Me kysyimme palveluiden saavutettavuudesta. Kyselyn tuloksien koonti ja pohdintaa saavutettavuudesta

20.05.2020

Keräsimme tietoa palveluiden saavutettavuudesta osallistuvavantaa.fi sivuston kyselyn avulla. Kyselyssä kartoitimme ennen kaikkea nuorten aikuisten ja heidän läheistensä kokemuksia siitä, kuinka saavutettavia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat. Kyselyyn tuli 32 vastausta, kiitos kaikille vastaajille!

Palveluihin hakeutumisessa koettiin kyselyn vastausten mukaan olevan haasteita ja solmukohtia. Suurimmat haasteet vastausten mukaan liittyvät siihen, että vastaaja on kokenut, ettei hänen hätäänsä ole ymmärretty eikä hän ole tullut kuulluksi. Vastaajat toivovat, että palveluihin pääsisi helpommin, olisi helpompi ottaa yhteyttä ja tulisi kuulluksi aidosti. Ratkaisuiksi vastaajat toivovat nettiajanvarausta, chat-palveluita sekä turhan byrokratian purkamista.

Pelkästään ajanvaraaminen puhelimitse voi olla joillekin asia, joka hankaloittaa palvelun saamista. Monet kokevat epämukavaksi oireilun tai tilanteen kuvailemisen puhelimessa. Verkkoajanvaraus mahdollistaa sen, että voi rauhassa tutkia itselleen sopivia aikoja ja palveluita sekä kuvailla tilannettaan.

Ajoittain kenellä tahansa on vaikeuksia hahmottaa mistä saa tarvitsemaansa palvelua. Erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille voi olla haastavaa navigoida aikuisten suunnittelemissa palveluissa. Tämän lisäksi ihmisillä on luontainen tarve näyttää ulospäin pärjäävältä. Tämä saattaa hankaloittaa esimerkiksi mielenterveyspalveluihin pääsyä. Nuoret ovat monissa yhteyksissä tuoneet esille myös, pitäisikö oireita liioitella avun saamiseksi? Monesti myös tarvitaan mukaan vastaanotolle joku muu, esimerkiksi luottotyöntekijä, joka osaa sanoittaa tilannetta nuoren ja ammattilaisen välillä, toimia tulkkina.

Kansallisessa mielenterveysstrategiassa 2020-2030 todetaan, että psykiatriseen hoitoon pääsyn kynnys on edelleen korkea. Palveluiden tulisi olla asiakaslähtöisiä, oikea-aikaisia ja saavutettavia. Monin osin näissä asioissa on vielä kehitettävää. Yksi vaihtoehto tähän olisi kotiin vietävien palveluiden tarjoaminen. Erityisesti kotiin jumiutuneen nuoren tilanteen taustalla on usein havaintojemme mukaan vaikea psyykkinen oire. Halua avun vastaanottamiseen nuorella on, mutta kotoa ulos pääseminen on liian haastavaa vaikeiden oireiden vuoksi. Nuoret toivovat enemmän chat-tyyppisiä mahdollisuuksia asiointiin, tämä madaltaisi kynnystä päästä palveluihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tulisikin tarjota enemmän myös verkkoympäristöissä.

Mielenterveysstrategiassa nostetaan esille sama ongelma, johon Moodi-hanke pyrkii vaikuttamaan: palvelut ovat hajallaan, eivätkä niitä tarjoavat toimijat ole sovittaneet toimintaansa yhteen. Palvelut pitäisi sovittaa asiakkaan tarpeiden mukaan, ei eri organisaatioiden tarjonnan mukaan. Näin palvelut olisivat saavutettavampia.

Hannele Sorri, Projektityöntekijä

Moodi-hanke

Siirry osallistuvavantaa sivulle ja keskustele blogin aiheesta!

Vastaa kyselyyn palveluiden verkkoasioinnista!

facebook instagram youtube