Oppilasarviointi

Oppilaan arviointi on osa koulun opetus- ja kasvatustyötä. Arviointi tukee ja ohjaa oppilasta hänen oppimisprosessissaan. Arviointi on jatkuvaa, vuorovaikutukseen perustuvaa ja monipuolista. Arvioinnin painopiste on oppimisprosessissa. Kannustavaa, monipuolista ja ohjaavaa palautetta annetaan oppilaalle säännöllisesti oppimisprosessin kuluessa. Ohjaava palaute on tulevaan suuntautuvaa ja konkreettista. Oppilas ja opettaja asettavat tavoitteet ja suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa. Arvioinnista saatua tietoa hyödynnetään opetuksen suunnittelussa.

Oppilaan itsearviointi on tärkeä osa arviointia ja oppimisprosessia. Oman opiskelun arviointia pitää opetella ja oppilaita ohjataan tekemään itsearviointia koulupolun alusta asti. Itsearviointi tukee motivaation syntymistä ja sen avulla oppilas alkaa löytämään myös itselleen sopivimmat tavat oppia.

Oppilasarvioinnin yksi tärkeä osa-alue on vertaisarviointi. Oppilaita ohjataan arvioimaan ja tukemaan oman ryhmänsä työskentelyä ja oppimista. Oppilaita ohjataan antamaan toisille oppilaille myönteistä ja rohkaisevaa palautetta. Näin oppilaat oppivat tukemaan ja kannustamaan toisiaan oppimisprosessissa.

Jatkuvan, päivittäisen oppimisarvioinnin lisäksi arviointiin kuuluu kaksi kirjallista arviointia sekä suullinen arviointi eli arviointikeskustelu. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, huoltaja ja luokanopettaja/ luokanvalvoja. Arviointikeskustelu on osa monipuolista arviointia, joka ohjaa ja kannustaa opiskelua sekä kuvaa, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Oppilaan itsearviointi on keskeinen osa tätä arviointikeskustelua.

Väliarviointitodistus jaetaan joululoman alkaessa 22.12.2017 ja lukuvuosiarviointitodistus 2.6.2018. Vuosiluokilla 1-5 arviointi on sanallista.

Leppäkorven koulu

Opettajienhuone pääkoulu puh. 0503032454

Opettajienhuone puukoulu puh. 0438251550

Korpikontiontie 5

PL 6504

01450 Vantaa

Rehtori: Päivi Hasari,
puh. 040 593 5419

Apulaisrehtori: Tiina Luomanen,
puh. 040 595 3173

Koulusihteeri: Arja Kaisko,
puh. 040 702 4103

facebook