovat kasvaneet erityisesti Vantaalla. Monissa tutkimuksissa on todettu, että nuorten osallistuminen matalan kynnyksen osallistavaan kulttuuriseen toimintaan ja taidetyöskentelyyn lisää nuorten hyvinvointia, osallisuuden kokemusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta lähiyhteisöön. Hanke lisää nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia taideharrastuksiin osallistumiseen eriarvoistumisesta kärsivillä asuinalueilla Vantaalla (Hakunila, Koivukylä ja Myyrmäki). Hankkeen pääkohderyhmänä ovat 13-20 -vuotiaat Hakunilan, Myyrmäen ja Koivukylän asuinalueilla asuvat, erityisesti maahanmuuttajataustaiset nuoret.

YRITYSYHTEISTYÖ
Vantaan nuorisopalvelut tukee nuorten työelämätaitojen kehittymistä ja mahdollistaa nuorten ensimmäisiä työkokemuksia. Jokainen työkokemus auttaa nuorta oppimaan työelämästä sekä synnyttää hyvän kierrettä. Vantaan nuorisopalveluissa valmennetaan 14-20-vuotiaita nuoria pienryhmissä ymmärtämään työelämän peruspelisäännöt valmiin valmennusmateriaalin ja toiminnallisten harjoitteiden avulla. Työelämävalmennuksia vetävät nuorisopalveluiden omat työntekijät. Työelämävalmennukset käytyään nuorten on mahdollista tehdä keikkatöitä kohdennetusti eri työnantajille Work Pilots -keikkatyösovelluksen kautta.

facebook instagram youtube