Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset aineet

‍HUMANISTISET AINEET LUMOSSA

Lumon lukiossa voi pohtia ihmisyyttä ja kehittää ajattelun taitojaan itsenäisesti ja ryhmässä kaikilla humanististen aineiden kursseilla. Kursseilla toteutetaan monipuolisesti yhteistyötä erilaisten yhteisöjen ja museoiden kanssa. Erilaisia opiskelumahdollisuuksia pidetään jatkuvasti esillä. Kursseilla hyödynnetään monipuolisia työskentelytapoja ja humanististen tieteenalojen taidot ovat kaiken toiminnan keskiössä.

Historian opiskelussa liikutaan sujuvasti globaalista näkökulmasta paikallishistoriaan. Historian näkökulmat ovat usein esillä erilaisilla teemakursseilla. Evankelis-luterilaisen uskonnon opetuksessa pyritään ymmärtämään erilaisia ajattelutapoja ja toimintamalleja erilaisten lähteiden ja vierailujen kautta. Elämänkatsomustiedon opiskelussa on käytännöllinen tavoite. Se tukee elämänkatsomuksen ja identiteetin muotoutumista sekä tarkastelee hyvän elämän mahdollisuuksia. Pienryhmäisten uskontojen opetus järjestetään Sotungin etälukiossa.

Filosofiassa tarkastellaan eri tapoja ymmärtää ja jäsentää todellisuutta. Opiskelun keskeisenä tavoitteena on ajattelun ja perustelemisen taito.

Psykologiassa keskitytään yksilöihin. Ensisijainen mielenkiinto kohdistuu mielen toimintaan, käyttäytymisen syihin ja hyvinvoinnin mahdollisuuksiin. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä omasta itsestään ja muista ihmisistä.

Lumon lukiossa humanististen aineiden opinnot ovat myös kansainvälisiä. Opintomatkoja on tehty moniin Euroopan maihin ja Etiopiaan. Uutena ystävyyskouluna on rakenteilla yhteistyö Jinaniin, Kiinaan. Kohteina on niin museoita, tutkimuslaitoksia kuin kulttuuri- ja luontonähtävyyksiä. Opintomatkoihin liittyy aina sekä laajojen ennakkotehtävien että loppuraportin tekeminen. Matkalla kohteissa kierretään yhdessä ja ohjelma on yleensä työntäyteinen.

Humanistisissa aineissa laaja-alainen osaaminen läpileikkaa kaiken toiminnan. Hyvinvointiosaaminen näkyy niin kurssitöiden sisällöissä kuin opiskelijoiden kohtaamisessa päivittäisessä vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutusosaamista ja kunnioittavaa toisten kohtaamista harjoitellaan ryhmätyöskentelyssä ja arkipäiväisissä tilanteissa. Koska humanistiset aineet käsittelevät samoja teemoja eri tieteenalojen näkökulmista, monitieteinen ja luova osaaminen nousevat esille asiasisältöjä läpikäydessä. Opettajat pyrkivät tietoisesti nostamaan opiskelijoille esille eri aineiden ja kurssien yhteisiä teemoja. Yhteiskunnallinen osaaminen on olennainen osa humanististen aineiden teemoja ja taitoja. Yhteiskunnalliset teemat kytketään eettisiin ja ympäristönäkökulmiin. Globaali- ja kulttuuriosaamista käsitellään monipuolisesti eri kursseilla ja opiskelijaa tuetaan kehittämään omaa kulttuuri-identiteettiään ja ymmärtämään muiden kulttuuri-identiteettejä.

Lumon lukio

Urpiaisentie 14

01450 Vantaa

facebook twitter instagram youtube