Erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus

Oppilaalle, jolla on oppimiseen liittyviä pulmia, koulu järjestää osa-aikaista erityisopetusta. Opetus järjestetään erityisopettajan ja luokanopettajan yhteistyönä samanaikais-, pienryhmä- tai yksilöopetuksena. Oppilaalle laaditaan tarvittaessa oppimissuunnitelma yhteistyössä huoltajien, luokanopettajan ja tilanteen mukaan eri oppilashuollon henkilöiden kanssa.

Koulussamme työskentelee lukuvuonna 2018-19 kolme laaja-alaista erityisopettajaa. Erityisopettaja Annika Zitting työskentelee 1.- ja 2.- luokkalaisten kanssa, erityisopettaja Annika Vierikko 3.- ja 5.-luokkalaisten kanssa ja erityisopettaja Pirjo Littunen 3.- ja 4.-luokkalaisten kanssa.

Kolmiportainen tuki

Koulutyössä huomioidaan kaikkien oppilaiden edellytykset ja tarpeet. Yleisen tuen tukimuotoja ovat esim. palkkitunnit ja tukiopetus. Tarvittaessa oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.

Jos yleisen tuen muodot eivät ole riittäviä, laativat luokanopettaja ja erityisopettaja pedagogisen arvion. Arvio käsitellään koulussa moniammatillisesti ja oppilas siirtyy tehostettuun tukeen. Tehostettu tuki suunnitellaan yksilöllisesti ja se on luonteeltaan vahvempaa ja säännöllisempää kuin yleinen tuki. Tehostetussa tuessa osa-aikaisen erityisopetuksen rooli vahvistuu. Oppilaalle laaditaan myös oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa. Tehostetun tuen vaiheessa opiskelun ja tukitoimien järjestelmällinen suunnittelu tukee oppilaan oppimista, kasvua ja kehitystä.

Erityistä tukea annetaan oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Oppilaalle laaditaan pedagoginen selvitys, jonka laadinnassa voidaan hyödyntää erilaisia asiantuntijalausuntoja. Pedagoginen selvitys käsitellään koulussa moniammatillisesti. Ennen erityisen tuen päätöksen tekemistä huoltajia kuullaan ja päätöksen erityisen tuen alkamisesta tekee aluepäällikkö.

Leppäkorven koulussa erityinen tuki järjestetään pienryhmässä ja/tai yleisopetuksen ryhmässä. Oppilaan saama tuki määritellään oppilaskohtaisesti HOJKS:ssa. Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, laaditaan oppimissuunnitelman sijasta HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhteistyössä huoltajien kanssa.

Koulujen oman eritysopetuksen lisäksi Vantaalla on alueellisia- ja kaupunkitasoisia palveluja. Nämä palvelut tarjoavat oppilaalle vahvaa erityistä tukea joko määräaikaisena tai pysyvänä ratkaisuna. Ohjaus näihin palveluihin tapahtuu aina aluekoordinaattoreiden kautta.

Leppäkorven koulu

Opettajienhuone pääkoulu puh. 0503032454

Opettajienhuone puukoulu puh. 0438251550

Korpikontiontie 5

PL 6504

01450 Vantaa

Rehtori: Päivi Hasari,
puh. 040 593 5419

Apulaisrehtori: Tiina Luomanen,
puh. 040 595 3173

Koulusihteeri: Arja Kaisko,
puh. 040 702 4103

facebook