Terveys ja hyvinvointi ei vain yksilön vaan koko yhteisön ominaisuutena

20.05.2020

Moodi-hankkeessa kehitettävässä psykososiaalisen vahvistamisen polussa, Heijastuksia-toimintamallissa, tarkoituksena on kotiin jumiutuneiden nuorten aikuisten minäpystyvyyden lisääntyminen, luottamuksen kasvu palveluverkostoa kohtaan sekä sosiaalinen vahvistuminen. Nämä tekijät kietoutuvat myös sosiaaliseen terveyteen, joka on kykyä luoda ja ylläpitää itselleen mielekkäitä ihmissuhteita. Se on suunnitelmallisuutta, lojaaliutta ja itsevarmuutta, merkityksellistä yhteyttä toisiin. Minäpystyvyys heijastuu kykyyn toimia sosiaalisissa ympäristöissä, ja myönteinen palaute muilta vahvistaa osaltaan minäpystyvyyttä. Ei ole yhtä ilman toista.

Olen itse opiskellut terveyden edistämistä, jossa sosiaalinen ulottuvuus ja hyvinvoivat yhteisöt ja ympäristöt nähdään merkittävinä tekijöinä yksilön terveydelle. Moodi-hankkeen Heijastuksia-toimintamallissa vahvistetaan nuoren minäpystyvyyttä ja osallisuutta, lisäksi Moodi-hankkeessa vaikutetaan myös palveluverkostojen toimivuuteen. Siihen, että tekisimme yhteistä työtä heikoimmassa asemassa olevien hyväksi, niin ettei kukaan tippuisi palveluista ja jäisi näkymättömäksi. Se ei yksin riitä, että yksilö on aktiivinen ja kyvykäs hoitamaan asioitaan, tarvitaan myös kollektiivista huolenpitoa. Kaikki eivät ole yhtä aktiivisia ja vaadi itselleen apua. Toisille apua pitää viedä lähemmäksi. Tarvitsemme enemmän terveitä ja toimivia yhteisöjä, jotta myös yksilöt voisivat paremmin. Keskinäinen luottamus ja kunnioitus luovat terveitä yhteisöjä.

Jokainen tarvitsee jonkun, joka ymmärtää ja välittää. Jokaisella on vapaus määritellä se, millaisia sosiaalisia suhteita haluaa luoda ja millaiset kokee merkityksellisenä. Merkitykselliset ihmissuhteet antavat merkitystä myös yksilölle itselleen. Minä olen tärkeä, minulla on merkitystä. Heijastuksia-toimintamallissa harjoitellaan ryhmässä olemista, saadaan ja annetaan vertaistukea. Ollaan merkityksellisiä ja tärkeitä jollekin toiselle. Jokainen saa osallistua sellaisena kuin on, omien voimavarojensa mukaan. Jokaisen omaa tilaa kunnioitetaan, osallistumiselle luodaan mahdollisuus mutta siihen ei pakoteta. Tämä edistää sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin rakentumista jokaista yksilöä kunnioittaen. Toisista saa voimaa ja hyvinvointia, ja jokainen voi tarjota sitä myös muille.

Terveys ei olekaan vain yksilön ominaisuus, vaan myös ympäristön ja yhteisön ominaisuus. Voimme kaikki tukea toistemme terveyttä ja hyvinvointia. Kuunnellaan, kunnioitetaan ja ollaan läsnä. Ollaan kilttejä toisillemme. Otetaan mukaan myös ne hiljaiset ja joita ei huomata, nekin, joiden ajatellaan pärjäävän yksinään. Annetaan tilaa kertoa omista tapeista ja toiveista. Sillä kaikkien terveys ja hyvinvointi on koko yhteisön vastuulla.

Hannele Sorri, TtM

Projektityöntekijä/Moodi-hanke

Siirry keskustelemaan blogin aiheesta!

facebook instagram youtube