Luovien opintojen kurssit

LULU -KURSSIT

LISTA LULU-KURSSEISTA (TAIDEOPETUKSEN TARJONTA 2020-2021)

KUVATAIDE

KU01 KUVAT JA KULTTUURIT

Kuvataiteen peruskurssi, jolla syvennetään omaa kuvailmaisua, opitaan käyttämään taiteen peruskäsitteistöä ja tutustutaan visuaaliseen kulttuuriin. Kurssilla käytetään monipuolisesti taiteen tekemisen eri tekniikoita ja materiaaleja.

KU02 MUOTOILLUT JA RAKENNETUT YMPÄRISTÖT

Kurssilla tutkitaan luonnonvaraista, rakennettua ja kulttuurista ympäristöä. Tutustutaan muotoilun ja arkkitehtuurin perusteisiin.

KU03 OSALLISENA MEDIASSA

Kurssilla tutustutaan mm. median sisältöihin ja tuotteisiin, median käsitteistöön ja kuvatyyppeihin sekä median ajankohtaisiin ilmiöihin ja kysymyksiin.

KU04 TAITEEN MONET MAAILMAT

Tutkitaan mm. taiteen sisältöjen ja ilmiöiden yhteyksiä omiin kuviin. Tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tuotettua kuvataidetta sekä kuvataiteen merkityksiä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle.

KU05 NYKYTAITEEN TYÖPAJA

Kurssilla tutustutaan eri keinoin nykytaiteen ilmiöihin.

KU07 AIHEENA IHMINEN

Kurssilla keskitytään ihmisen kuvaamiseen eri välineitä hyödyntäen.

KU08 MAALAUS

Kurssilla kehitetään omaa ilmaisua tutustumalla eri maalaustekniikoihin.

KU09 SAVIPAJA JA KUVANVEISTO

Kurssilla perehdytään kolmiulotteiseen muotokieleen mm. keramiikan keinoin.

KU10 VALOKUVA

Kurssilla tutustutaan valokuvaan ilmaisumuotona.

KU11 ELOKUVA

Kurssilla tutustutaan elokuvaan ilmaisumuotona.

KU12 ELOKUVAN JATKOKURSSI

Kurssilla syvennetään jo opittuja elokuvan tekemisen taitoja itsenäisesti toteutettavan projektin muodossa.

KU13 KOKEILEVA KUVAILMAISU

Kurssilla toteutetaan erilaisia projekteja taiteen ilmaisukeinoja ja ilmiöitä yhdistäen.

KU14 TAVOITTEENA KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI

Kurssilla syvennetään kuvallisen alan opintoihin pyrkimisessä tarvittavia taitoja.

KU15 SARJAKUVA

Kurssilla tutustutaan sarjakuvaan ilmaisumuotona.

KU16 TAIDEGRAFIIKKA

Kurssilla tutustutaan taidegrafiikkaan ilmaisumuotona..

KU17 MAALAUKSEN JATKOKURSSI

Kurssilla vahvistetaan jo opittuja taitoja ja keskitytään oman ilmaisun syventämiseen.

KU18 VALOKUVAN JATKOKURSSI

Kurssilla syvennetään jo opittuja valokuvan tekemisen taitoja.

KU20 KUVATAITEEN PROJEKTIKURSSI

Osaksi kuvataiteen opintoja voidaan myös räätälöidä opiskelijan erityisosaamisen pohjalta yksilöllinen projektikurssi.

KULD2 KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI

Kuvataidediplomi suoritetaan valtakunnallisten ohjeiden mukaan abiturienttivuoden toisessa jaksossa lukiodiplomikurssilla. Ennen kuvataidediplomia pitää olla suoritettuna vähintään neljä kuvataidekurssia.

MUSIIKKI

MU01 MUSIIKKI JA MINÄ

Kurssin tavoitteena on että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Käytännön musisoinnin kautta opiskelija syventää musiikillisia tietojaan ja taitojaan sekä oppii hahmottamaan omaa musiikkisuhdettaan. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

MU02 MONIÄÄNINEN SUOMI

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja että hänen kulttuurinen identiteettinsä vahvistuu. Kurssilla tutustutaan Suomessa esiintyviin musiikkikulttuureihin osana eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja ja kiinnitetään huomiota taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

MU03 OVET AUKI MUSIIKILLE

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan.

MU04 MUSIIKKI VIESTII JA VAIKUTTAA

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Sisältöjen tarkastelussa ja työskentelytavoissa painottuu monipuolisuus.

MU05 MUSIIKKIPRODUKTIO 1

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja.

MU06 SOITTOKURSSI

Kurssilla syvennetään eri instrumenttien soittotaitoja monipuolisen ohjelmiston avulla. Kurssilla tutustutaan lisäksi musiikin sovittamiseen sekä tuottamiseen.

MU07 YHTYESOITTOKURSSI

Kurssin aikana kootaan ja harjoitellaan monipuolista ohjelmistoa lukion tilaisuuksissa esitettäväksi. Kurssilla valmistetaan esityksiä ja harjoitellaan musiikillista ilmaisua.

MU08 ÄÄNITYSKURSSI

Kurssilla tutustutaan musiikin tuottamiseen ja musiikkiteknologiaan. Kurssilla opetellaan käyttämään muutamaa musiikin tuottamis- ja äänitysohjelmaa, ja opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat oman pienimuotoisen äänitysprojektin.

MU09 TEKNIIKKAKURSSI

Kurssi on jatkokurssi MU08-kurssille. Kurssilaiset perehtyvät syvemmin liveäänentoistoon ja ovat mukana lukion tilaisuuksien äänitekniikan toteuttamisessa.

MU10 KUORO I

MU11 KUORO II

Kuoro kokoontuu lukuvuoden aikana ja esiintyy lukion juhlatilaisuuksissa. Kuoroon voi osallistua usean lukuvuoden aikana ja siitä voi saada yhteensä kaksi kurssia.

MU12, 13, 14 OMA PRODUKTIO 1, 2, 3

Soveltavia oma produktio -kursseja voi suorittaa joko lukion ulkopuolella tapahtuvan musiikkiharrastuksen kautta tai osallistumalla esim. lukion musiikkiproduktioon useana eri lukuvuotena.

MU15 MUSIIKKIPRODUKTIO 2

Kurssilla työstetään valmiiksi MU05-kurssilla aloitettu produktio.

MULD6 MUSIIKIN LUKIODIPLOMI

Musiikkidiplomi suoritetaan valtakunnallisten ohjeiden mukaan kolmantena opiskeluvuonna musiikin lukiodiplomikurssilla. Ennen musiikkidiplomia pitää olla suoritettuna vähintään neljä musiikinkurssia.

TEATTERITAIDE

TTA01 ILMAISU JA VUOROVAIKUTUS 1 - Improvisaatio 1

Kurssilla tehdään improvisaatioharjoituksia ja -leikkejä, joiden tavoitteena on kehittää opiskelijan taitoa heittäytyä vuorovaikutukseen, kuunnella toista ja ilmaista itseään. Työilmapiiri on salliva ja leikillinen, jotta vuorovaikutukseen on turvallista heittäytyä. Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempia ilmaisutaidon opintoja. Kurssi on avoin kaikille ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

TTA02 ILMAISU JA VUOROVAIKUTUS 2 - Improvisaatio 2

Kurssilla tehdään harjoitteita ja leikkejä, joiden tavoitteena on syventää opiskelijan rohkeutta heittäytyä, ilmaista itseään ja kuunnella toista. Kurssilla tutustutaan lisäksi käytännön työskentelyn kautta improvisaation, vuorovaikutuksen ja ryhmätyön peruskäsitteisiin. On hyvä, jos opiskelija on käynyt kurssin TTA01, mutta se ei ole välttämätöntä. Kurssi on avoin kaikille ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

TTA03 NÄYTTELEMISEN PERUSTEET 1 - Kohtausharjoittelu

Kurssilla improvisoidaan yhdessä kohtauksia, harjoitellaan valmiiksi kirjoitettuja kohtauksia sekä tutustutaan näyttelemisen peruskäsitteisiin, kuten Konstantin Stanislavskin näkemyksiin realistisesta näyttelijäntyöstä. Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu teatteri-ilmaisuun, draamallisen kohtauksen näyttelemiseen sekä draamanäyttelemisen keskeisiin käsitteisiin käytännön harjoittelun kautta. Kurssin käytyään opiskelija tuntee draamanäyttelemisen peruskäsitteet kuten draamallisen tilanteen, henkilöiden tahdonsuunnat ja ristiriidan. On hyvä, jos opiskelija on käynyt kurssit TTA01 ja TTA02 ennen kurssille osallistumista, mutta se ei ole välttämätöntä. Kurssi on avoin kaikille ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

TTA04 NÄYTTELEMISEN PERUSTEET 2 – Fyysinen ilmaisu

Kurssilla kokeillaan erilaisia helppoja liikkeellisiä harjoituksia ja tutustutaan fyysisen ilmaisun työtapoihin. Tavoitteena on tutustua fyysisen teatteriin ja oppia kuuntelemaan omaa kehoa. On hyvä, jos opiskelija on käynyt kurssit TTA01, TTA02 ja TTA04 ennen kurssille osallistumista, mutta se ei ole välttämätöntä. Kurssi on avoin kaikille ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

TTA05 TEATTERIPRODUKTIO 1 – Produktion suunnitteleminen ja roolityö

Opiskelija osallistuu produktiokursseilla tekstilähtöisen esityksen valmistamiseen. Ensimmäisellä produktiokurssilla tutustutaan valmistettavaan näytelmään ja sen roolihahmoihin. Materiaalia tutkitaan leikkien ja kokeillen. Tavoitteena on oppia oman roolihenkilön tahdonsuunnat, toiminta, ristiriidat ja suurin käänne. Löytöjä testataan näyttämöllä. Opiskelijan tulee olla käynyt joku kursseista TTA01, TTA02, TTA03 tai TTA04 ennen produktiokursseille osallistumista. Kurssille osallistuminen edellyttää sitoutumista koko produktioon.

TTA06 TEATTERIPRODUKTIO 2 – Produktion harjoitukset

Opiskelija osallistuu produktiokursseilla tekstilähtöisen esityksen valmistamiseen. Toisella produktiokurssilla harjoitellaan näytelmän kohtauksia omasta työroolista käsin. Tavoitteena on tutustua esityksen valmistamiseen. Osallistuminen edellyttää, että on käynyt ainakin kurssin TTA05 Produktiokurssi 1. Mahdollisista poikkeuksista voi neuvotella teatteriopettajan kanssa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

TTA07 TEATTERIPRODUKTIO 3 – Produktion valmistaminen ja esitykset

Opiskelija osallistuu produktiokursseilla tekstilähtöisen esityksen valmistamiseen. Kolmannella produktiokurssilla opiskelijat saattavat produktion ensi-iltaan ja esiintyvät julkiselle yleisölle. Tavoitteena on tutustua esityksen valmistamisen sekä esityskaudella toimimiseen omasta työroolista käsin. Osallistuminen edellyttää, että on kurssit TTA05 ja TTA06. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

TTA08 KAAMOSIMPRO – Hyvinvointia ja jaksamista lempeän teatteri-ilmaisun keinoin

Kurssilla etsitään energiaa, rentoutta ja hyvinvointia leikillisillä harjoitteilla. Sisällöt tarkentuvat ryhmän tarpeiden mukaan. Tavoitteena on syventää taitoa olla läsnä, kuunnella itseä ja toista sekä tunnistaa ja käsitellä omia tunteita. Kurssi on avoin kaikille ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

TTA09 PUHEILMAISU – Puheen, monologin tai esitelmän harjoitteleminen

Kurssilla tehdään puheilmaisuun liittyviä kokeiluita. Kurssilla tutkitaan harjoitusten avulla puheilmaisua ja artikulaatiota, yleisökontaktia, jännitystilojen rentouttamista. Tavoitteena on perehtyä yksin esiintymiseen ja sen vaatimaan yleisökontaktiin, vahvistaa selkeää puheilmaisua sekä auttaa hillitsemään yksin esiintymiseen liittyvää jännitystä. Halutessaan opiskelijat voivat valmistaa pienet esitykset. Kurssi on avoin kaikille ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

TTA10 OHJAAMISEN PERUSTEET – kohti omaa työtä

Kurssilla etsitään itselle tärkeitä aiheita, ohjataan omasta materiaalista pieniä kohtauksia ja näytellään kurssikavereiden ohjauksissa. Tavoitteena on etsiä omaa näyttämökieltä sekä tutustua näyttelijän ohjaamiseen. Kurssi lisää opiskelijan itsetuntemusta ja valmistaa teatteridiplomin tekemiseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

TTA11 TEATTERIN PROJEKTIKURSSI – oma projekti

Kurssi suoritetaan useimmiten ohjaajan assistenttia kakkosvuoden opiskelijoiden teatteriproduktiossa, mutta kurssikokonaisuus räätälöidään jokaiselle opiskelijalle hänen kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Opiskelijan oma projekti voi sisältää näyttelijäntyötä, ohjaajan assisteeraamista, visuaalista suunnittelua, äänisuunnittelua tai esimerkiksi tuotannollista työtä. Kurssi on kaikille avoin ja arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

TELD8 TEATTERIN LUKIODIPLOMI – oma arvioitava diplomityö

Kurssilla valmistetaan esitys ryhmässä tai yksin. Opiskelija valitsee työnsä aiheen, näkökulman ja toteuttamistavan itse. Esitys arvioidaan. Diplomin voi suorittaa joko yhdellä tai useammalla teatterityön osa-alueella, esimerkiksi näyttelijänä, ohjaajana tai käsikirjoittajana. Esityksen lisäksi teatterin lukiodiplomin muut osat ovat suullinen reflektio, portfolio ja kirjallinen reflektio. Jotta opiskelija voi osallistua diplomikurssille, vähintään kolme teatterikurssia pitää olla suoritettuna.

TANSSI

TAN01 ASKELISTA TANSSIKSI

Tanssin peruskurssi, jonka aikana opiskelija tutustuu tanssijantyöhön ja tanssiin esittävänä taiteenlajina. Kurssilla tutustutaan eri tanssilajeihin, esimerkiksi nykytanssi, jazz- ja showtanssi, hip hop, vogue, liikeimprovisaatio ja etniset tanssit. Voidaan käydä katsomassa tanssiesitys osana kurssin toimintaa.

TAN02 LIIKEILMAISU JA KEHONHALLINTA

Tutkimusmatka kehon luoviin mahdollisuuksiin tanssissa. Opitaan liikeilmaisuun liittyviä tekijöitä, kuten keho, tila, aika, voima ja rytmi erilaisten yksilö- ja ryhmäharjoitusten avulla. Tutustutaan kehon rakenteeseen ja kehonhallintatekniikoihin, kuten jooga ja pilates.

TAN03 ESITYSKOREOGRAFIA

Tutustutaan tanssijan- ja koreografintyöhön esiintymisen kautta. Opitaan koreografian teon perusteita. Kurssilla valmistetaan opettajan avustuksella tanssikoreografioita, jotka esitetään teatteriviikolla osana laajaa musiikkiteatteriproduktiota. Aiempi tanssi- tai esiintymiskokemus on hyödyksi.

TAN04 TAITOA, TEKNIIKKAA JA KOREOGRAFIAA

Kurssilla syvennetään tanssin taidollista, teknistä ja luovaa osaamista. Opitaan ymmärtämään tanssin vaatiman teknisen harjoittelun ja kehonhallinnan merkitys. Voidaan valmistaa tanssiesitys kevään ylioppilasjuhliin. Aiempi tanssikokemus tai lukion tanssikursseilla opiskelu on eduksi.

TAN05 MATKA OMAAN TANSSIIN - TANSSIN TEKIJÄKSI

Kurssilla syvennetään tanssijantyön ja koreografintyön tuntemusta. Kehitetään aiemmin opittua teknistä ja ilmaisullista tanssillista osaamista sekä opitaan työskentelemään itsenäisemmin. Kurssilla tehdään luovia tehtäviä. Aiempi tanssin harrastuneisuus tai lukion tanssikursseilla opiskelu on eduksi. Kurssi on suositeltava tanssidiplomia suunnitteleville opiskelijoille.

TALD7 TANSSIN LUKIODIPLOMI

Kurssi suoritetaan valtakunnallisten tanssin lukiodiplomiohjeiden mukaan. Opettaja ohjaa diplomitehtävien tekemistä sovituissa tapaamisissa. Diplomi arvioidaan arvoasteikolla 4 - 10.

KIRJOITTAMINEN

ÄI11 KIRJOITAN LUOVASTI

Kurssilla pidetään hauskaa, kokeillaan erilaisia kirjoitustyylejä ja genrejä. Tavoitteena on kehittää itseään kirjoittajana ja löytää oma kirjallinen tyyli.

ÄI12 RAKASTAN KIRJALLISUUTTA

Kurssin voi suorittaa itsenäisesti tai osallistumalla järjestettyihin kirjallisuuspiireihin.

Lumon lukio

Urpiaisentie 14

01450 Vantaa

facebook twitter instagram youtube