Kotiin jumiutuneille nuorille eheämpiä, aidosti auttavia ja luottamusta herättäviä palveluita.

03.03.2020

Vantaalla etsivä nuorisotyö on tehnyt pitkään kotikäyntejä nuorten luokse. Etsivät löytävät nuoria, jotka eivät pääse kodin ulkopuolelle. Palvelut ovat pirstaloituneita ja odottavat nuorelta aktiivisuutta. Kotiin jumiutuneella nuorella ei ole voimavaroja eikä keinoja saada yksin haltuun pirstaloitunutta ja aktiivisuutta vaativaa palveluverkostoa.

Tämän pohjalta syntyi Moodi-hanketta edeltävä Palvelu olen minä-hanke eli Pomppu, jossa kehitettiin Pomppu-toimintamalli intensiiviseen lähiohjaukseen. Kolme vuotta oli hankkeelle lyhyt aika. Hankkeen aikana esille tulleet jatkokehittämiskohteet toivat esille tarpeen Moodi-hankkeesta.

Moodi-hanke alkoi vuonna 2018 ja tämä on hankkeen viimeinen vuosi. Moodi on ESR-rahoitteinen hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden ja nuorten aikuisten sosiaalipalveluiden kanssa. Kohderyhmänä ovat 18 - 25-vuotiaat heikoimmassa asemassa olevat psyykkisistä syistä kotiin jumiutuneet nuoret. Visiona hankkeessa on luoda toimiva sosiaalisen kuntoutuksen polku näille nuorille.

Tavoitteena on saada monialaista työtä konkreettisemmaksi ja palvelut eheiksi, nuorta aidosti auttaviksi sekä luottamusta herättäviksi. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii, että luodaan yhteisiä toimintatapoja ja kehitetään yhteistyötä toimialojen ja järjestöjen välillä. Se vaatii myös ammattilaisten ymmärryksen lisäämistä heikoimmassa asemassa olevien nuorten tilanteista, jotta nuori osataan kohdata aidosti ja nähdä nuoren kokonaistilanne.

Moodin lähiohjauksella pyritään turvaamaan ettei nuori putoa palveluiden välille eikä palveluissa. Etsivä nuorisotyöntekijä ja sosiaaliohjaaja työparina ovat nuoren rinnalla kulkijoita ja luottotyöntekijöitä. Lähiohjauksessa toiminta nuoren kanssa alkaa intensiivisellä yksilötyöllä. Pikkuhiljaa yksilötyön rinnalle tulee ryhmätoimintaa. Lähiohjauksen työntekijät käyttävät nuoren sosiaalisessa vahvistamisessa soveltavan taiteen menetelmiä.

Luottamukseen perustuvaan työotteen periaatetta levitetään ammattilaisille koulutuksen ja viestinnän kautta. Nuoren luottotyöntekijällä tulee olemaan myös mahdollisuus konsultoida moniammatillista ryhmää, miten toimia nuoren kohdalla tilanteessa. Ammattilaisia koulutetaan soveltavien taidelähtöisten menetelmien käyttöön. Lisäksi järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö, muun muassa matalan kynnyksen toiminnan osalta mahdollistaa nuoren osallistumisen toimintaan omien voimavarojen mukaan. Myös nuoren aikuisen läheiset huomioidaan.

Toivomme, että myös tämän blogin kautta saisimme ammattilaisille jaettua rohkeutta toteuttaa luottamukseen perustuvaa työotetta. Kaikilla on tahtotila auttaa eri tilanteissa olevia nuoria. Kotiin jumiutuneet nuoret, eivät pidä ääntä itsestään ja tästä syystä he jäävät usein hektisessä ja aktiivisuutta vaativassa palveluviidakossa huomiotta. Näillä nuorilla on paljon unelmia ja haaveita. Meidän tulee yhteisesti auttaa heitä rakentamaan elämäänsä kohti unelmia.

Rakennetaan yhdessä nuorta kuunteleva, eheä, aidosti nuorta auttava sekä luottamusta herättävä sosiaalisen kuntoutuksen polku.

Päivi Ruotonen

projektipäällikkö

facebook instagram youtube